แพทย์ผู้ประเสริฐ

2/267

ภาคหนึ่ง — การ เผย แพร่ ศาสนา ทางด้าน การ แพทย์

แบบอย่างของเราหน้า.. . . . . . . . . หนา

พระมหาเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมายังโลกนี้ใน ฐานะของผู้รับใช้ที่มิรู้จักเหนื่อยหน่ายต่อการกระทำสิ่งที่จำ เป็นสำหรับมนุษย์ พระองค์ได้ทรง “รับเอาบรรดาความ ทุกข์ภัยไข้เจ็บของเราไว้” เพื่อจะได้ปรนนิบัติรับใช้ใน กๆสิ่งที่มนุษย์ต้องการ พระองค์เสด็จมาเพื่อปลดเปลื้อง ความทุกขเวทนา, ความผิดบาป และโรคภัยไข้เจ็บอันเป็น ภาระหนักให้หลุดพ้นไปจากมนุษย์ พระองค์ได้รับมอบ หมายหน้าที่เป็นผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป. พระองค์ เสด็จมาเพื่อช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความสงบ สุข และมีอุปนิสัยอันดีงามปราศจากที่ติ คนทั้งหลายที่มาขอให้พระองค์ช่วยเหลือนั้น มี ฐานะและความต้องการต่าง ๆ กัน แต่พระองค์ได้ทรงช่วย เหลือทุก ๆ คนที่มาหาพระองค์ พระองค์ทรงฤททิ์อำนาจ สามารถจะรักษาคนป่วยเจ็บให้หายจากโรค และทรงช่วย บรรเทาทุกข์ของคนทั้งหลายที่มีความทุกข์โศก MHTH 1.1

พระผู้ช่วยให้รอดมิได้ทรงจำกัดเวลา หรือ สถานที่ สำหรับกระทำกิจการของพระองค์ ความเมตตากรุณา ของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์ทรงรักษาโรคต่าง ๆ และสั่งสอนฝูงชนมากมาย จนไม่มีเคหะสถานใด ๆ ในประ เทศปาเลสไตน์ ที่ กว้างใหญ่พอสำหรับจะต้อนรับฝูงชน ที่ เบียดเสียดเยียดยัดกันมาหาพระองค์ได้ บนเนินเขาอัน เขียวชอุ่มของมนฑลฆาลิลาย, ตามทางสัญจรไปมา, ที่ ริมฝั่งทะเล, ในศาลาธรรม และในที่อื่น ๆ ทุกแห่ง ที่เขา สามารถจะนำคนป่วยมาหาพระองค์ได้ พระเยซูได้ทรงใช้ สถานที่เหล่านั้นเป็นที่รักษาพยาบาลคนป่วย ของ พระองค์ ในเมืองและหมู่บ้านทุกแห่งที่พระองค์เสด็จผ่านไป พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์บนคนที่เจ็บป่วยทรมาน และ รักษาเขาให้ หายจากโรค ในที่ใดๆที่มีผู้เตรียมจิตต์ไว้พร้อมสำหรับ รับกิตติคุณประเสริฐของพระองค์ ๆ ทรงเล้าโลมใจเขา และโปรดให้เขามีความมั่นใจ ในความรักของพระบิดาผู้ สถิตอยู่ในสวรรค์ ตลอดทั้งวันพระองค์ทรงปรนนิบัติและ ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่มาหาพระองค์ ในเวลาเย็นพระ องค์ทรงช่วยเหลือคนที่ต้องทำงานหนักตลอดวัน เพื่อหาเงิน จำนวนเล็กน้อยมาบำรุงเลี้ยงครอบครัว MHTH 2.1

พระเยซู ต้องรับผิดชอบอย่างมากมายในการช่วย มนุษย์ให้รอด พระองค์ทรงถามว่ามนุษย์ทั้งโลกจะต้อง ถึงซึ่งความพินาศถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการ และ ความมุ่งหมายแห่งชีวิตของเขา สิ่งนี้แหละทำให้พระองค์ รู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนัก และไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้ว่า พระองค์ต้องรับภาระอันหนักเพียงใด ตลอดเวลาที่พระองค์ ยังเป็นเด็ก, เป็นคนหนุ่มและเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว พระ องค์ทรงพระดำเนินตามลำพังพระองค์เดียว แต่คนทั้งหลาย ก็มีความสุขเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระ องค์ต้องประสพความลำบากยากแค้นและการทดลองทุก ๆ วัน พระองค์ต้องอยู่ใกล้ชิดความชั่วร้าย และทรงมอง เห็นอำนาจของความชั่วร้ายที่มีอยู่เหนือคนทั้งหลายที่พระ องค์ปรารถนาจะอวยพรและช่วยให้รอด แม้กระนั้นพระ องค์ก็มิได้กระทำผิดพลาดหรือท้อถอย MHTH 3.1

ความปรารถนาของพระองค์ในทุก ๆ สิ่ง เป็น ไป ตามหน้าที่ๆพระองค์ได้รับมอบหมายมาจากพระบิดา โดย การปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาพระองค์ได้ทำให้ชีวิต ของพระองค์เต็มไปด้วยเกียรติยศและสง่าราศี ในสมัย เมื่อยังเป็นเด็ก มารดาของพระองค์ได้พบพระองค์กำลัง โต้ตอบอยู่กับพวกอาจารย์ในวิหาร จึงกล่าวว่า “บุตรเอ๋ย ทำไมจึงทำแกเราเช่นนี้?” พระองค์ตอบว่า (และคำ ตอบของพระองค์เป็นสิ่งสำคัญ ในงานประจำชีวิตของพระ องค์) “ท่านเที่ยวหาฉันทำไม? ท่านยังไม่ทราบหรือว่า ฉันคงต้องอยู่ในพระราชถานแห่งพระบิดาของฉัน ?” MHTH 4.1

ชีวิตของพระองค์เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเสีย สละ พระองค์ไม่มีบ้านเรือนในโลกนี้ นอกจากสถานที่ๆ มิตรสหายได้เอื้อเฟื้อจัดไว้สำหรับต้อนรับพระองค์ พระ องค์ได้เสด็จมาบังเกิดในหมู่เรา ทรงดำรงชีวิตอยู่อย่าง คนยากจนที่สุด ต้องทรงพระดำเนินและทำงานในหมู่คน ขัดสนและได้รับทุกข์ทรมาน พระองค์ทรงพระดำเนินอยู่ ในระหว่างหมู่คนที่พระองค์ได้ทำประโยชน์ ให้ อย่างมาก มาย โดยไม่มีใครระลึกถึงหรือถวายเกียรติยศแก่พระองค์ MHTH 4.2

พระองค์ทรงอดทนและร่าเริงเสมอ ผู้ที่มีความ ทุกข์โศก ยกย่องสรรเสริญพระองค์เป็นผู้นำข่าวแห่งชีวิต และความสงบสุขมาให้เขา พระองค์ทรงมองเห็นความ ต้องการของมนุษย์ทั้งชายหญิงและเด็ก และพระองค์ทรง ตรัสแก่ทุก ๆ คนว่า “เชิญมาหาเรา” MHTH 5.1

ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอน พระองค์ ใช้เวลารักษาคนป่วยเจ็บให้หายมากกว่าทรงเทศนา การ อัศจรรย์ของพระองค์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริง แห่งถ้อยคำของพระองค์ว่าพระองค์มิได้เสด็จมาทำลาย แต่มาเพื่อจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้รอด ไม่ว่าพระองค์จะ เสด็จไปในที่ใด ๆ ฝูงชน ก็ ได้ทราบข่าวแห่งพระเมตตากรุ ณาของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปถึง ทุก ๆ แห่ง ที่พระองค์เสด็จไป ผู้ที่พระองค์ทรงรักษาให้หายจากโรคมี ความชื่นชมยินดี เพราะเขาได้กลับมีสุขภาพสมบูรณ์อีก และได้ใช้กำลังที่ได้รับใหม่นั้นกระทำสิ่งที่มีประโยชน์ คน เป็นอันมากได้พากันมาห้อมล้อมคนเหล่านั้นไว้เพื่อจะได้ฟัง เรื่องราวที่พระเยซูทรงรักษาเขาให้หายจากโรค พระสุร เสียงของพระองค์เป็นเสียงแรกที่หลายคนเคยได้ยิน พระ นามของพระองค์เป็นถ้อยคำแรกที่เขาได้เคยกล่าว พระ พักตรของพระองค์เป็นสิ่งแรกที่เขาได้มองเห็น เหตุไฉน เล่าเขาจึงจะไม่รักพระเยซู และถวายสรรเสริญพระองค์ ? ขณะที่พระเยซูเสด็จไปตามเมืองต่างๆ พระองค์เป็นเสมือน หนึ่งกระแสน้ำแห่งชีวิต ซึ่งนำชีวิตและความชื่นชมยินดีไป สู่คนทั้งปวง MHTH 5.2

“เขตต์แดนซะบูโลนและเขตต์แดนนัฟธาลี
จดทะเลฟากแม่น้ำยาระเด็นข้างโน้น
คือฆาลิลายซึ่งเป็นที่อาศัยของคนต่างประเทศ
คนเหล่านั้นซึ่งอยู่ในความมืด
ได้เห็นความสว่างอันใหญ่
MHTH 6.1

และผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความตาย
ก็มีความสว่างส่องมาถึงเขาแล้ว”
MHTH 7.1

ทุก ๆ ครั้งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรักษาคนป่วยให้ หาย พระองค์ทรงปลูกฝังหลักธรรมของพระผู้เป็นเจ้าลง ในจิตต์วิญญาณของคนเหล่านั้น สิ่งนี้แหละคือจุดมุ่ง หมายแห่งการดำเนินงานของพระองค์ พระองค์ทรงประ ทานพรในโลกนี้แก่มนุษย์เพื่อจะโน้มน้าวจิตต์ใจเขาให้ยอม รับกิตติคุณประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์ MHTH 7.2

พระคริสต์อาจจะได้ครองตำแหน่งสูงสุดในบรรดา อาจารย์ของชนชาวยิว แต่พระองค์ปรารถนาที่จะนำกิตติ คุณประเสริฐไปเผยแผ่แก่คนยากจนมาก ยิ่งกว่าที่จะได้รับ ตำแหน่งอาจารย์ขั้นสูง พระองค์เสด็จไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อ คนทั้งหลายที่อยู่ตามทางใหญ่ทางน้อย จะได้ยินถ้อยคำแห่ง ความจริง ฝูงชนได้สดับฟังพระองค์อธิบาย ข้อความใน พระคัมภีร์ที่ริมฝั่งทะเล, บนไหล่เขา, ตามถนนในเมือง และในศาลาธรรม พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนที่ลานวิหาร ข้างนอกเพื่อพวกชาวต่างประเทศจะได้สดับฟัง พระคำของ พระองค์ MHTH 7.3

ข้อความในพระคัมภีร์ที่พระเยซูทรงอธิบายให้ฝูง ชนฟังนั้นผิดกับคำสั่งสอนที่เขาเคยได้ยินได้ฟัง จากพวกอา ลักษณ์และพวกฟาริซาย คนทั้งหลายจึงพากันสนใจฟังคำ สั่งสอนของพระองค์ พวกอาจารย์ถือรักษาขนบธรรม เนียมโดยเคร่งครัด นอกจากนั้นยังนิยมการถือโชคราง และยึดมั่นในหลักความคิดของมนุษย์ด้วย เขามักจะนำคำ สอนและข้อความที่มนุษย์เขียนขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์มาใช้ แทนข้อความในพระคัมภีร์เอง สิ่งสำคัญที่สุดในคำสอน ของพระคริสต์คือพระคำของพระเจ้า เมื่อมีผู้ถามพระองค์ จะตอบอย่างเรียบๆว่า “มีคำเขียนไว้ว่า” “พระคัมภีร์ กล่าวว่าอย่างไร ?” “ท่านอ่านได้ความว่าอย่างไร ?” ทุกๆครั้งที่มิตรสหายหรือศัตรูเกิดความสนใจในคำสั่งสอน ของพระองค์ พระองค์จะอธิบายความหมายแห่งพระคำ ของพระเจ้าให้เขาเข้าใจ พระองค์ประกาศข่าวแห่งกิตติ คุณประเสริฐด้วยถ้อยคำที่คนทั้งหลายสามารถเข้าใจได้ อย่างแจ่มแจ้ง พระคำของพระองค์ช่วยให้คนทั้งหลายเข้า ใจคำสั่งสอนของพระศาสดาพยากรณ์ และ พวกต้นตระกูล ของชาติยิศราเองได้ดียิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้คนทั้งหลายที่มา ฟังคำสอนของพระองค์ไม่เคยเข้าใจความหมายอันลึกซึ้ง ในพระคำของพระเจ้า MHTH 8.1

ไม่เคยมีผู้เผยแผ่ศาสนาคนใดที่ได้รับความนิยมนับ ถือเหมือนกับพระคริสต์ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งสวรรค์ แต่ได้ถ่อมพระองค์ลงมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ในสภาพที่เขาเป็นอยู่ พระคริสต์ได้ นำข่าวแห่งความรอดมาประกาศแก่คนทั้งปวง ทั้งคนมั่งมี คนจน คนที่เป็นไทและเป็นทาส พระนามของพระองค์ได้ เลื่องลือไปทั่วประเทศปาเลสไตน์ ใน ฐานะที่พระองค์เป็น นายแพทย์ผู้ประเสริฐ คนเจ็บได้พากันมายังสถานที่ๆพระ องค์จะเสด็จผ่านไปเพื่อเขาจะได้ทูลขอพระองค์ให้ทรงช่วย เหลือเขา คนเป็นอันมากที่สนใจในคำสอนของพระองค์ ได้พากันมาเพื่อจะฟังพระคำของพระองค์ และแตะต้องพระ — มหากษัตริย์ผู้ทรงรัศมีภาพในเครื่องนุ่งห่ม อันต่ำต้อยของ มนุษย์ ได้เสด็จไปตามเมืองต่าง ๆ ทรงประกาศสั่งสอน กิตติคุณประเสริฐ และรักษาคนป่วยเจ็บ MHTH 9.1

พระองค์เสด็จไปในงานฉลองประจำปีของชาติ และสั่งสอนให้ฝูงชนที่กำลังสนใจในพิธีนั้นทราบถึงสิ่งที่ เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ พระองค์โปรดให้เขาเข้าใจใน เรื่องชีวิตชั่วนิรันดร์ พระองค์ได้ทรงนำทรัพย์สมบัติจาก คลังแห่งสติปัญญามาให้ทุก ๆ คน พระองค์ตรัสกับเขา ด้วยถ้อยคำอย่างเรียบ ๆ ง่าย ๆ ซึ่งเขาสามารถเข้าใจได้ โดยแจ่มแจ้ง พระองค์ทรงใช้วิธีพิเศษช่วยเหลือคนทั้ง หลายที่มีความทุกข์โศกและได้รับความยากลำบาก พระ องค์ทรงปรนนิบัติและช่วยเหลือคนที่มีบาป ทรงชำระ จิตต์ใจเขาให้สะอาดบริสุทธิ์และมีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้น พระเยซูคริสต์ทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับคนเป็นอัน มาก จึงสามารถจะเข้าถึงจิตต์ใจของคนเหล่านั้นได้ โดย ง่าย พระองค์สั่งสอนเขาให้รู้ถึงเรื่องความจริง และแสดง ความเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นเป็นอย่างดี พระองค์ทรงสั่ง สอนเขาโดยวิธีที่ทำให้เขารู้สึกว่าพระองค์ทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับเขาในทุกสิ่งทุกอย่าง คำสั่งสอนของพระองค์ ตรงต่อจุดหมาย อุทธาหรณ์ที่พระองค์ยกมาแสดงก็เหมาะ สม และถ้อยคำที่พระองค์ตรัสก็เป็นถ้อยคำที่แสดงความ เห็นอกเห็นใจและชื่นบาน ผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ จึงรู้สึกจับใจ พระองค์ทรงแสดงความเมตตาต่อผู้ยากจน ขัดสน และตรัสประเล้าประโลมจิตต์ใจเขาให้แช่มชื่นขึ้น MHTH 10.1

ชีวิตของพระองค์ช่างมีภารกิจมากมายเสียเหลือ เกิน! วันแล้ววันเล่าจะมีผู้เห็นพระองค์เสด็จเข้าไปใน เคหะสถานอันต่ำต้อยของผู้ยากจนขัดสน และผู้ที่มีความ ทุกข์โศก พระองค์ช่วยปลอบใจผู้ที่โศกเศร้าให้คลายทุกข์ และประทานความสงบสุขให้แก่คนทุกข์ยาก ด้วยน้ำพระ ทัยอันอ่อนโยน และเต็มไปด้วยความสมเพชเวทนา พระ องค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและช่วย เล้าโลมใจผู้ที่มีความทุกข์โศก MHTH 11.1

ขณะที่พระเยซูทรงปรนนิบัติ และช่วยเหลือคนยาก จนพระองค์ได้พยายามศึกษา และแสวงหาวิธีที่จะช่วยคน มั่งมีด้วย พระองค์พยายามทำความรู้จักกับพวกฟาริซาย ผู้มั่งมีและมีสติปัญญา, พวกขุนนางชาติยิว และผู้ปกครอง ชาติโรมัน พระองค์ทรงรับคำเชื้อเชิญ และเสด็จไปใน การเลี้ยงของเขา พระองค์ทรงสนพระทัยในผลประโยชน์ และการอาชีพของเขา เพื่อพระองค์จะได้เข้าถึงจิตต์ใจของ คนเหล่านั้น และสั่งสอนเขาให้ทราบถึงเรื่องราวแห่งความ รอดและชีวิตชั่วนิรันดร์ MHTH 11.2

พระคริสต์ได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อจะแสดง ให้มนุษย์เห็นว่า เขาสามารถจะดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์ ชอบธรรมได้ถ้าเขาได้รับอำนาจจากพระเจ้า พระองค์ทรง ช่วยเหลือและจัดหาทุกสิ่งที่จำเป็นให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย ด้วยความอดทนและเห็นอกเห็นใจ โดยอาศัยพระคุณของ พระองค์ ๆ ทรงกำจัดความเคลือบแคลงสงสัยออกเสียจาก จิตต์ใจของมนุษย์ ทรงเปลี่ยนแปลงความเป็นศัตรูให้กลับ กลายเป็นความรัก และความไม่เชื่อ เป็นความไว้วางใจ MHTH 12.1

พระองค์สามารถจะตรัสแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย ว่า “จงตามเรามา” แล้วผู้ที่พระองค์ปราศรัยด้วยก็จะ ลุกขึ้นติดตามพระองค์ไป ความสุขสำราญในทางโลกไม่ มีอำนาจเหนือเขาอีกต่อไป เมื่อได้ยินพระสุรเสียงของพระ องค์ ความโลภและความทะเยอทะยานใจก็สูญหายไปจาก จิตต์ใจของเขา คนเหล่านั้นได้รับการปลดเปลื้องให้พ้น ทุกข์ จึงลุกขึ้นและติดตามพระผู้ช่วยให้รอดไป MHTH 12.2