ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

359/509

แนวทางสู่การมัธยัสถ์

เราไม่จำเป็นต้องกำหนดอย่างละเอียดในที่นี้ว่าเราต้องมัธยัสถ์อย่างไร ผู้ที่มีจิตใจที่ถวายตนอย่างหมดสิ้นต่อพระเจ้าและมีพระวจนะของพระองค์เป็นผู้นำทางของพวกเขาจะทราบดีว่าตนเองจะต้องทำอะไรในทุกหน้าที่ของชีวิต พวกเขาจะเรียนรู้ถึงแบบอย่างของพระเยซู ผู้ทรงถ่อมตนและถ่อมใจ และด้วยการเรียนรู้ถึงการปลูกฝังพระลักษณะของการถ่อมตนของพระคริสต์ พวกเขาจะปิดประตูใส่การทดลองมากมายอย่างนับไม่ถ้วนได้--“Fundamentals of Christian Education.” p. 152. {MYP 322.2} MYPTh 264.5

*****