Con Đường Giải-Thoát

1/15

CON ĐƯỜNG GIẢI-THOÁT

Lời Giới -Thiệu

CON ĐƯỜNG GIẢI-THOÁT là quyển sách nổi bật trong các loại sách Cơ-đốc- giáo. Sách bán rất chạy ngay từ lần ấn-hành đầu tiên bằng Anh-ngữ, vào năm 1890. Từ đó số độc-giả càng ngày càng cao. Các nhà xuất-bản đã phát-hành hàng triệu quyển, cho lưu-hành khắp thế-giới với các bản dịch của tám mươi lăm ngôn-ngữ khác nhau. CDG 5.1

CON ĐƯỜNG GIẢI — THOÁT đưa độc-giả đến Đấng có thể thỏa-mãn mọi nhu- cầu của tâm-hồn. Quyển sách nầy là chỉ-đạo- viên chắc-chắn, giúp những bàn chân e-ngại, ngập — ngừng đầy hoài — nghi mạnh bước trên con đường bình — an. Nó chỉ cho con người đến nhịp cầu nồi liền giữa hai đầu cầu — thiên-đàng và hạ-giới — đã bị tội-lỗi xen vào ngăn-cách bấy lâu nay. Nó hướng-dẫn từng nấc một cho những ai tìm-kiếm sự công- bình và nét trọn-lành trong bản-tánh. Nó giúp ta hưởng cái kinh-nghiệm quí-báu trong Đấng Christ và đưa ta đến sự đầu — phục Chúa hoàn-toàn. CDG 5.2

Sỡ-dĩ nỏ có ảnh — hưởng lớn — lao như vậy vì nó phát-xuất từ ngòi bút của bà Ellen G. White (1827-1915), một người hiến-dâng trọn đời cho công-việc của Đức Chúa Trời. Bà từng đến tận nơi để lo việc Chúa ở Âu, Mỹ, Úc-châu. Mỗi lần bà giảng — dạy có hằng ngàn người đến nghe. Tác-phẩm của bà đã ấn — hành trên 50 quyển vừa lớn vừa nhở trong các lãnh-vực quan-trọng như tôn- giáo, giáo-dục, sức-khỏe, gia-đình, đời sống Cơ-đốc thực-hành v.v... CDG 6.1

Cho ấn-hành bản dịch Việt-ngữ nầy, chúng tôi mong được góp một phẩn nhỏ vào tủ sách Cơ-đốc-giáo để đem sứ-mạng bác-ái và nhân-từ đến mọi tâm-hồn đang khao- khát chân-lý. CDG 6.2

GIÁO HỘI CƠ-ĐỐC PHỤC-LÂM