Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

4/11

KULILEKELELA

Ooyo usisa zinyonyoono zyakwe takayi kumbele pesi uzizumina a kuzisiya uya kujana luse.” Tusimpi 28:13. KLMNP 22.1

Nzila zya kujana luse lwa Leza nzyubauba zililuleme zilasalala. Mwami tatulombi kuti tucite cintu ciyumu kuti tulekelelwe zinyonyoono zyesu. Tatweelede kweenda musinzo mulamfu ukatazya, nokuba kupanika mubili. kuucisa kuteegwa tujane lulekelelo kuli Leza wa kujulu, nokuba kululamika zinyonyoono zyesu, pele uzumina a kuzisiya zinyonyoono zyakwe uyakujana luse. KLMNP 22.2

Mupositolo waamba kuti, “Mulekelelane milandu yanu kuli omwe aumwi, mupaililane, kutegwa musilikwe.” Jakobo 5:16. Amulilekelele, akuzumina zinyonyoono zyanu kuli Leza, walo ukonzya kuzilekelela, akulekelela milandu yanu kuli omwe aumwi. Naakuti koli wakabisizya mweenzinyoko naba simunzi nyoko, uleelede uzumine kulubizya kwako, eelyo mulimo wakwe nkukulekelela. Eelyo uleelede kuyandaula lulekelelo kuzwa akuli Leza, nkaambo munyoko ngolubizizya ndubono lwa Leza, mukumucisa wabisizya Mulengi Munununi wakwe. Mulandu ulaletwa kumbele a Mwiiminizi wakasimpe, Mukambausi wesu usumpukide, walo “wakasunkwa munzila zyoonse mbuli ndiswe, pesi tanaakabisya,” walo akuli teelela kwa buteteete bwesu.” Ba Hebulayo 4:15. Alimwi ukonzya kutusalazya kuzwa ku kabala kali koonse ka cinyonyoono. KLMNP 22.3

Aabo batatoli myoza yabo. kumpela a Leza a kuzumina kulubizya kwabo, tabana jana nzila yakutaanguna ya kutambulwa. Naakuti katutana lubona lusanduko lwakutapiluka munsi, a kutaba a kusinizya kwa kulitola ansi kwa muya a kutyokauka kwa moza wakulisenda akucimwa zinyonyoono zyesu akusulaika cinyonyoono cesu, caamba kuti tatuna yandaula kulekelelwa kwa kasimpe; eelyo kuti katuli tatuna yandaula kulekelelwa cinyonyoono cakasimpe, nkokuti tatuna lujana luumuno lwa Leza. Kaambo kalike ncotutana jana kulekelelwa kwa zinyonyoono zyakainda nkaambo ka kutazumina kutola myoyo yesu ansi a kuzumina inzila zyajwi lya kasimpe. Kulailila kusalala kulapegwa kumakani aaya. Kuzumina cinyonyoono, nomuba mubunji nokuba kumbali, kuleelede kuteelelwe mu moyo, a kwaamba cakwaanguluka. Takweelede kuti mubisyi asinikizigwe kwaamba cinyonyoono cakwe. Kulilekelela cinyonyoono takweelede kwaambwa kufwambaana a bubaya, nakuba kusinikizigwa kuzwa kuli baabo batana kuhiba akusofwaala kwa ciimo ca cinyonyoono. Kulilekelela kuzwa mu muntu cakumaninina kulajana nzila iya kuli Leza siluse lupati. Mwiimbi waamba kuti, “Mwami ulafwaafwi kuli baabo balaa myoyo ityokede, a kubafutula aabo bala a muya uuside.” Intembauzyo 34:18. KLMNP 22.4

Kulilekelela kwa kasimpe lyoonse nciimo cibotu, akulilekelela zinyonyoono zyandeene. Zilakonzya kuba zinyonyoono zyeelede kuleta kuli Leza alike, noziba zinyonyoono zyeeledwe kulekelelwa kuli omwe aumwi walubizigwa, eezyozyaabunji, zileelede kulilekelela aabunji, eelyo cileelede kwaambwa cakasimpe. Pesi kulilekelela koonse kululame alimwi kakuli kasimpe, a kuzumina zinyonyoono nzyookabisya. KLMNP 23.1

Muma zuba a Samuyeli, bana ba Israeli bakazwa kuli Leza. Bakali kupenzegwaabulumbu bwa cinyonyoono cabo, nkaambo bakabula lusyomo muli Leza, bakasowekelwa lushomo mu nguzu a busongo bwakwe bwa kulela cisi, bakasowekelwa lusyomo lwakubona nguzu zyakwe zya kukwabilila akwiimika muzeezo wakwe. Bakazwa ku Muleli mupati wa kujulu, bakayanda kulelwa mbuli mikowa yakali munsi lyabo. Nobatakaninga jana luumuno, bakacita lulilekelelo lwa kasimpe. “Twayungizya cimbi cinyonyoono kuzinyonyoono zyesu, mukulomba Mwami.” 1 Samuyeli 12:19. Cinyonyoono ncobakalubizya ncicona ncobayelede kulilekelela. Kutalumba kwabo kwakapenzya buumi bwabo, a kubandaanya kuzwa kuli Leza. KLMNP 23.2

Kulilekelela takukatambulwi kuli Leza kakunyina lusanduko lupati a kulengululwa. Kuleelede kube kusanduka kwinikwini mu buumi, zyoonse zibyaabi kuli Leza zileelede zisowegwe. Eelyo ooku kuyakuba mbo bulumbu bwini bwa cinyonyoono. Mulimo ngotweelede kucita mulubazu lwesu uli kumbele lyesu: “Amusambe nywebo, mulisalazye nobeni, musiye milimo yanu mibyaabi kuzwa kumeso aangu, muleke kucita cibi. mwiiye kucita zibotu, muyandaule lubeta, mwaangulule bapenzegwa, muleke kubeteka banyina bamausyi, mukombelele bamukabafu.” Ayizaya 1:16, 17. Naakuti mubisyi kayenda mu milawo yakupona, kakunyina kubisya, kasimpe uyakupona, takafwi pe.” Ezekiele 33:15. Paulu waamba kuti, kukanana mulimo ujatikizya kusanduka. “Mwakali kulilila moza wa buleza, kwakaleta ku cenjela muli ndinywe, inzya nkusalala kuli buti nywebo, inzya nkuzonda cinyonyoono kuli buti, inzya, nkuyowa nzi, inzya nkuyandisisya kuli buti, inzya mbunkutwe buli buti nkujosya cibi nzi nkomujisi! Muzintu zyoonse mwalibona lwanu nobeni kuti mulasalala mu makani aya.” Ba 2 Korinto. 7:11. KLMNP 23.3

Kuti cinyonyoono cadyaaminina kulailila kululeme, mubisyi taboni kubija kwa ciimo cakwe, nakuba kuyeeya bupati bwa cinyonyoono ncacita, cita walipa kunguzu zisandula zya Muya usetekene, uya kukala mucinyonyoono lyoonse. Kuzumina kwakwe takuli kwa kasimpe alimwi takuli kwa kulemeka. Ku kulilekelela koonse kwa cinyonyoono cakwe ulabika a kulitamizya akulihuna kucibi ncaacita, a kwaamba kuti nikwatali zintu zyaleta cili boobu, natacicita cibi eeci ncaazulwa. KLMNP 23.4

Adamu a Eva nibakamana kulya musamu wakali kukasigwa bakazula kuusa a kuyoowa. Muzeezo wabo ngobakajisi kutaanguna wakali wakulitamizya cinyonyoono cabo, kuti bazwe ku mulawo walufu. Mwami nakabuzya cinyonyoono cabo, Adamu wakaingula, lumwi lubazu wakabika mulandu ali Leza lumwi lubazu wakabika a mweenzinyina. “Mukaintu ngo wakandipa kuti a kale andime, nguwa ndipa musamu. ndaulya.” Mukaintu wakabika mulandu a nzoka, wakati, “Inzoka yandicenga, ndalya.” Kulonga 3:12, 13. Nkaambonzi ncokalenga nzoka? Nkaambonzi ncokaileka kuti iboole mu Edeni? Eeyi nje mibuzyo njakapa Eva mukulitamizya kwa kulubizya kwakwe, aboobo Leza wakababikila mulandu mukubisya kwabo. Luwo lwakulisalazya lwakatalikila muli ushi wakubeja, lulatondeezegwa kubana basankwa a kubana basimbi boonse ba Adamu. Kulilekelela kuli boobu takuletwi a muya usalala pe, alimwi takukatambulwi kuli Leza. Kusanduka kwa kasimpe kuya kusololela muntu kuti abweze cinyonyoono cakwe mwini, a kucizumina kakunyina kucenga nokuba kuupaupa a meso. Mbuli wa masi mucete kakunyina a kusumpula meso aakwe kapati mujulu, wakalila, “Leza koba a luse kuli ndime ndemubisyi,” aabo bakuzumina kulubizya kwabo baya kusalazyigwa, nkaambo Jesu uya kupa bulowa bwakwe kuli yooyo wasanduka. KLMNP 24.1

Zitondeezyo mujwi lya Leza zyakusanduka kwini kwini a kulitolaansi kuzubulula moza a kuzumina kunyina kulitamizya kwa cinyonyoono, nakuba kulisalazya kwako omwini. Paulu taakayanda kuli tabilila lwakwe mwini, ulacikanana cibi cakwe mbuli mbo cibede, ta soli kupa kuti mulandu wakwe uceye. Wwamba kuti. “Banji banji basetekene ndakabajalila mu ntolongo, ndakali pedwe nguzu kuzwa ku mukambausi mupati, nibakali ku jayigwa, ambebo ndakali kuzumina kuli bajayigwe. Ndakabapenzya mu zikombelo lyoonse, ndakabasinikizya kuti basampaule Leza, abukali bunji kapati, ndakaba penzya a muminzi yamasi.” Ncito26:10, 11. Paulu walo talisendi kwaamba kuti, “Jesu Klistu wakaboola munyika kufutula babisyi, lino ndi musololi wababishi” 1 Timoti 1:15. KLMNP 24.2

Aabo batete bala myoyo ityokede, akambo ka kusanduka kwa kasimpe, baya kulukomanina luyando lwa Leza a muulo wa Kalivali, mbuli mwana mbali lekelela kuli wishi waluyando, awalo muntu upengede mbwaya kuzizumina zinyonyoono zyakwe kumpela a Leza. Cililembedwe kuti, “Kuti twazizumina zinyonyoono zyesu, uliluleme alimwi ulashomeka kuti inga watulekelela zinyonyoono zyesu. a kutusalazya kuzwa ku kutalulama kwesu.” 1 Johani 1:19. KLMNP 24.3