ปลายทาง แห่งความหวัง

1/76

ปลายทาง แห่งความหวัง

อารมภบท

หนังสือ “ปลายทางแห่งความหวัง” ที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ เขียนขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้ว โดย เอลเลน จี. ไว้ฑ์. นักเขียนสตรี ชาวอเมริก้น ผู้มืโอกาสเรียนหนังสือเพียงสามปี เธอได้บรรยายถึงเรื่อง ราวของความขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่ว ฝ่ายธรรมะและฝ่าย อธรรม บอกเล่าเรื่องราวประว้ติศาสตร์ของโลกในอดีต สู่ยุคปัจจุบ้นและ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ชี้ให้เห็นความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดปัญหา ในสังคมโลก ก้ยพิบ้ติทางธรรมชาติซึ่งจะมืผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ของเราทุกคน บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของโลกใบนี้ว่าจะมี อะไรเกิดขึ้น ชะตากรรมของมวลมนุษย์จะเป็นอย่างไร “ปลายทางแห่ง ความหวัง” มืคำตอบสำหรับทุกคน ดังนั้นการได้หยิบหนังสือเล่มนี้ มาอ่าน จึงเป็นการเปิดโลกอีกมุมหนึ่งที่ท่านไม่เคยได้รับรู้ และจะนำท่าน ไปสู่ความเข้าใจที่ไม่เคยได้ทราบมาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนดัดสินใจว่า ควรเตรียมดัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ก่าสังจะเกิดขึ้นอย่างไร GrHTh 3.1