คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

99/123

บทที่ ๒๐

คำพยานสำหรับคริสตจักร

เมื่อใกล้จะถึงวาระที่สุดปลายและกิตติคุณ ของพระเจ้าได้ เผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญที่คนทั้งหลายที่ยอมรับเอาความ จริงของพระเจ้าสำหรับทุกวันนี้ จะต้องมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เกี่ยวกับอิทธิพลของคำพยาน ซึ่งพระเจ้า โปรดให้มีส่วน เกี่ยวข้อง กับการประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามตั้งแต่แรกเริ่มมา CCh1 359.2

ในสมัยโบราณพระเจ้าตรัสแก่มนุษย์โดยอาศัยบรรดาศาสดา พยากรณ์และเหล่าอรรคสาวกเป็นผู้พูดแทนพระองค์ ในสมัยนี้ พระเจ้าตรัสแก่มนุษย์โดยคำพะยานแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ไม่มีสมัยใดที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพลไพร่ของพระองค์อย่างร้อนรน เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ และการที่พระองค์โปรดให้เขา ปฏิบัติตามความมุ่งหมายของพระองค์มากเท่าในสมัยนี้ CCh1 360.1

คำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้ามิได้มีไว้สำหรับคนทั้งหลาย ที่กระทำผิดในบรรดาพวาเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เพราะว่าชีวิต ของเขาเป็นชีวิตที่ควรจะได้รับการตำหนิติเตียนมากยิ่งกว่าชีวิตของ พวกที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียนในคริสตจักรอื่น ๆ แต่เพราะเขา ได้รับแสงสว่างแห่งกิตติคุณของพระเจ้า และโดยตำแหน่งหน้าที่ ของเขา ๆ ได้เป็นพลไพร่ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ และมีพระบัญญัติ ของพระเจ้าจารึกไว้ในใจของเขา CCh1 360.2

ข่าวที่ข้าพเจ้าได้รับสำหรับบุคคลหลาย ๆ คน ข้าพเจ้าได้ เขียนไว้เป็นคำตักเตือนสั่งสอนคนเหล่านั้น และมีหลายคนได้ขอ ร้องให้ข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ด้วยใจร้อนรน เมื่องานของข้าพเจ้ามีมาก ขึ้นงานประเภทนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นงานที่ทำให้ ข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาก CCh1 360.3

ในนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นเมื่อประมาณยี่สิบปีมาแล้ว (ปี ค.ศ. ๑๘๗๑) พระเจ้าทรงแนะนำให้ข้าพเจ้ากล่าวถึงหลักเกณฑ์ ทั่ว ๆ ไปในการพูดและเขียน และในเวลาเดียวกันพระองค์ได้ ทรงชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นข้อบกพร่อง ความผิดพลาดและความผิดบาป ของบางคน เพื่อทุก ๆ คนจะได้รับคำตักเตือนสั่งสอน ข้าพเจ้า เห็นว่าทุก ๆ คน ได้สอบสวน จิตใจตัวเอง และ พยายามที่จะ ไม่ทำ ความผิดอย่างเดียวกันกับที่คนอื่น ๆ ได้ทำ อย่างไรก็ตาม เขาควร จะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงตักเตือน สั่งสอนเขาเพื่อจะให้เขา ประพฤติดี CCh1 361.1

และเขาควรจะทำตามคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ CCh1 361.2

พระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะทดลองความเชื่อของคนทั้งหลาย ที่อ้างว่าตนเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ พระองค์จะทรงทดลองดูว่า เราได้อธิษฐานด้วยใจร้อนรนหรือไม่ เมื่อเราอธิษฐานขอต่อพระ องค์ และแสดงความปรารถนาที่จะทราบหน้าที่ของเราด้วยใจร้อน รน พระเจ้าจะทรงชี้แจงให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเรามีหน้าที่ๆ จะต้องปฏิบัติอย่างไร พระเจ้าจะประทานโอกาสให้เราทุกคนได้ เปิดเผยความในใจของเราให้พระองค์ทรงทราบ CCh1 361.3

พระเจ้าทรงติเตียน และปรับปรุงแก้ไขคนทั้งหลายที่แสดง ตนว่าเป็นผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรงชี้ให้ คนเหล่านั้นเห็นความผิดบาปของเขา และเปิดเผยให้เขาเห็นความ ชั่วร้าย เพราะพระองค์ทรงปรารถนาจะแยกความผิดบาปและความ ชั่วร้ายออกจากคนเหล่านั้น เพื่อเขาจะได้เคารพยำเกรงพระองค์ และดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม พระเจ้าทรงว่ากล่าวตักเตือน และดัดแปลงแก้ไขอุปนิสัยของเขา เพื่อคนเหล่านั้นจะมีจิตใจที่ ถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ มีรสนิยมอันละเอียดประณีต และ ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานอันสูง และในที่สุดพระเจ้าจะทรงยกย่องเชิดชู เขาให้นั่งอยู่บนพระที่นั่งของพระองค์ CCh1 361.4