คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

11/123

บทที่ ๒

สมัยที่สุดปลาย

เรากำลังอยู่ในสมัยที่สุดปลาย เราได้เห็นหมายสำคัญต่างๆ ปรากฏตามคำพยากรณ์ และเราทราบว่าพระเยซูจวนจะเสด็จกลับ มาแล้ว สมัยที่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นสมัยที่สำคัญ พระวิญญาณของ พระเจ้าค่อยๆหายไปจากแผ่นดินโลก คนทั้งหลายที่ดูหมิ่นพระ คุณของพระเจ้าต้องได้รับภัยทรมานและถูกลงโทษ ทั่วทุกหนทุก แห่งเราได้เห็นเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นทางทะเลและทางบก และ ความเดือนร้อนวุ่นวายที่มีอยู่ในสังคมของมนุษย์ เราเห็นสงคราม เกิดขึ้นและข่าวเกี่ยวกับสงคราม สิ่งเหล่านี้แสดงให้เราทราบว่า อีกไม่ช้าพระเยซูจะเสด็จกลับมา CCh1 81.1

พรรคพวกที่ชั่วร้ายของซาตานกำลังรวบรวมกำลังเพื่อจะ ต่อสู้กับบรรดาสาธุชนในสมัยที่สุดปลาย อีกไม่ช้าจะมีความเปลี่ยน แปลงอย่างใหญ่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกของเรา และเหตุการณ์ใน สมัยที่สุดปรายจะเกิดขึ้นโดนเร็ว CCh1 81.2

สภาพของสิ่งต่างๆในโลกแสดงให้เราเห็นว่าเราจะต้องได้ รับความลำบากเดือนร้อน หนังสือพิมพ์รายวันลงข่าวเกี่ยวกับการ สู้รบในอนาคตอันใกล้ มีการปล้นสดมภ์และการฆ่าฟันกันตาย บ่อยๆ และพวกกรรมการเกิดสไตร๊ค์ไม่ยอมทำงาน มนุษย์ที่มีใจ โหดร้ายเหมือนถูกผีสิงได้ฆ่าฟันพวกผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเล็กๆ มนุษย์ทำผิดบาปและทั่วทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยความผิดบาป CCh1 81.3

ซาตานผู้เป็นศัตรูของเราได้ล่อลวงมนุษย์ให้เป็นคนเห็นแก่ ตัว และไม่มีความยุติธรรม “ความยุติธรรมถูกไล่กลับไปแล้ว และความชอบธรรมต้องยืนอยู่ห่างๆ ความจริงสะดุดล้มลงใน ที่สาธารณะ และความซื่อสัตย์หาหนทางเข้ามาไม่ได้” (ยะซายา บทที่๕๙ข้อ๑๔) ในเมืองใหญ่ๆมีคนมากมายที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วย ความยากจนและความทุกข์ยาก คนเหล่านั้นขาดอาหาร ที่พักอาศัย และเครื่องนุ่งห่ม แต่ในเมืองเดียวกันนั้นเองมีอีกพวกหนึ่งที่มี ทรัพย์สินเงินทองมากมาย คนเหล่านั้นมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย เขาใช้เงินซื้อบ้านที่มีเครื่องตกแต่งสวยงามและซื้อเครื่องแต่งตัว และข้อที่ร้ายคือ เขาใช้เงินแสวงหาความสุขสำราญทางกามารมณ์ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และทำสิ่งอื่นๆที่ทำให้สมองและจิตใจของเขา เสื่อมลง เสียงร้องของมนุษย์ผู้อดอยากหิวโหยดังขึ้นไปถึงพระเจ้า CCh1 82.1

ขณะที่อีกหลายคนได้พากันกดขี่ข่มเหงพวกคนที่ยากจนเหล่านั้น CCh1 82.2

ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าได้เห็นนิมิต ในนิมิตนี้ข้าพเจ้า เห็นตึกหลายหลังสูงเทียมฟ้า ตึกเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยวัตถุกันไฟ ผู้ที่สร้างตึกเหล่านี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่เจ้าของตึก ภาย ในตึกมีของที่สวยงามและมีราคามาก คนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของตึก ไมได้ถามตัวเองว่า “เราจะถวายรัศมีภาพแก่พระเจ้าได้อย่างไร? คนเหล่านั้นไม่ได้คิดถึงพระเจ้า CCh1 82.3

ขณะที่นายช่างได้สร้างตึกนี้ให้สูงขึ้นๆ พวกที่เป็นเจ้าของ ตึกเหล่านั้นมีความชื่นชมยินดี และภาคภูมิใจในการที่เขามีเงิน มากมายสำหรับจับจ่ายใช้สอยได้ตามความพอใจ และทำให้เพื่อน บ้านของเขาอิจฉาริษยา เงินจำนวนมากมายที่เขามีอยู่เป็นเงินที่เขา รีดรัดมาจากพวกคนยากจน เขาลืมไปว่าในสวรรค์มีสมุดทะเบียน ประจำชีพของมนุษย์ทุกๆคน และพระเจ้าโปรดให้ทูตสวรรค์จด บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำของทุกๆคนไว้ การที่พวกคน มั่งมีกดขี่ข่มเหงและโกงคนยากจนก็มีจดไว้ในสมุดทะเบียนประจำ ชีพด้วย CCh1 83.1

ต่อไปข้าพเจ้าได้เห็นภาพเพลิงไหม้และได้ยินเสียงรถดับ เพลิง ฝูงชนได้มองดูตึกสูงๆเหล่านั้นและพูดว่า “ไฟไหม้ตึก เหล่านั้นไม่ได้ และพวกที่อยู่ในตึกปลอดภัย” แต่ตึกเหล่านั้นถูก ไฟไหม้อย่างรวดเร็วราวกับว่าตึกเหล่านั้นสร้างด้วยชัน รถดับเพลิง ไม่สามารถจะฉีดน้ำไปดับเพลิงที่ตึกเหล่านั้น พวกคนดับเพลิงก็ ไม่สามารถจะช่วยดับไฟได้ CCh1 83.2

ข้าพเจ้าได้ทราบว่าเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมา ถ้าหากคน ทั้งหลายผู้มีใจเย่อหยิ่งจองหองเหล่านั้นยังไม่ยอมกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าก็จะทรงทำลายเขาเสีย ไม่มีอำนาจใดในโลกที่สามารถจะ ยังยั้งพระหัตถ์ของพระเจ้าไว้ได้ ในการก่อสร้างตึกเหล่านั้น นายช่างไม่สามารถจะใช้วัตถุชนิดใดที่สามารถจะป้องกันมิให้ตึก เหล่านั้นถูกทำลาย เมื่อถึงกำหนดเวลาที่พระเจ้าจะทรงลงโทษคน ทั้งหลายที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์และกดขี่ข่มเหงคน ยากจน CCh1 84.1

แม้ในบรรดาคนทั้งหลายที่มีความรู้สูงและพวกรัฐบุรุษ ก็มี น้อยคนที่เข้าใจว่ามีอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมของมนุษย์ทุกวันนี้ เสื่อมทรามลง พวกที่มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองไม่สามารถ จะแก้ไขปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับความเสื่อมทรามทางศีลธรรมจรรยา ของมนุษย์ ความยากจน และอาชญากรรมที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ สามารถจะทำให้สำเร็จได้ ถ้าหากมนุษย์เอาใจใส่เชื่อฟังคำสั่งสอน nของพระเจ้าเขาก็จะพบวิธีที่จะแก้ไขปัญหายุ่งยากเหล่านั้นที่ทำให้ เขาวุ่นวายใจ CCh1 84.2

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ถึงสถานการณ์ของโลกก่อนที่ พระเยซูจะเสด็จกลับมา พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคนมั่งมีที่สะสมnทรัพย์สมบัติมากมายโดยการรีดรัดมาจากคนจนว่า “ท่านทั้งหลาย ได้ส่ำสมสมบัติไว้สำหรับวันที่สุดแล้ว นี่แน่ะ ค่าจ้างของคนที่ได้ เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ฉ้อโกงไว้นั้นก็ร้องฟ้องขึ้น และ เสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นทราบถึงพระกรรณของพระเจ้า แห่งพลโยธาแล้ว ท่านทั้งหลายได้เลี้ยงตัวท่านด้วยอาหารอย่าง ฟุ่มเฟือย และได้ประพฤติตามความสนุกสนานแห่งโลก ท่านได้ เลี้ยงใจไว้รอวันประหาร ท่านทั้งหลายได้ปรับโทษและได้ฆ่าผู้ ชอบธรรม เขาก็ไม่ได้สู้ท่าน” (ยาโกโบ บท๕ข้อภ๓ถึง๖) CCh1 85.1

แต่ใครเล่าที่ได้อ่านคำตักเตือนของพระเจ้าเกี่ยวด้วยหมาย สำคัญในสมัยที่สุดปลาย? พวกที่อยู่ฝ่ายโลกไม่มีความสนใจใน หมายสำคัญเหล่านั้น เขามิได้กลับใจใหม่และเลิกประพฤติสิ่งที่ชั่ว ร้าย พวกเหล่านั้นเป็นเหมือนคนที่อยู่ในสมัยของโนฮา เขามัว วุ่นวายอยู่กับกิจการงาน และแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินในโลก คนเหล่านี้เป็นเหมือนพวกที่มีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนน้ำท่วมโลก “พวก เหล่านั้นกินและดื่มและสนุกสนานร่าเริงกันจนถึงวันที่โนฮาเข้า ในนาวาและน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัว” พระเจ้า โปรดให้โนฮาตักเตือนคนเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมโลกแต่เขา หายอมเชื่อฟังไม่ มนุษย์ในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกัน เขาไม่ยอมฟังคำ ตักเตือนของพระเจ้าและจะต้องถูกทำลายในวาระที่สุดปลาย CCh1 85.2

ทุกวันนี้มนุษย์ในโลกได้ทำการสงครามและมีการสู้รบกัน มากมาย คำพยากรณ์ในหนังสือดานิเอลบทที่๑๑จวนจะสำเร็จ สมบูรณ์แล้ว ในไม่ช้าความยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆที่มีกล่าวไว้ใน คำพยากรณ์ในหนังสือดานิเอลจะเกิดขึ้น CCh1 86.1

“นี่แน่ะพระยะโฮวากำลังจะทรงถากถางพื้นแผ่นดินโลกให้ เตียนโล่ง และจะทรงกระทำพื้นแผ่นดินให้บิดเบี้ยวไป และ พระองค์จะกระทำให้พลโลกกระจัดกระจายไป....เพราะพลโลกได้ ล่วงละเมิดพระบัญญัติและได้ขัดขืนข้อกฎหมายและหักคำสัญญา ไมตรีอันตั้งอยู่เป็นนิจ เพราะฉะนั้นคำแช่งได้กลืนกินแผ่นดินโลก และพลโลกก็ปรากฎว่าเป็นคนผิด....การรื่นเริงแห่งรำมะนาก็หยุด โหม เสียงของพวกร่าเริงก็หายเงียบ เสียงบันเทิงของพิณก็หยุด ประโคม” (ยะซายา บท๒๔ข้อ๑ถึง๘) CCh1 86.2

“น่าสังเวชเมื่อคิดถึงวันนั้น เพราะว่าวันของพระยะโฮวา นั้นจวนจะถึงอยู่แล้ว และจะมาเหมือนอย่างความพินาศอันมาจาก พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์” (โยเอล บท๑ข้อ๑๕) “ข้าพเจ้าได้แลไป เห็นพื้นโลก และนี่แน่ะ มันไม่มีรูปสันฐานและว่างเปล่าไป และ ไปถึงท้องฟ้าก็ไม่มีดวงสว่าง ข้าพเจ้าแลไปถึงภูเขาทั้งหลาย และ นี่แน่ะเขาเหล่านั้นสะเทือนสะท้านอยู่ และบรรดาเนินเขาทั้งปวง เลื่อนไปเลื่อนมา ข้าพเจ้าแลไป และนี่แน่ะ ไม่มีมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใด และฝูงนกในอากาศหนีไปแล้ว ข้าพเจ้าแลไป ก็นี่แน่ะ ที่เคยมี ผลบริบูรณ์ก็เป็นทุ่งนาเปล่าๆ และบรรดาเมืองทั้งปวงสำหรับที่ นั้นก็ต้องหักทำลายลงต่อพระพักตรพระยะโฮวาแล้วเพราะความ พิโรธอันร้ายการจของพระองค์” (ยิระมะยา บท๔ข้อ๒๓ถึง๒๖) CCh1 86.3

“เป็นวิบากความทุกข์เพราะวันนั้นจะเป็นวันใหญ่กว่าจะ ไม่มีวันอื่นเหมือน เป็นจำเพาะคราวความทุกข์ของยาโคบ แต่เขา คงจะได้พ้นจากความทุกข์นั้น” (ยิระมะยา บท๓๐ข้อ๗) CCh1 87.1

มิใช่ทุกคนในโลกนี้ที่ได้เข้าอยู่ฝ่ายที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า มิใช่ทุกคนที่มิได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ มีน้อยคนที่ยังซื่อสัตย์ต่อ พระเจ้า เพราะโยฮันได้เขียนไว้ว่า “นี่แหละเป็นความเชื่อมั่น ของบรรดาสิทธิชน คือคนเหล่านั้นมีประพฤติตามพระบัญญัติ ของพระเจ้าและดำเนินตามความเชื่อของพระเยซู” (วิวรณ์บท๑๔ ข้อ๑๒) ในไม่ช้าจะเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือนระหว่างคนทั้งหลาย ที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้ากับคนทั้งหลายที่ไม่ปรนนิบัติรับใช้พระ องค์ ในไม่ช้าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องทำลายก็จะถุกทำลายเพื่อให้ สิ่งที่ไม่ถูกทำลายคงมีอยู่ CCh1 87.2

ซาตานได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ มัน ทราบว่าเวลาของมันมีน้อย มัพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางกิจ การของพระเจ้าในโลกนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะกล่าวถึงประสพ การณ์ของพลไพร่ของพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระเยซูเสด็จมา และความทุกข์ยากทั้งหลายได้ผ่านพ้นไป คนเหล่านั้นจะเดินใน ท่ามกลางแสงสว่างที่ส่องมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า เหล่าทูต สวรรค์จะเป็นผู้ติดต่อระหว่างผู้ที่อยู่ในสวรรค์กับผู้ที่อยู่ในแผ่นดิน โลก และซาตานพร้อมด้วยพรรคพวกที่ชั่วร้ายของมันจะพยายาม กระทำอัศจรรย์ทุกอย่างเพื่อล่อลวงคนทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรง เลือกไว้แล้ว พลไพร่ของพระเจ้าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากการ อัศจรรย์ของซาตาน เพราะซาตานได้พยายามล่อลวงมนุษย์โดย การทำอัศจรรย์เหมือนอย่างพระคริสต์ พลไพร่ของพระเจ้าจะ ได้รับอำนาจในหมายสำคัญที่มีกล่าวไว้ในหนังสือเอ็กโซโดบท๓๑ ข้อ๑๒ถึง๑๘ (หมายสำคัญนี้คือการถือรักษาวันซะบาโต) เขา จะต้องยึดมั่นในข้อที่ว่า “มีคำเขียนไว้ว่า” นี้เป็นรากฐานอันมั่น คงที่เขาจะยึดไว้ได้ คนทั้งหลายที่ได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของ พระเจ้า จะอยู่โดยปราศจากพระเจ้าและปราศจากความหวังในสมัย ที่สุดปลาย CCh1 88.1

คนทั้งหลายที่กราบไหว้นมัสการพระเจ้าจะมีสิ่งที่แตกต่าง จากคนอื่นๆโดยการที่เขาถือรักษาพระบัญญัติข้อที่สี่ พระบัญญัติ ข้อนี้เป็นหมายสำคัญแสดงถึงอำนาจแห่งการสร้างของพระเจ้าและ เป็นพยานแสดงว่ามนุษย์จะต้องแสดงความเคารพยำเกรง และ กราบไหว้นมัสการพระองค์ คนชั่วร้ายจะแสดงให้เห็นว่าเขามีสิ่ง ที่แตกต่างจากพลไพร่ของพระเจ้า คือเขาพยายามทำลายหมาย ที่สำคัญแห่งการสร้างของพระเจ้า (คือพระบัญญํติข้อที่สี่เกี่ยวกับการ ถือรักษาวันซะบาโต) และยกย่องเชิดชูข้อบัญญัติของคริสตจักร โรมันคาทอลิก ในการต่อสู้ในอาณาจักรของพวกคริสเตียน จะมี คนสองจำพวกที่ถูกแบ่งแยกออกจากกัน คือคนทั้งหลายที่ถือรักษา พระบัญญัติของพระเจ้า และยึดมั่นในความเชื่อของพระเยซู และ คนทั้งหลายทีกราบไหว้สัตว์ร้ายและรูปของมัน และยอมรับรอย สักของมันไว้ที่หน้าผาก แม้ว่าทั้งพวกที่มีอำนาจฝ่ายศาสนา และ พวกที่มีอำนาจทางการเมืองจะร่วมมือกันบังคับคนทั้งหลายทั้งพวก มั่งมีและยากจนที่เป็นไทและเป็นทาสให้ยอมรับเครื่องหมาย ของสัตว์ร้ายนั้น พลไพร่ของพระเจ้าก็จะไม่ยอมรับเครื่องหมาย ของสัตว์ร้ายนั้น (วิวรณ์บท๑๓ข้อ๑๖) ศาสดาพยากรณ์แห่ง เกาะปัตโม (โยฮัน) ได้เห็น “เป็นเหมือนทะเลแก้วปนกับไฟ และ บรรดาคนที่ได้ชัยชนะแก่สัตว์ร้ายนั้น และแก่รูปของมันและแก่ เลขประจำชื่อของมันก็ยืนอยู่ริมทะเลแก้วนั้นถือพิณของพระเจ้า และเขาทั้งหลายร้องบทเพลงของโมเซ และบทเพลงของพระเมษ- โปดก” (วิวรณ์ บท ๑๕ข้อ๒) CCh1 89.1

พลไพร่ของพระเจ้าจะต้องได้รับความยากลำบากมากมาย บรรดาชาติต่างๆจากสุดปลายโลกข้างหนึ่งถึงที่สุดปลายโลกอีกข้าง หนึ่งพยายามจะทำการสู้รบกันในท่ามกลางความยุ่งยากเดือดร้อน นั้น....(ความยุ่งยากเดือนร้อนที่ไม่เคยมีในสมัยใดนับแต่พระเจ้า ทรงสร้างโลก) พลไพร่ของพระเจ้าจะยืนอยู่อย่างมั่นคง ซาตาน และพรรคพวกของมันไม่สามารถจะทำลายพลไพร่ของพระเจ้าได้ เพราะเหล่าทูตสวรรค์ที่มีกำลังเข้มแข็งจะช่วยคุ้มครองป้องกันพล ไพร่ของพระเจ้าไว้ CCh1 90.1