ปลายทาง แห่งความหวัง

21/76

บทที่ 3 — วิธีเอาชนะมารร้าย

การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างพระคริสต์กับซาตานกำลังจะ สิ้นสุดลงในไม่ช้านี้ และผู้ชั่วร้ายนี้ใช้ความพยายามขึ้นเป็น สองเท่า เพื่อทำลายกิจการที่พระคริสต์ทรงกระทำเพื่อมนุษย์ จุดประสงค์ ที่มันหาทางทำให้สำเร็จจงได้ ก็เพื่อกักขังมนุษย์ให้อยู่ในความมืดและ ไม่ให้กลับใจใหม่จนกว่าการทำหน้าที่คนกลางของพระคริสต์สิ้นสุดลง เมื่อความอ่อนแอไม่สนใจใยดีเกิดขึ้นกับคริสตจักร ซาตานจะไม่มืความ เป็นห่วง แต่เมื่อใดมนุษย์พูดขึ้นว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะ รอดได้” เมื่อนั้นมันจะยืนขึ้นเพื่อใช้อำนาจของมันต่อสู้พระคริสต์และ พยายามขัดขวางอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธฑันที GrHTh 26.1

จันหนึ่งเหล่าเทพบุตรได้มาเฝืาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ซาตานก็ มาอยู่ทำมกลางที่ประชุมนั้นด้วย มันไม่ได้มาเพื่อนมัสการพระมหากษัตริย์ นิร้นดร์ แต่เพื่อวางแผนเอาความชั่วร้ายของมันทำลายคนชอบธรรม (โยบ 1:6) เมื่อมนุษย์มาร่วมกันประชุมนมัสการ มันก็เช้าร่วมด้วย หาทางครอบงำจิตใจของผู้ที่มานมัสการด้วยเล่ห์เหลี่ยมของมัน ขณะที่ ผู้สื่อข่าวของพระเจ้าศึกษาข้อพระค้มภีร์ต่าง ๆ มันก็คอยสังเกตเรื่องที่นำ มาสั่งสอนจากนั้นก็ใช้ไหวพริบและความฉลาดของมันหันเหข่าวสาร ทุกอย่าง เพื่อจะไม่ให้บรรดาคนที่มันกำลังหลอกลวงเช้าใจ คนที่ด้องการ คำต้กเตือนมากที่สุดจะถูกชักจูงให้ยุ่งกับการติดต่อธุรกิจบางอย่าง หรือ โดยสิ่งอื่นๆ เพื่อขัดขวางเขาไม่ให้ฟังพระวจนะ GrHTh 26.2

ซาตานมองเห็นบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า แบกภาระหนักเพราะ ความมืด ฝ่ายจิตวิญญาณได้ห้อมล้อมประชาชนทั้งหลายไว้ ม้นได้ยิน เสียงคนเหล่านั้นอธิษฐานขอพระเจ้าประทานพระคุณและอำนาจที่จะ ทำลายมนต์สะกดของความเฉยเมยและเกียจคร้าน จากนั้นจะแสดงความ กระตือรือร้นอีกครั้ง เพื่อล่อลวงมนุษย์ทำตามตัณหาและความอยาก หรือ ประพฤติตามความใคร่ของตนเอง การกระทำเช่นนี้ทำให้มนุษย์ขาดสติ ทำให้เขาพลาดจากการได้ยินได้ฟังสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้มากที่สุด GrHTh 27.1

ชาตานรู้ดีว่า ทุกคนที่ละเลยต่อการอธิษฐานและการศึกษาค้นคว้า พระคัมภีร์จะฟายแพ้ต่อการโจมตีของมัน ตังนั้นมันจึงหากลอุบายทุกอย่าง เท่าที่จะทำได้เพื่อให้จิตใจหมกมุ่นอยู่คับสิ่งต่าง ๆ เมื่อใดที่พระเจ้าทรง กระทำภารกิจของพระองค์ ผู้ช่วยมือขวาของมันก็ทำงานของพวกมัน อย่างขยันข้นแข็งเช่นเดียวคัน พวกมันพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่า บรรดาผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และเสียสละ การบิดเบือนอารมณ์ความรู้สึก การทำสิ่งที่ดีงาม กระจายการยุแหย่ทิ่มตำไปทั่ว และยั่วยุให้เกิดความ สงสัยในความคิดของคนที่ด้อยประสบการณ์ ขณะเดียวคันเมื่อมองเห็น ว่าพวกเขาคือลูกของใคร ทำตามแบบอย่างของผู้ใด และทำงานให้ใคร “ท่านจะรู้จ้กเขาได้ด้วยผลของเขา (มัทธิว 7:16 และดูวิวรณ์ 12:10) GrHTh 27.2