ปลายทาง แห่งความหวัง

43/76

บทที่ 7 - สิ่งเดียวที่ปก!เองเราได้

บระชากรของพระเจ้าได้รับการแนะนำให้ยึดเอาพระคัมภีร์เป็น สิ่งคุ้มครองให้พ้นจากกลอุบายล่อลวงของอำนาจวิญญาณ แห่งความมืดซาตานพยายามใช้กลอุบายทุกอย่างข้ดขวางไม่ให้มนุษย์มี ความรู้ในพระคัมภีร์ เมื่อมีการฟันฟูกิจการของพระเจ้าทุกแห่ง มันจะ พยายามดำเนินงานของมันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกไม่นาน การต่อสู้กับ พระคริสต์และบรรดาผู้ติดตามพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายจะปรากฏช้ด ยิ่งขึ้น จะมีการปลอมแปลงที่คล้ายคลึงกับของจริงมากจนไม่สามารถ แยกระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ช่วยเราได้ GrHTh 69.1

บรรดาผู้ที่พยายามเชื่อฟังรักษาพระบ้ญญ้ติของพระเจ้าจะถูก ขัดขวางและเยาะเย้ย เพื่อให้อดทนต่อการทดสอบนี้ เขาจะต้องเช้าใจ พระประสงค์ของพระเจ้าตามที่สำแดงในพระวจนะของพระองค์ เขาจะ สามารถถวายเกียรติแต่พระองค์ใด้ก็ต่อเมื่อมองดูและเช้าใจพระลักษณะ การปกครองและพระประสงค์ของพระเจ้าที่ขัดเจนเท่านั้น ไม่มีผู้ใด ยืนหย้ดในวันแห่งความขัดแย้งอ้นยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายนี้ได้ นอกจาก คนที่ปกป้องจิตใจของตนไว้ด้วยความจริงของพระคัมภีร์เท่านั้น GrHTh 69.2

ก่อนการถูกตรึงบนไม้กางเขน พระผู้ช่วยให้รอดได้อธิบายให้ เหล่าสาวกฟังว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์ และฟันคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง เหล่าทูตสวรรค์เฝืารออยู่เพื่อช่วยประทับพระดำรัสของพระองค์ไว้ใน ความคิดและจิตใจของทุกคน แต่ถ้อยคำเหล่านั้นได้ถูกลบหายไปจาก จิตใจของสาวกจนหมดสิ้น เมื่อการทดสอบมาถึง ความตายของพระเยซู จึงทำลายความหวังทั้งหมดของพวกเขา ราวก้บว่าพระองค์มิได้ทรงเตือน พวกเขาให้ทราบไว้ล่วงหน้า ดังนั้นในคำพยากรณ์ของอนาคตได้ถูก เปิดเผยต่อหน้าอย่างชัดเจนแล้ว เหมือนกับที่พระคริสตใต้ทรงเปิดเผย ให้แก่เหล่าสาวก GrHTh 69.3

เมื่อพระเจ้าส่งคำดักเตือน พระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนที่ได้ยิน ข่าวคิดอย่างรอบคอบ การพิพากษาอ้นน่ากลัวที่ติเตียนเรื่องการกราบ ไหว้บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน (วิวรณ์ 14:9-11) ควรเป็นสิ่งจูงใจให้ ทุกคนศึกษาให้รู้ว่าเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนี้คืออะไร และจะหลีกเลี่ยง ไม่รับเครื่องหมายของมันได้อย่างไร แต่ประชาชนเป็นจำนวนมากไม่ ยอมรับความจริงในพระคัมภีร์ เพราะความจริงชัดแย้งต่อความต้องการ ของจิตใจที่เต็มไปด้วยความผิดบาปของเขา ซาตานจึงหาสิ่งที่พวกเขา ชอบมาหลอกลวง GrHTh 70.1

อย่างไรก็ตามพระเจ้าย้งมืประชาชนที่ยึดมั่นในพระคัมภีร์ และ พระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นมาตรฐานของหลักความเชื่อทุกอย่าง และเป็น พื้นฐานของการปรับปรุงแก่ไขทุกอย่าง เพื่อเปรียบเทียบกับความคิดเห็น ของน้กวิชาการ เหตุผลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การดัดสินใจของที่ประชุม ฝ่ายศาสนา เสียงส่วนมากของคนเหล่านี้ไม่ควรถือว่าเป็นสิ่งแสดงว่า ชัดเจนหรือชัดแย้งต่อหลักความเชื่อ เราจะต้องเรียกร้องอย่างตรงไป ตรงมาถึงสิ่งที่ “องค์พระเจ้าทรงตรัสว่า” เท่านั้น ชาตานชักน่าประชาชน ให้ยึดถือเอาศาสนาจารย์ และนักศาสนศาสตร์เป็นผู้น่าทาง แทนการ ศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง เมื่อมันควบคุมผู้น่าเหล่านี้ มันก็ สามารถมีอิทธิพลเหนือฝูงชนจำนวนมากมายได้ GrHTh 70.2

เมื่อพระคริสต์เสด็จมาประทับในโลก สามัญชนรับฟังพระองค์ ด้วยความชื่นชมยินดี แต่มหาปุโรหิตและชนชั้นผู้น่ากลับมือคติต่อ พระเจ้า พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับว่าการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ ประชาซนถามว่า “เหตุใดบรรดาผู้ปกครองของเราและธรรมาจารย์ผู้มี วิชาความรู้จึงไม่มีความเชื่อในพระเยซู” บรรดาครูอาจารย์เหล่าได้นี้ชักชวน ไม่ให้ชนชาติยิวยอมร้บพระผู้ไถ่ของตนเอง GrHTh 70.3