คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

93/123

บทที่ ๑๙

พวกคริสเตียนเป็นผู้แทนของพระเจ้า

พระเจ้าทรงมุ่งหมาย ที่จะให้ พลไพร่ ของพระองค์ เป็นผู้ สำแดงให้คนอื่นทราบถึงหลักเกณฑ์แห่งแผ่นดินของพระองค์ เพื่อ เขาจะได้สำแดง หลักเกณฑ์เหล่านี้ให้ปรากฏ ในชีวิต และอุปนิสัย ของเขา พระองค์ทรงปรารถนาที่จะแยกพลไพร่ของพระองค์ออก จากพวกที่อยู่ฝ่ายโลก ให้เขามีขนบธรรมเนียม อุปนิสัยและการ ปฏิบัติแตกต่างจากพวกที่อยู่ฝ่ายโลก พระองค์ทรงพยายามที่จะให้ พลไพร่ของพระองค์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อเขาจะได้ทราบ น้ำพระทัยของพระองค์ CCh1 347.1

ความมุ่ง หมายที่พระเจ้า ทรงปรารถนา จะให้พลไพร่ ของ พระองค์ในทุกวันนี้ ทำให้สำเร็จเป็นความมุ่งหมาย อย่างเดียวกับที่ พระองค์ทรงปรารถนาจะให้พวกยิศราเอล ทำให้สำเร็จเมื่อพระองค์ ทรงนำเขาออกจากประเทศอียิปต์ CCh1 347.2

เมื่อพวกที่อยู่ฝ่ายโลกได้เห็นความดี ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม และความรัก ของ พระเจ้า มีปรากฏอยู่ใน คริสตจักร ของพระองค์ พวกที่อยู่ฝ่ายโลกก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพระ ลักษณะนิสัยของพระเจ้า และเมื่อพวกคริสเตียนได้ประพฤติตาม พระบัญญัติของพระเจ้าชีวิตของเขาก็เป็นแบบอย่างอันดีแก่คนอื่นๆ และพวกที่อยู่ฝ่ายโลก จะยอมรับว่า คนทั้งหลาย ที่รัก และ เกรงกลัว พระเจ้า และปรนนิบัติรับใช้พระเจ้ามีอำนาจเหนือคนอื่น ๆ ในโลก CCh1 347.3

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูพลไพร่ของพระองค์ทุก ๆ คน พระองค์ ทรงมีแผนการ สำหรับ พลไพร่ ของ พระองค์ แต่ละคน ๆ พระองค์ ทรงมุ่งหมาย ที่จะให้ คนทั้งหลาย ที่ยอม ประพฤติตามพระ บัญญัติอันบริสุทธิ์ของ พระองค์เป็นพวกที่มีลักษณะนิสัย แตกต่าง จากคนอื่นๆ โดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โมเซได้ เขียนข้อความเหล่านี้ไว้สำหรับพลไพร่ของพระเจ้าทุกวันนี้ เช่น เดียวกับที่ได้เขียนไว้สำหรับพวกยิศราเอลในสมัยโบราณ “เพราะ เจ้าทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า พระ ยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าได้ทรงเลือกเจ้าออกจากชนประเทศทั้งปวง ที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก ให้เป็นคนในความปกครองของพระองค์ โดยตรง” (พระบัญญัติ บท ๗:๖) CCh1 348.1