คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

120/123

บทที่ ๒๔

พระประชุมอธิษฐาน

การประชุมอธิษฐานควรจะมีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่สมาชิก ของคริสตจักรได้จัดขึ้น แต่สมาชิกของเราส่วนมากยังไม่ได้จัดการ ประชุมอธิษฐานให้ได้รับผลดีที่สุด หลายคนมาฟังการเทศนา สั่งสอนในโบสถ์แต่เพิกเฉยละเลยต่อการประชุมอธิษฐาน เราควร จะคิดถึงเรื่องนี้ให้มาก เราควรทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า และ พวกผู้นำในคริสตจักร ควรวางแผนการที่จะจัดการประชุมให้เป็นที่ น่าสนใจแก่ผู้ที่มาร่วมประชุมอธิษฐาน คนทั้งหลายหิวกระหาย อาหารแห่งชีวิต ถ้าเขาได้พบอาหารนั้นในเวลาที่เขามาประชุม อธิษฐานเขาก็จะมาร่วมอธิษฐานเพื่อจะได้รับอาหารนั้น CCh1 406.2

การพูดและอธิษฐาน อย่างยืดยาว โดยใช้ถ้อยคำที่ฟุ่มเฟือย เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในการประชุมในที่ใดๆ และโดย เฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่มีคนมากมาย มาร่วมประชุมกัน หลายคนชอบอธิษฐานอย่างยืดยาว และอธิษฐานโดยไม่ได้คิดว่า เขาได้พูดอะไรออกไปบ้าง เขาไม่ได้อธิษฐานด้วยความจริงใจ การอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย เราควรอธิษฐาน สั้นๆ แต่กล่าวถ้อยคำให้ตรงตามจุดที่มุ่งหมายไว้ ถ้าเราต้องการ จะอธิษฐานยาวๆ เราควรอธิษฐานตามลำพังเมื่อเราอยู่ในห้องของ เราเอง จงยอมรับพระวิญญาณของพระเจ้าไว้ในจิตใจของท่าน แล้วพระวิญญาณนั้น จะช่วยให้เราทำกิจการ ของพระองค์ได้สำเร็จ ผลอย่างดีที่สุด CCh1 407.1