Kumkikna Lamen Innkuan

24/88

THUKHEN 7 - Topa’ Gaam

KHEN SAWMNIH THUM - TATE IN THUPHA

Innkuan ading Pasian’ Ngimna.—Adam tunga Evua zidingin apia Pa in numei pasal asiangtho kiteenna tawh pumkhat suakin suan leh khakte pahtawiin vantung innkuan suahna ngahsak nuam hi. 1 KLI 148.1

Tate in Topa’ gaam ahi hi. Topa’ neihsate ihkepna tawh tavuan ihnei hi. Itna, upna, thungetna, leh kipakna tawh nu leh pate in a-innkuanpihte adingin nasem uh hen. Topa kiangah, “En un, keimah leh Topa in ahong piak tate” ci-in apding uh hi. 2 KLI 148.2

Ta aneilo innin guaksuakna mun ahi hi. Tua innkuan pihte ie lungsimin angsung khuat thei uha, amau aituam nopsak nading bek khual uh hi. Amaute deih leh nopsak ding bek ngaihsun uh hi. Amau leh amau kihehpihin, midangte themzong awlmawh lo uh hi. 3 KLI 148.3

Ta neilo Nupate Thuhilhna. —Lampi, mun, leh mihing kipawlna atuamtuamte panin akilang angsung khuatna thahlup ding hi. Ta naneihleh nang leh nang kingaihsutna panin kikaikhia in kinzawkding, hilhding, leh limlah ding anei nasuak hi. Innkuanah ta neilo-in mi nih bek aom ciangin, lungduai ding, thuakzawh ding, leh it ding kisin kullo hi. Tua hia, angsungkhuatna ahong lut loh nading kidal un. Na nuntaknaah nangmah kilaitakin, nangmahin midangte napiak ngeiloh awlmawhna deihin naom khading hi. 4 KLI 148.4

Mi tampite in amau leh amau bek kimu uh ahihman in pumpi, lungsim leh kha ah natna tampi vei uh hi. Tate’ cidam thahatna, lungsim puak tuamtuamte, leh aom khong theilo thagumte hangin hih acimhuai nuntakna panin kisuakta thei ding hi. 5 KLI 149.1

Tate kepna in Migit Kisinna hi. —Ka neulai hun panin migenthei khat kahihmanin taneute kahehpih thei hi. Kepdingin tate tampi zong kala khin hi. Mawltakin anungta taneute tawh kithuahnain kei adingin thupha hi. KLI 149.2

Innkuan sungah tate kep nahangin thupha ngah nangin hehpihna, thuakzawhna, leh itna kisam hi. Maitai ding leh lungduaina akisamte adingin zia leh tong pawlkhat khiat ding kisam hi. Ta khat innsungah aomna hangin inn nuam sakin tang sak hi. Pasian kihtakna tawh akikhansuah ta in thupha ahi hi. 6 KLI 149.3

Eite ahong beel tate tungah kinna leh ngaihna neihna in eite sunga ngawngkhauhna paaikhia hi. Lungsim hong nem sakin midangte apicing sak thei huzaapna hong guan hi. 7 KLI 149.4

Enoch tunga Ta khat ie Huzaapna. —Ata masa asuah ciangin Enoch in asang nuntakna hong nei hi. Pasian tawh akinai dingin kaihna ngah hi. Pasian’ ta ahihna tawh apuakding tavuante theisiam ta hi. Ta in apa angaihna muhsakin, apa’ kepna amuan lelna hangin atapa masa tungah itna hong tho a, Pasianin atapa apiak khiatna tawh leitungmite a itna lamdang takin hong phawk thei hi. 8 KLI 149.5

Amanpha Muanna. —Tate pen amanpha muanna tawh nu leh pa tungah ki ap hi. Pasianin nikhat ni ciangin amaute kiang panin ngenkik ding hi. Amaute pattah nadingin hun atamzaw, kin ngaihsut zawkna, leh thunget zawkna ih neih kul hi. Amaan kipattahna zong atamzaw kisam hi. KLI 149.6

Na tanu na tapate in Pasian’ innkuan sungah tanu tapa neute ahi hi. Vantung adingin nakepding, napattah ding, napil sakdingin hong ki-ap hi. Hih ahong kipia muan nasepna adingin Ama’ tungah nagenkhiat ding hong kingen ding hi. 9 KLI 150.1