คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

112/123

บทที่ ๒๒

เราอยู่ในโลกแต่ไม่ได้อยู่ฝ่ายโลก

พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นภัยอันตรายในการที่ เราปรับปรุงตัวเองให้เหมือนกับผู้ที่อยู่ฝ่ายโลกมากกว่าที่จะปรับปรุง ตัวเองให้เหมือนแบบฉายาของพระคริสต์ เวลานี้เราอยู่ที่ชายแดน ของโลกแห่งชีวิตชั่วนิรันดร์ แต่ซาตานผู้เป็นศัตรูของวิญญาณ จิตมีความมุ่งหมาย ที่จะชักจูง จิตใจเราให้คิดว่า วาระที่สุดปลายนั้น ยังอยู่ห่างไกล ซาตานจะต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ถือรักษาพระราชบัญญัติ ของพระเจ้า และจะรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ด้วยสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ ซาตานจะพยายามล่อลวงหลายๆคนให้ ประพฤติตัวเหมือนอย่างพวกที่อยู่ฝ่ายโลก และให้คนเหล่านั้น เหินห่างจากพระเจ้า CCh1 389.2

ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัว ที่ได้เห็นหลายคนที่ยอมรับความ จริงของพระเจ้าได้ประพฤติตามแบบอย่างของชาวโลก และปล่อย ให้คนเหล่านั้นชักจูงเขาไปในทางชั่วร้าย เขามีความเห็นแก่ตัว และชอบทำอะไรตามใจตัวเอง เขาไม่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในศาสนาอย่างแท้จริงและไม่มีความซื่อสัตย์ CCh1 390.1