แพทย์ผู้ประเสริฐ

1/267

แพทย์ผู้ประเสริฐ

คำนำ

ในโลกของเรานี้ มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทั่วทุก หนทุกแห่ง ที่ใดที่มนุษย์อาศัยอยู่ที่นั้นย่อมมีความ ทุกข์ทรมาน ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก........แม้ ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการ แพทย์และศัลยกรรม........ความป่วยเจ็บและโรค ภัยได้มีเพิ่มมากขึ้น “วรรณโรค” เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งทำลายชีวิตมนุษย์หลายพันคนในปีหนึ่ง ๆ เรา ทุกคนต่างก็พยายามจะหาทางหลีกเลี่ยงให้พ้นจาก โรคภัยไข้เจ็บ MHTH ii.1

พระผู้ทรงสร้าง มิได้มุ่งหมายจะให้มนุษย์ ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวด พระองค์ ไม่ปรารถนาจะให้โรคร้ายบั่นทอนชีวิตของเราแต่ เราได้ล่วงละเมิดบทบัญญัติที่พระองค์ทรงตั้งไว้ ความผิดบาปจึงได้เข้ามาในใจเรา เรามองไม่เห็น ว่า เราจำเป็นต้องพึ่งในพระเจ้าผู้เป็นบ่อเกิดแห่ง ชีวิตและกำลัง เมื่อเราล่วงละเมิดข้อบัญญัติของ พระเจ้า เราก็ต้องได้รับความเจ็บปวดทรมาน.... MHTH ii.2

ต้องถูกโรคภัยเบียดเบียน และต้องสูญเสียชีวิต เพราะโรคร้ายนั้น MHTH iii.1

หน้าที่ ๆ สำคัญของเราคือ เราจะต้องเข้าใจ และเรียนรู้ถึงกฎอนามัยเกี่ยวกับร่างกายของเรา และเราต้องดำเนินชีวิตตามกฎอนามัยนั้น เพื่อจะ ได้สุขภาพสมบูรณ์ดีเราต้องเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ ซึ่ง จะนำความสุขอันแท้จริงมาให้เรา เราต้องเรียนรู้ ถึงหลักสำคัญในการครองชีวิต ตลอดจนความสัม พันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน MHTH iii.2

เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในครอบครัว เรา จำเป็นจะต้องหาวิธีบำบัดรักษาโรคนั้นให้หาย เรา ต้องทูลขอพระผู้สร้างให้ทรงช่วยเรา เพราะพระ องค์ประทานชีวิตแก่มนุษย์ทั้งหลาย และทรงจัด หาทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับบำรุงความสุขของเรา และในทุกวันนี้ พระองค์ก็ยังสนพระทัยในความ เป็นอยู่ของเรา MHTH iii.3

หนังสือ Ministry of Healing นี้ ประพันธ์ โดยนาง อี.จี. ไว้ท์ ผู้มีความรอบรู้ในกิจการต่างๆ MHTH iii.4

เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน นาง อี.จี. ไว้ท์ ได้เขียน หนังสือนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ของบิดามารดาและ มนุษย์ชายหญิงทุก ๆ คน.... เพื่อจะให้คนเหล่านั้น ได้เรียนรู้ถึงชีวิต, ความเป็นอยู่, ตลอดจนดำรง ชีวิต, กฎอนามัย, โรคภัยไข้เจ็บ, และวิธีบำบัด รักษาโรค MHTH iv.1

หนังสือเล่มนี้ นาง อี.จี. ไว้ท์ ได้เรียบเรียง ขึ้นโดยใช้ภาษาง่าย ๆ แต่ไพเราะน่าอ่าน เป็น หนังสือที่มีคติสอนใจ ช่วยปลุกปลอบใจผู้ที่มี ความทุกข์โศก ช่วยให้คนป่วยเจ็บมีใจร่าเริงและ ช่วยให้คนที่เหน็ดเหนื่อยได้พักผ่อน หนังสือนี้ชี้ ให้เราเห็นทางดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น........ มีชีวิตที่ เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เพราะเราได้ปรนนิ-บัติช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยการกระทำ วันดีนี้ เราจึงได้เรียนรู้ว่า “การให้เป็นเหตุให้มี ความสุขยิ่งกว่าการรับ” MHTH iv.2