ปลายทาง แห่งความหวัง

2/76

เริ่มจากความรัก

พระคัมภีร์ไบเบิล1 หนังสือเก่าแก่ที่สุดเล่มเดียวในโลกบ้นทึกไว้ว่า มีพระเจ้า พระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาล ทรงสร้างโลกในหกจันและวันที่เจ็ด เป็นจันพี’กผ่อน ความเชื่อเรื่องหนึ่งสัปดาห้มีเจ็ดจันจีงมีที่มาจากการสร้าง โลกนี้เอง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ชายและหญิงคู่แรกของโลก ให้มีชีวิตที่ สมบูรณ์แบบ ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ โลกในขณะนั้นมีความสุข สมบูรณ์พร้อม ทุกอย่าง ไม่มีความทุกข์ยาก ความเกลียดขัง ความชั่วร้ายและไม่มี ความตาย เรื่องราวนี้แตกต่างจากที่เราเคยเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่ง สอนว่า มนุษย์วิวัฒนาการมาจากสัตว์ พฤติกรรมชั่วร้ายของมนุษย์เป็น ผลมาจากสภาพเดิมของการขาดการพ้ฒนา ขณะที่พระค้มภีร์ไบเบิล บันทึกว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลก รวมทั้งชีวิตของมนุษย์ ด้วยความวัก ซึ่งเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำรงอยู่ แม้จะมีอุปสรรค มากมายเพียงใดก็ตาม GrHTh 3.2