คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

43/123

เงินถวายเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า

ควรเก็บไว้สำหรับคนยากจน

ในคริสตจักรทุกๆแห่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคริสตจักรควรแยกเงิน จำนวนหนึ่งเก็บไว้สำหรับช่วยเหลือคนยากจน ขอให้สมาชิกแต่ ละคนๆนำเงินมาถวายเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสัปดาห์ละครั้งหรือ เดือนละครั้งสุดแล้วแต่จะสดวก การถวายเงินนี้แสดงว่าเราขอบ คุณพระเจ้าที่พระองค์โปรดให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์ มีอาหารกิน อย่างอิ่มหนำสำราญ และมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้อย่างเพียงพอ เมื่อพระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านี้แก่เรา เราก็ควรจะเก็บเงิน บริจาคเงินจำนวนหนึ่งไว้ช่วยเหลือคนยากจน คนที่ต้องทนทุกข์ ทรมานและมีความทุกข์ยาก ข้าพเจ้าขอให้พวกพี่น้องของเราสน ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ขอให้ท่านระลึกถึงคนยากจน จงละเว้น CCh1 201.1

จากสิ่งที่หรูหราฟุ่มเฟือย หรือแม้กระทั่งความสดวกสบายของท่าน เองในบางครั้ง และนำเอาเงินที่ท่านเก็บไว้นั้นไปให้คนยากจนที่ ต้องอดมื้อกินมื้อและไม่มีเครื่องนุ่งห่มพอเพียง การที่ท่านช่วย เหลือคนยากจนเท่ากับว่าท่านได้ช่วยเหลือพระเยซู เพราะพระ องค์ทรงทราบว่าคนที่ยากจนต้องได้รับความทุกข์ทรมาน อย่าใช้ จ่ายเงินทองของท่านในสิ่งที่ไม่จำเป็น อย่าบริจาคเงินทองช่วย เหลือผู้อื่นตามความรู้สึกของท่าน เช่นวันนี้ท่านรู้สึกอยากจะให้ ท่านก็ให้ อีกวันหนึ่งท่านรู้สึกไม่อยากจะให้ท่านก็ไม่ให้ จง บริจาคเงินให้ช่วยเหลือคนยากจนโดยสม่ำเสมอ และทูตสรรค์จะ จดบันทึกการกระทำอันดีของท่านไว้ในสมุดทะเบียนแห่งสวรรค์ CCh1 202.1