คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

28/123

การเผยแพร่ศาสนาด้วยการปฏิบัติงานของเรา

เราต้องปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อแสดงว่า เรามีความเชื่อมั่นในพระองค์ คนทั้งหลายที่มีบาปและล่วงละเมิด พระบัญญัติของพระเจ้า จะมีความเลื่อมใสศรัทธา และยอมกลับใจ เสียใหม่ ถ้าเขาได้เห็นผู้เป็นคริสเตียนปฏิบัติตามคำสอนของพระ เจ้าด้วยใจร้อนรน พวกคริสเตียนสามารถชักจูงผู้อื่นที่ไม่เชื่อ ให้กลับมาหาพระเจ้าได้โดยที่เขาปฏิบัติงานของเขา คริสเตียน ผู้มีความเชื่อและผู้ที่อธิฐานด้วยใจถ่อมลง ผู้ที่แสดงให้ผู้อื่นเห็น ว่าเขาปรารถนาจะสำแดงความจริงของพระเจ้าให้ปรากฏแก่คน เหล่านั้น จะสามารถนำจิตวิญญาณมากมายมามอบถวายแก่พระ เจ้าได้ CCh1 142.2

เราไม่มีข้อแก้ตัวเมื่อสมาชิกในคริสตจักรของเรามีความเชื่อ น้อย “โอ้คนจำจองด้วยความไว้วางใจจงกลับมายังป้อมหอรบอัน เข้มแข็งเถิด” (ซะคาระยา บท ๙ ข้อ ๑๒) ในพระคริสต์มีกำลัง สำหรับเรา พระองค์เป็นผู้เสนอความต่อพระบิดา พระเจ้าทรง ใช้ผู้สื่อข่างของพระองค์ไปทั่วทุกหนทุกแห่งในราชอาณาจักรของ พระองค์ เพื่อจะสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้ปรากฏแก่พล ไหร่เหล่านั้น พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในท่ามกลางคริสตจักรของ พระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาจำชำระจิตใจพลไพร่ของพระองค์ ให้สอาดบริสุทธิ์และช่วยให้เขาเป็นผู้มีอุปนิสัยดี คนทั้งหลายที่ เชื่อถือในพระองค์อย่างแท้จริง มีอิทธิพลที่จะช่วยคนอื่นๆใน โลกให้ได้รับความรอด พระเจ้าทรงถือดวงดาวไว้ในพระหัตถ์เบื้อง ขวาของพระองค์ และพระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้แสงสว่างของ พระองค์ส่องผ่านดวงดาวเหล่านั้นมายังแผ่นดินโลก โดยประการ ฉะนี้แหละ พระองค์ทรงปรารถนาจะปรับปรุงพลไพร่ของพระองค์ ให้เป็นผู้เหมาะสมที่จะทำกิจการของพระองค์ในคริสตจักรเบื้องบน พระเจ้าทรงมอบหมายงานสำคัญให้เราทำ ขอให้เราทำงานนั้น อย่างถูกต้องและด้วยความตั้งใจจริง ขอให้เราแสดงให้ผู้อื่นเห็น ในชีวิตของเราว่า ความจริงของพระเจ้าได้ทำให้เรามีชีวิตเปลี่ยน แปลงอย่างไร ผลสำเร็จในด้านที่เกี่ยวกับการประกาศศาสนาที่ปรากฏอยู่ ในทุกวันนี้ต้องอาศัยการเสียสละ ความไม่เห็นแก่ตัว และความ มีใจร้อนรนในการปฏิบัติงานและการอธิษฐานมากมาย แต่ผู้ประ กาศศาสนาในสมัยนี้บางคน อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำงาน หนัก เพื่อชักนำจิตวิญญาณมาหาพระเจ้า เหมือนอย่างผู้ประกาศ ศาสนาในสมัยแรกเริ่ม เหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป และ โดยเหตุที่ในสมัยนี้มีเงินทองสำหรับใช้สอยเกี่ยวกับการประกาศ พระคำของพระเจ้ามากกว่าสมัยก่อน เขาจึงคิดว่าเขาไม่จำเป็นจะ ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเหมือนหลายคนที่พระเจ้าทรงเรียกให้ เป็นผู้ประกาศพระคำของพระองค์ในสมัยก่อน CCh1 143.1

แต่ถ้าคนทั้งหลายที่อยู่ในยุคนี้ยอมเสียสละและมีใจร้อนรน ในการประกาศกิตติคุณของพระเจ้าเหมือนอย่างพวกผู้สอนศาสนา ในยุคแรกเริ่ม เราก็จะได้เห็นกิจการของพระองค์เจริญก้าวหน้าอีก มากมาย ตำแหน่งหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ๆสูง ในฐานะที่เราเป็น พวกแอ๊ดเวนตีสที่ถือรักษาวันซะบาโต เราได้แสดงว่าเราจะยอม ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และรอคอยการเสด็จกลับมาของ พระผู้ไถ่ของเรา พระเจ้าทรงมอบหมายข่าวที่สำคัญของพระองค์ ให้แก่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ที่มีอยู่น้อยคน ให้เขานำข่าว นั้นไปประกาศแก่คนทั้งหลายในโลก เราควรจะแสดงให้ผู้อื่นเห็น โดยถ้อยคำและกิจการที่เรากระทำว่าพระเจ้าโปรดให้เรามีความรับ ผิดชอบมากมาย แสงสว่างของเราควรจะส่องไปในท่ามกลางคน ทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นว่า เราได้ถวายสง่าราศีแก่พระบิดาใน ชีวิตประจำวันของเรา และเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ และเป็นทายาทแห่งแผ่นดินสวรรค์ร่วมกับพระองค์ เพื่อเมื่อพระ องค์เสด็จมาปรากฏด้วยสง่าราศีอันรุ่งเรืองเราทั้งหลายจะได้เป็น เหมือนพระองค์ CCh1 145.1