คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

62/123

บทที่ ๑๓

การจัดวางระเบียบในคริสตจักร

ภายหลังที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว จะต้องมีผู้แทนที่ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้ และต้งอมีผู้ที่จะ ดำเนินกิจการ ที่พระองค์ทรงเริ่มทำในแผ่นดินโลกต่อไป และ พระองค์ทรงมอบหมายให้คริสตจำรเป็นผู้ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะ เหตุนี้จึงต้องจัดวางระเบียบในคริสตจักรเพื่อจะได้ดำเนินกิจการ ของพระเจ้าโดยเรียบร้อย CCh1 266.1

ผู้สอนศาสนาต้องเป็นผู้ที่รักความมีระเบียบเรียบร้อย และ รู้จักฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีระเบียบวินัยอันดี เพื่อเขาจะได้แนะนำ สั่งสอนให้สมาชิกของคริสตจักรเป็นผู้มีระเบียบที่ดี และสอนคน เหล่านั้นให้ร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคีปรองดองเหมือนกับ ทหารที่ได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ในการสงครามพวกทหาร ต้องได้รับการฝึกซ้มให้มีระเบียบวินัยดีในสนามรบฉันใด ทหาร ของพระเจ้าก็ต้องได้รับการฝึกซ้อมเพื่อให้มีระเบียบวินัยดี เพื่อจะ ต่อสู้กับความชั่วร้ายฉันนั้น ในการสงครามที่เราทั้งหลายมีส่วน ร่วมอยู่ด้วยนี้ เราจะต้องพยายามต่อสู้เอาชะนะในวาระที่สุด ปลาย CCh1 266.2

เหล่าทูตสวรรค์ทำงานด้วยความสามัคคีปรองดองกัน ทุกๆ อิริยาบทที่เหล่าทูตสวรรค์เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบ ร้อย ถ้าเราพยายามเรียนแบบอย่างของเหล่าทูตสวรรค์ในการทำ ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีระเบียบเรียบร้อยเราย่อมสามารถจะทำกิจการ ของเราให้สำเร็จได้อย่างดีที่สุด แล้วเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า จะร่วมือกับเรา แต่เหล่าทูตสวรรค์จะไม่ยอมร่วมมือทำงานกับเรา เมื่อเราทำงานอย่างไม่มีระเบียบ และไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่ ๆ เราได้ รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ซาตานคอยชักจูงให้เราทำอะไร ๆ อย่างไม่มีระเบียบเรียบร้อยและล่อลวงเราให้หลงกระทำผิด ขัด ขวางมิให้เรากระทำกิจการที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราได้สำเร็จ CCh1 267.1

ซาตานทราบดีว่าการที่เราจะทำงานได้ผลสำเร็จอย่างงดงาม นั้น เราต้องอาศัยความสามัคคีปรองดองกัน และความมีระเบียบ ในการทำงานด้วย ซาตานทรบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวรรค์ ต้องเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเหล่าทูตสวรรค์รั้กหน้า ที่ของตนและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุด ซาตาน พยายามล่อลวงพวกที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียน แต่มิได้มีความเชื่อ อย่างแท้จริงให้เหินห่างจากพระเจ้า มันล่อลวงคนเหล่านั้นและ พยายามชักนำให้เขาเห็นว่า ความมีระเบียบและวินัยอันดีเป็นสัตรู ต่อสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณจิต และทางเดียวที่ปลอดภัยสำหรับเขา คือการที่คนเราแต่ละคนทำอะไร ๆ ตามความพอใจของตัวเอง และ คนเหล่านั้น ต้องทำอะไร ๆ ที่แตกต่างจากพวกคริสเตียนร ผู้ร่วมใจ กันทำกิจการของพระเจ้า มีความสามัคคีปรองดองกันและร่วใจ กันทำงานอย่างมีระเบียบวินัย คนทั้งหลายเหล่านี้ที่ถูกซาตานล่ ลวงคิดว่าเขาควรจะคิดหรือทำอะไร ๆ ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องได้ รับคำแนะนำของใคร และเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไร ๆ อย่างมี ระเบียบแบบแผน ถ้าเขาอยากจะคิดหรือทำอะไรเขาก็สามารถทำ ได้อย่างอิสระเสรี เขาไม่ยอมฟังคำแนะนำสั่งสอนของใครเลย ข้าพเจ้าทราบว่าซาตานพยายามจะชักจูงให้มนุษย์เข้าใจว่า พระเจ้า ทรงปรารถนาจะให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความพอใจของตนเอง และเลือกทำสิ่งที่ตนพอใจ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย พวกพี่น้องของ เขาเลย CCh1 267.2

พระเจ้าโปรดให้ครสิตจักรของพระองค์เป็นทางแห่งความ สว่างในโลก และพระองค์ทรงปรารถนาจะให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติ ตามความมุ่งหมายและน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์มิได้โปรดm ให้ผู้รับใช้คนหนึ่งของพระองค์มีความรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างโดย ไม่ต้องอาศัยคำแนะนำสั่งสอนจากคนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของคริสต จักร และพระองค์มิได้โปรดให้บุคคลผู้หนึ่งทราบน้ำพระทัยของ พระองค์ แล้วทิ้งให้คนอื่น ๆ ในคริสตจักรอยู่ในความมืด พระเจ้า โปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์มีการติดต่อเกี่ยวข้องกับคริสตจักรของ พระองค์โดยใกล้ชิด เพื่อเขาจะมีความไว้วางใจในตัวเองน้อยลง และมีความไว้วางใจในคนอื่น ๆ ซึ่งพระองค์ทรงนำให้ประกอบกิจ การของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น CCh1 268.1