Con Đường Giải-Thoát

2/15

TỰA

“Hãy đến cùng Ta”, lời thỉnh — mời phát-xuất từ lòng bác-ái của Đấng Cứu-Thế êm rót vào tai những đứa con xa- lạc khỏi nẻo thẳng ngay của Đức Chúa Trời. Những kẻ tận đáy lòng muốn tìm sự giúp-đỡ, sẽ gặp được trong Đức Chúa Jêsus. Trong sự giúp-đỡ ấy có cả sự thúc- giục người quay bước trở vể nhà Cha. Người ta thường nêu lên câu hỏi như sứ- đồ Thô-ma xưa kia: “Làm sao con biết đường được?” Nhà Cha dường như xa- xôi quá mà con đường có vẻ khó đi và bất định. Như vậy những bước nào là bước đường đưa về nhà? CDG 9.1

Quyển sách nhỏ nầy bộc — bạch sứ- mạng của nó. Nó chỉ con người đến Đức Chúa Jêsus là Đấng duy-nhất thỏa-đáp được mọi nhu-cầu của tâm-hồn. Nó hướng những bàn chân ngập — ngừng và dừng bước mau đến “con đường bình-an”. Nó dẫn những người tìm sự công-bình và nét trọn- lành trong bản-tánh đi từng bước một trên nẻo đường đời sống tín-giáo, đến nguồn phước đầy tràn mà người ta chỉ có thể tìm được bởi lìa — bỏ bản — ngã, bởi lòng trông-cậy không chút giao-động nơi ơn cứu-chuộc, nơi năng-lực gìn-giữ của Bạn thiết của mọi tội-nhân. Lời chỉ-dẫn trong những trang sách này đã đem đến niềm an- ủi và hy-vọng cho biết bao tâm-hồn phiền- muộn, làm cho những người theo Chúa mạnh bước với lòng đầy tin-tưởng và vui-tươi trong dấu chân của Đấng Lãnh- đạo thiên-thượng của họ. CDG 9.2

Khi Gia-cốp sự tội-lỗi mình đã cắt đứt mối thông-công với thiên-đàng, lúc thể-xác quá mệt-mỏi chán-chường, Gia- cốp nằm chiêm — bao thấy một cái thang bắt xuống từ trời. Con Đường Giải-Thoát đã bày ra trước mắt ông. Mối liên-lạc giữa đất và trời đã được tái-thiết. CDG 10.1

Chúng tôi thành-thật cầu-mong sự hiện thấy cùng những lời êm-ái đầy an-ủi chứa-chan hy-vọng đã được thốt ra cho kẻ lãng-du xưa kia thế nào, cũng hiện ra cho các độc-giả thân-yêu của tập sách nhỏ nầy thế ấy. CDG 10.2

Nhà Xuất-Bản