ปลายทาง แห่งความหวัง

19/76

บทที่ 2 — ผีและวิญญาณชั่ว

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าและวิญญาณชั่วได้ร้บการเปิดเผยใน พระคัมภีร์ ในความเกี่ยวพันกับประวิดศาสตร์ของมนุษยชาติ อย่างชัดเจนมีผู้คิดว่าทูตสวรรค์บริสุทธิ้ที่ “เป็นแต่เพียง วิญญาณผู้ปรนนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ตนจะได้รับ ความรอด” (ฮีบรู 1:14) เป็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว แต่พระคัมภีร์ ได้พิสูจน์ให้ทราบว่า ทูตเหล่านี้ไม่ใช่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว GrHTh 19.1

ก่อนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ มีทูตสวรรค์อยู่แล้ว เพราะเมื่อฐานของ โลกนี้ได้รับการสถาปนาไว้ “หมู่ดาวรุ่งแช่ช้องสรรเสริญ และบรรดาบุตร ของพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน” (โยบ 38:7) หลังจากที่มนุษย์ล้มลง แก่บาป ทูตสวรรค์โต้ถูกล่งให้โปเฝัาด้นไม้แห่งชีวิตก่อนที่มนุษย์ต้องตาย ทูตสวรรค์จึงได้มีฐานะสูงกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาให้ “ตากว่า ทูตสวรรค์หน่อยเดียว” (สดุดี 8:5) GrHTh 19.2

ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็มองดู และข้าพเจ้าได้ยินเสียง ทูตสวรรค์เป็นอ้นมากน้บเป็นโกฏิๆ เป็นแสนๆ ซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่ง” ต่อพระพักตร์ของจอมกษัตริย์ ทูตสวรรค์เหล่านั่นคอย “กระทำตาม พระวจนะของพระองค์” “ฟังเสียงพระวจนะของพระองค์” มากมายเหลือ ที่จะน้บได้ (วิวรณ์ 5:11; สดุดี 103:20; ฮีบรู 12:22) ในฐานะเป็นผู้สื่อข่าว ของพระเจ้า ทูตเหล่านั่นกระพือปีกท่องเที่ยวไปมาเหมือนกับ “ฟ้าแลบ แปลบปลาบ” ทูตสวรรค์ที่ไปปรากฏที่อุโมงค์ฝังศพของพระผู้ช่วยให้รอด มีล้กษณะเหมือน “แสงฟ้าแลบ” ทำให้ทหารยามที่เฝัาประตูอุโมงค์ฝังศพ เกิดความหวาดกลัวจนต้วสั่น เหมือนคนตาย เมื่อเชนนาเคอริบได้กล่าว วาจาตูหมื่นพระเจ้าและขู่ว่าจะทำลายพวกอิสราเอล “ทูตของพระเจ้าได้ ออกไปและได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่น ห้าพันคน” (เอเสเคียล 1:14; ม้ทธิ,ว 28:3, 4; 2 พงค์กษ้ตริย์ 19:35) GrHTh 19.3

ทูตสวรรค์ถูกส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่แห่งความเมตตาต่อบุตร ทั้งหลายของพระเจ้า ไปพบอับราฮัม เพื่อสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพร ให้เขาไปที่เมืองโซโดมเพื่อช่วยเหลือโลทให้รอดพันจากความพินาศ ไป พบเอลืยาห์เพื่อช่วยเหลือขณะที่จะพินาศอยู่ในป่ากันดาร ไปพบเอลืชา พร้อมด้วยรถรบไฟและม้าขณะที่เขากำลังถูกศ้ตรูปิดล้อม ไปช่วยดาเนียล ขณะที่กำลังถูกโยนให้เป็นเหยื่อของสิงโต ไปช่วยเปโตรขณะเขาถูกขังใน คุกของเฮโรดเพื่อรอการประหาร ไปช่วยน้กโทษที่เมืองฟ้ลิปปี ไปช่วย เปาโลในคืนที่เรือถูกพายุพัดกระหนึ่าในทะเล ไปเปิดจิตใจของโครเนลิอัส ให้ยอมริบข่าวประเสริฐ ไปกับเปโตรเพื่อนำข่าวแห่งความรอดไปให้แก่ คนแปลกหน้าชาวต่างชาติ นึ่คือวิธีการที่ทูตสวรรค์ผู้บริสุฑธี้ใต้ปรนนิบัติ ริบใช้ประชากรของพระเจ้า GrHTh 20.1