คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

46/123

บทที่ ๙

การเข้าสนิทกับพระคริสต์และความรักกันเหมือนญาติพี่น้อง

พระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะให้บุตรทั้งหลายของพระองค์มี ความสามัคคีปรองดองกัน คนเหล่านั้นมิได้หวังที่จะได้อยู่ร่วมกัน ในแผ่นดินสวรรค์แห่งเดียวกันหรือ? พระองค์จะไม่โปรดให้พล ไพร่ของพระองค์ได้รับความสำเร็จก่อนที่เขาจะเลิกมีใจอิจฉาริษยา และแก่งแย่งชิงดีกัน ก่อนที่เขาจะร่วมมีความสามัคคีปรองดองกัน และร่วมใจกันทำงานของพระเจ้าให้ได้รับผลอย่างดีที่สุด ความ สามัคคีปรองดองกันทำให้เกิดกำลังเข้มแข็ง แต่การแตกแยกกัน ทำให้หมู่คณะเสื่อมกำลังและไม่มีอำนาจ ถ้าเราร่วมใจกันทำงาน ด้วยความสามัคคีเพื่อเราจะได้ช่วยให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับความรอด เราก็จะได้เป็น “ผู้ร่วมงานของพระเจ้า” อย่างแท้จริง คนทั้งหลาย ที่ไม่ยอมทำงานด้วยความสามัคคีปรองดองกัน ได้ลบหลู่ดูหมิ่น เกียรติยศของพระเจ้า ซาตานผู้เป็นสัตรูของจิวิญญาณมีความ ชื่นชมยินดีเมื่อมันเห็นพลไพร่ของพระเจ้าแก่งแย่งชิงดีกัน และ วิวาทบาดหมางกัน เราควรจะมีจิตใจอ่อนสุภาพและมีใจรักซึ่ง กันและกันเหมือนญาติพี่น้อง ถ้าหากคนเหล่านั้นสามารถจะเผย ม่านที่กั้นกางกาลอนาคตออกเสียได้ และได้เห็นผลแห่งการแตก ร้าวกันในระหว่างพวกที่ทำงานร่วมกัน เขาก็จะต้องกลับใจเสีย ใหม่อย่างแน่นอน CCh1 209.1