Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

6/11

LUSYOMO A KUTAMBULWA

Lino mizeezo akuyeeya kwako nikwabukulusigwa amoza usetekene, wabona cimwi cintu cibyaabi ca cinyonyoono, anguzu zyaco, a bubi bwaco, a kulwana kwaco, wacilanga a kucisulaika. Wayeeya kuti cinyonyoono cakwandaanya kuzwa kuli Leza, a kuti uli mubuzike mu nguzu zya cinyonyoono. Notija kuzwa kucibi, uyeeya kubula nguzu kwako. Kuyeeya kwako takusalali, a moyo wako woonse tausalali. Wabona kuti buumi bwako buzwide kuliyanda a cinyonyoono. Ulayanda kuti ulekelelwe, a kusalazigwa, a kwaanguluka. Kuswaangana a Leza, a kumukozya,—Sena inga ulacita buti kujana zintu eezi? KLMNP 30.1

Ncoyanda ndumuno, kulekelelwa kwa mujulu a luumuno a luyando mu moza. Mali takonzyi kuula, busongo tabukonzyi kucijana, alimwi tabukonzyi kuba kuli nkuko, tokonzyi kusyoma, anguzu zyako omwini, tokonzyi ku kujana. Pesi Leza ulakupa kuli nduwe mbuli cipego, “Kaku nyina a mali ka kunyina amuulo.” Isaya55:l. Ncicako, kuti kokonzya kutandabika janza lyako akucijata. Mwami wamba kuti, “Nakuba kuti, zinyonyoono zyanu zyasubila buti ziyakutuba mbuli caanda, nakuba kuti zyaba mbuli cisani cisubila, ziya kutuba mbuli boya bwa mbelele butuba.” Isaya 1:18. Nja kubika moyo mupya muli nduwe, alimwi nja kubika muuya mupya muli nduwe.” Ezekiele 36:26 KLMNP 30.2

Wakazizumina zinyonyono zyako amu moyo wakazisowa. Wakasala kulipa lwako omwini kuli Leza. Lino koya kuli nguwe, umulombe kuti azisanzye zinyonyoono zyako, akupe moyo mupya. Eelyo ushome kuti ulakucita ooku nkaambo wakasyomya. Eeci ncecisyomyo Jesu ncakaiyisya na kali ansi, kuti cipego Leza nca tusyomya, tuleelede kushoma kuti tula citambula, alimwi ncicesu. Bantu bakajisi lusyomo Jesu wakabaponya malwazi aabo. Wakabagwasya mu zintu nzyobakali kubona, ooku kwakali kubabika kasimpe kali muli nguwe azintu nzyo batakali kubona,—a kubasololela kuti bashome kuti nguzu zyakwe zila konzya kulekelela zinyonyoono. Wakapandulula kabotu kabotu kumakani aya ciindi nakali kuponya muntu wakali kuciswa wa kayuminide mubili. “Kuti muzyibe kuti Mwanaa muntu ulijisi nguzu mu nyika kulekelela zinyonyoono (eelyo wakati ku muntu wakali kuciswa ooyo wakayuminide mubili). Buka, kobweza bulo bwako, uyende ku N’ganda yako.” Mateyo 9:6. Johani muvangele nakanana a maleele a Jesu uwamba kuti, “Cililembedwe, kuti, mukashome kuti Jesu ngu Klistu mwanaa Leza, kuti a kushoma kwiinda muzina lyakwe mukabe a buumi.” Johani 20:31. KLMNP 30.3

Kuzwa mukati mu Bbaibele tula yiya Jesu mbuli mbwaa kaponya muntu mulwazi, inga twayiya cimwi cintu cinga cilatuyisya mbotunga tulashoma muli nguwe akulekelelwa kwa zinyonyoono. A tulange makani a muntu wakayuminide mubili ku ciziba ca Bbetisaida. Ooyu muntu upengede wakanyina nguzu, tanaakali kweenda kwa myaka ili makumi o tatwe a myaka iili lusele. Jesu wakati kuli nguwe, “Yumuka, bweza bulo bwako, uyende.” Muntu ulya wakali kuciswa cakali ku konzeka kuti kaamba kuti, “Mwami, kuti undiponye, nja kuliteelela ijwi lyako.” Pele kwiina nakaamba boobu wakashoma ijwi lya Jesu, wakashoma kuti waponezegwa, ndilyona wakaba anguzu wakazumina kweenda, wakeenda. Wakaliteelela ijwi lya Klistu, Leza wakamupa nguzu. Wakapona kuzwa ku kuciswa kwakwe. KLMNP 31.1

Munzila yomwe buyo eyi ulimubisyi. Tokonzyi kulilelekelela zinyonyoono zyako zya kayinda, tokonzyi kusandula moyo wako, a kuli setekanya lwako omwini. Pesi Leza ulasyomya ku kucitila ooku koonse kwiinda muli Klistu. Wacizumina cisyomyo, wazizumina zinyonyoono zyako, walipa lwako omwini kuli Leza. Uya ku mubelekela. Kuti wacita zyoonse eezi cakusinizya, Leza uya kulipa ijwi lyakwe kuli nduwe. Kuti wacishoma cisyomyo, ushome kuti walekelelwa wasalazigwa, Leza ulasyomya kuti uyakusalazigwa, uponezegwa, mbuli Klistu mbwaakapa nguzu ku muntu wakayuminide mubili kuti ayende muntu naakashoma kuti waponezegwa. Mbocibede ayebo kuti washoma. KLMNP 31.2

Utalindili kwaamba kuti umvwe kuti uponezegwe, pele uwaambe kuti, “Ndashoma majwi aakwe, takuli kuti nkaambo ndaciteelela, pele nkaambo kakuti Leza wakacisyomya.” KLMNP 31.3

Jesu uwamba kuti, “zyoonse zili buti nzyomuyanda, nomupaila, mushome kuti muya kuzitambula, muya kuzijana.” Maako 11:24. Kuli nzila kucisyomyo eeci—kuti tupaile mbuli kuyanda kwa luyando lwa Leza. Pesi nduyando lwa Leza lutusalazya kuzwa mu cinyonyoono, kutucita bana bakwe, a kutucita kuti tupone buumi busetekene. Eelyo tuleelede kulomba zileleko eezi, tushome kuti tulazitambula, tumulumbe Leza kuti twazitambula, a kwiima kumbele a mulawo ka kunyina a kuusa a cibi. “Aboobo kunyina ku zulwa kulibaabo bali muli Jesu Klistu, batacilili kuyanda kwa mubili, pesi bacilila Moza.” Ba Looma 8:1. KLMNP 31.4

Kuzwa lino tamulilwanu nobeni, pesi mwakaulwaamuulo. “Teemwaka nununwa a zintu zibola, mbuli mali ansiliva angolide, pele mwaka nununwa a bulowa buyandika bwa Klistu, mbuli kabelele unyina kulubizya unyina katombe.” 1 Pita 1:18, 19. Mu mulimo mu ubauba ooyu waku kondwa Leza, Moza Usetekene wakazyala buumi bupya mu moyo wako. Uli mbuli mwana wazyalilwa mu munzi wa Leza, ula kuyanda mbuli mbwayanda Mwana a kwe. KLMNP 31.5

Lino mboolipa lwako omwini kuli Jesu, utapiluki musule, uta toli nzila yako kuzwa kuli nguwe, pele mu mazuba oonse uwambe kuti, “ndiwa Klistu, ndakalipa ndemwini kuli nguwe, umulombe kuti a kupe Moza wakwe, akubambe munsi a luse lwakwe. Mbuli mbo kuli kulipa kwako omwini kuli Leza, a ku mu kondwa, kuti waba mwana akwe, aboobo uleelede kuti upone muli nguwe. Mupositoli uwamba kuti, “Nkaambo kaako mbuli mbo mwaka mutambula Jesu Klistu Mwami, a mweende muli nguwe.” Ba Kolose 2:6. KLMNP 32.1

Bamwi bayeeya kuti baleelede kuba mu ciindi ca kusunkwa, a kulitondeezya ku Mwami kuti ba lengululwa, kabatana lomba zileleko zyakwe. Pesi baleelede kulomba zileleko zya Leza mu ciindi eeci ncicona. Baleelede bajane luse lwakwe, a Moza wa Klistu, ku bagwasya mu buteteete bwabo, kaku nyina kugwasigwa kuli boobu taba konzyi kucizunda cinyonyoono. Jesu ulatuyanda kuti tuunke kuli nguwe mbu bona mbuli mbotubede katuli babisyi, katutajisi nguzu, ka tusyoma ali nguwe. T ulakonzya kuboola abuteteete bwesu, a bufubafuba bwesu, a zinyonyoono zyesu, tuwe kumbele lyakwe mu kuusa. Mbulemu bwakwe butuzingulukide mu maboko aluyando lwakwe, kusilika zilonda zyesu, kutusalazya kuzwa mu bubyaabi boonse. KLMNP 32.2

Banji banji aawa balaalilwa tabashomi kuti Jesu ulabalekelela lwakwe mwini, omwe aumwi taba mumvwi Leza akushoma ijwi lyakwe. Boonse baleelede kuhiba lwabo beni kuti kulekelelwa kulapegwa lyoonse ku cibi cili coonse. Amugwisye muzeezo wakuyeeya kuti zisyomyo zya Leza tazikonzyi kupegwa kuli ndinywe. Nzya muntu oonse musotoki wa mulawo wasanduka. Nguzu a luse zyakapegwa kwiinda muli Klistu kuletwa a bangele ku muntu oonse ushoma kunyina mubisyi bunene utakonzyi kujana nguzu, kusalala, a bululami muli Jesu, wakabafwida. Ulalindila kuti asalazye zikobela zyabo zya kabisigwa a cinyonyoono, a kubika ali mbabo zikobela zituba zya bululami, ula bapailila kuti bapone batafwi pe. KLMNP 32.3

Leza tatuciti mbuli bantu mbo bacita kuli umwi aumwi. Mizeezo yakwe mizeezo ya luse, yaluyando, a nkumbu. Uwamba kuti, “Mubi asiye nzila yakwe, a utaluleme asiye mizeezo yakwe a piluke ku Mwami, Mwami uya kuba a luse kuli nguwe, a kuli Leza wesu nkaambo uya kumulekelela bunene.” “Ndazibinganya mbuli ikumbi lipati, zinyonyoono zyako, alimwi ndazibinganya mbuli ikumbi kulubizya kwako.” Isaya 55:7; 44:22. KLMNP 32.4

“Ndinyina ku komana mu lufu lwa yooyo ufwa, waamba kuti Mwami Leza. A kaambo kaako a mujoke nywebo, mupone. Ezekiele 18:32. Satani ulilibambide kubba cishomyo ca Leza cilelekedwe. Ulayanda kubba bubotu bwa lusyomo lwenu a kumweka mweka kwa kusalala kuzwa ku moza, pesi muta muzumizyi kuti a kucite ooku. Muta muteeleli musunki, pele mwaambe kuti, “Jesu wakafwida kuti ndibe a buumi. Ulandiyanda, tayandi kuti ndimfwe. Ndijisi taata uli kujulu si nkumbu, nakuba kuti luyando lwakwe tandilubelesyi kabotu, nakuba kuti zileleko nzyaandipede zyanyonyoonwa, nja kwiimikila nkaunke kuli taata, nkaambe kuti, ndabisizya julu, a kumbele lyako, nseceelede kwiitwa a limwi kuti ndimwanaako: ndicite kuti ndibe mbuli umwi wa batwanga bako.” Mukozyano ulakwaambila a mwana mutaka mbwa katambulwa. “Nakacili kule kule a munzi, ushi wakamubona, wakamumyonta.” Luka 15:18-20. KLMNP 33.1

Pesi cikozyano eeci, nokuba kuti ncibotu akweetela luse lupati ku moyo, tacikonzyi kweelanizigwa a luse lutakamani, ndwatutondeezya Taata uli kujulu. Mwami ula kanana kwiindila mu mushinshimi wakwe, “Nda kakuyanda a luyando lutamani: eelyo alubomba lubotu ndakakuleta.” Jelemiya 31:3. Mubisyi nacili kulaale a N’ganda ya Taata, a kunyonyoona lubono lwakwe mu nyika ya bweenzu, moyo wa ushi ula muyeeya lyoonse, kuyeeya koonse kulabusigwa mu moza kuti apiluke kuli Leza, pele nkukombelela kwa Moza usetekene, kusinikizya a kuleta muzangi ku moyo wausyi wa luyando. KLMNP 33.2

Sena inga ulatalika kudonaika a zisyomyo zibotu zizwa mu Bbaibbele? Sena uyeeya kuti mubisyi kayanda kupiluka, kayanda kusiya zinyonyoono zyakwe, Mwami ula mujata a kumukasya kuti atabooli kumaulu a kwe a kusanduka. Muzeezo uliboobo auzwe! Kunyina cinga cila cisa buumi bwako kwiinda kuba a muzeezo uli boobo kuli Taata uli kujulu. Ulicizondede cinyonyoono, pesi ulamuyanda mubisyi, wakalipa lwakwe mwini muli Klistu, kuti boonse bayanda kufutulwa, babe a zileleko zitamani mu bulelo bwa bulemu. Mulakaanzi muyumu ula luse ngwa kali kunga ulapa kwiinda ngwakasala kupa luyando lwakwe kuli ndiswe? Uwamba boobu, “Sena inga mukaintu ula muluba mwanaakwe unyonka, kuti atabi ankumbu ku mwanaakwe ngwa ka zyala? Inzya bakaintu inga baluba, pesi Mebo nseka mulubi.” Isaya 49:15. KLMNP 33.3

Amulange mujulu nywebo no mudonaika a kukankama Jesu ulapona kuba mwiminini wesu. Amu mulumbe Leza a kaambo kacipego, ca Mwanaakwe uyandika, a mupaile kuti lufu lwakwe lutabi lwa buyo kuli ndinywe. Moza ulamutamba sunu. Amuboole a myoyo yanu yoonse kuli Jesu, mulombe zileleko zyakwe. KLMNP 33.4

Nomubala zisyomyo muyeeye kuti tazili zintu zya luyando a luse lwabuyo. Moyo waluyando lupati ulatambikwa ku mubisyi a nkumbu zitamani. “Tulijisi kunununwa kwiindila mubulowa bwakwe, a kulekelelwa kwa zinyonyoono.” Ba Efeso 1:7. Inzya a mushome buyo kuti Leza mugwasyi wenu. Ulayanda kubika mukozyano wakwe mu muntu. Mbo muswenena kuli nguwe a kulilekelela a kusanduka, awalo uya kuswena kuli ndinywe a luse a kumulekelela. KLMNP 34.1