คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

85/123

บทที่ ๑๗

พวกคริสเตียนทั่วโลกเป็นครอบครัวเดียวกันในพระคริสต์

(คำแนะนำในบทนี้ ส่วนมาก นาง อี.จี.ไว้ท์ เป็นผู้กล่าว ในการประชุมครั้งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ หลาย ประเทศมาร่วมชุมนุมกัน ผู้แทนของผู้ร่วมงานจากแต่ละประเทศ ต่างก็พูดภาษาและมีขนบธรรมเนียมแตกต่างกัน บางคนในบรรดา ผู้ร่วมงานเหล่านี้เข้าใจผิดว่าคำแนะนำสั่งสอนที่พระเจ้าได้ประทาน แก่พลไพร่ของพระองค์โดยมีนาง อี.จี.ไว้ท์เป็นผู้กล่าว เป็นคำ แนะนำที่เหมาะสมสำหรับชนชาติเดียวกับนาง อี.จี.ไว้ท์) CCh1 323.2

ถ้าเราจะมาหาพระคริสต์อย่างซื่อ ๆ เหมือนกับเด็กที่มาหา บิดามารดาในโลกนี้ และทูลขอสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ได้สัญญาว่า จะประทานให้เรา และเชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้ เราก็จะได้ รับสิ่งที่เราทูลขอพระเจ้า ถ้าเราทุกคนมีความเชื่อมั่นในพระเจ้า เราก็จะได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าในที่ประชุมของเรามากยิ่ง ขึ้น ข้าพเจ้ายินดีที่เรายังมีเวลาเหลืออีกสองสามวันสำหรับประชุม กันต่อไป บัดนี้ปัญหามีอยู่ว่า เราจะมาที่ธารน้ำและดื่มหรือ? พวกที่สอนศาสนาจะวางแบบอย่างแก่เราหรือ? พระเจ้าจะทรง กระทำสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับเราถ้าเรายึดมั่นในพระคำของพระ องค์ด้วยความเชื่อ ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้พวกพี่น้องทั้ง คนมีใจถ่อมลงเมื่อเราเข้ามาเฝ้าอยู่ฉะเพาะพระพักตรของพระเจ้า ในที่นี่ CCh1 323.3

นับตั้งแต่ได้เริ่มการประชุมครั้งนี้มา ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระb เจ้าทรงเตือนใจข้าพเจ้าให้มีความรักและความเชื่ออย่างมากมาย การที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านทั้งหลายต้องการคำพะยานนี้ บางคน ที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในสถานที่สำหรับเผยแพร่ศาสนาเหล่านี้ได้พูดว่า ท่านไม่เข้าใจฝรั่งเศส ท่านไม่เข้าใจชาวเยอรมัน ท่านจะ ต้องมีวิธีชักจูงใจคนเหล่านั้นเป็นพิเศษ เพื่อเขาจะได้เชื่อถือใน พระเยซู CCh1 324.1

แต่ข้าพเจ้าขอถามว่า พระเจ้าไม่ทรงเข้าพระทัยคนเหล่า นั้นหรือ? พระองค์มิใช่หรือที่ได้ประทานข่าวแก่ผู้รับใช้ของพระ องค์สำหรับประกาศแก่คนเหล่านั้น? พระองค์ทรงทราบว่าเขา ต้องการอะไร และถ้าพระเจ้าโปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์นำข่าว ของพระองค์ไปประกาศแก่คนเหล่านั้น ข่าวนั้นก็จะช่วยให้กิจการ ของพระเจ้าสำเร็จผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ ข่าวนั้นจะช่วย ให้พวกคริสเตียนทุก ๆ คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ แม้ว่าบางคนจะเป็นชาวฝรั่งเศส บางคนเป็นชาวเยอรมัน และ บางคนเป็นชาวอเมริกัน ทุก ๆ คนก็เป็นครอบครัวเดียวกันใน พระคริสต์ CCh1 324.2

วิหารของพวกยิวที่กรุงยะรูซาเล็มทำด้วยหินที่สกัดออก จากภูเขา และนายช่างผู้ก่อสร้างได้นำหินทุก ๆ ก้อนมาประกอบ กันเข้าเป็นตัววิหารของพระเจ้า นางช่างได้แกะสลักและขัดเกลา หินเหล่านั้นก่อนที่จะนำมาที่กรุงยะรูซาเล็ม และเมื่อได้นำหิน ทุก ๆ ก้อนมารวมกันแล้วนายช่างก็สร้างวิหารนั้นโดยไม่ได้มีเสียง ขวานหรือค้อนตอกตะปู วิหารนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงวิหารฝ่าย วิญญาณจิตของพระเจ้าซึ่งประกอบขึ้นด้วยวัตถุต่าง ๆ ที่รวบรวม มาได้จากชนทุก ๆชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่า จากบรรดาชนทั้งชั้นสูง และต่ำ คนมั่งมีและคนยากจน คนที่มีความรู้และไม่มีความรู้ วัตถุ เหล่านี้มิใช่สิ่งที่ปราศจากชีวิตซึ่งจะประกอบกันเข้าได้โดยอาศัย ค้อนหรือสิ่ว แต่เป็นศิลาที่มีชีวิตอยู่ที่นายช่างได้สกัดออกจาก โลกโดยความสัตย์จริง และนายช่างผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ผู้เป็นเจ้า ของวิหารกำลังแกะสลักและขัดเกลาศิลาเหล่านี้ แล้วนำไปวาง ได้ตามที่ในวิหารแห่งวิญญาณจิต เมื่อสร้างสำเร็จแล้ววิหารนี้ก็จะ งดงามปราศจากที่ติในทุก ๆ ส่วน เป็นที่ยกย่องชมเชยของบรรดา ทูตสวรรค์และมนุษย์ เพราะผู้สร้างวิหารนี้คือพระเจ้า ขออย่าให้ ผู้หนึ่งผู้ใดคิดว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการขัดเกลาจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า CCh1 325.1

ไม่มีคนหนึ่งคนใด ไม่มีชาติหนึ่งชาติใด ที่มีความคิดและ อุปนิสัยที่ดีงามปราศจากที่ติ เราต้องเรียนรู้จากกันและกัน เพราะ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาจะให้ชนชาติต่าง ๆ ปะปนกัน ให้เขา มีความคิดร่วมกันในการที่จะตัดสินใจทำอะไร ๆ และให้มีความ มุ่งหมายอย่างเดียวกัน แล้วมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกก็จะได้ร่วม สามัคคีปรองดองกันตามแบบอย่างของพระคริสต์ CCh1 326.1

ข้าพเจ้าออกรู้สึกกลัวที่จะมาที่ประเทศนี้ เพราะข้าพเจ้า ได้ยินหลายคนพูดว่า ชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรปมีวิธีที่แตกต่างกัน ที่เราจะต้องเรียนรู้จิตใจและขนบธรรมเนียมของเขา แต่พระเจ้า ทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาแก่คนทั้งหลายที่รู้สึกว่าเขาจำ เป็นต้องได้รับสติปัญญานั้นและทูลของพระองค์ พระเจ้าสามารถ จะนำคนทั้งหลายมาเพื่อเขาจะรับเอาความจริงได้ ขอให้เรามอบจิต ใจเราแก่พระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ปั้นจิตใจเราเหมือนกับดินเหนียว ที่อยู่ในมือของช่างปั้นหม้อ แล้วความแตกต่างกันเหล่านี้ก็จะไม่มี ต่อไป ขอให้พี่น้องทั้งหลายมองดูพระเยซู จงแสดงกิริยามารยาท และมีน้ำใจเหมือนกับพระองค์ แล้วท่านจะไม่ได้รับความยาก ลำบากในการที่จะเข้าถึงจิตใจของชนชาติต่าง ๆ เหล่านั้น CCh1 326.2

เราไม่มีแบบอย่างห้าหรือหกชนิดที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ เรามีแบบอย่างเดียว และแบบอบย่างนั้นคือพระเยซูคริสต์ ถ้าหาก พวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาเลียน ชาวฝรั่งเศส หรือชาวเยอรมัน พยายามทำตัวให้เป็นเหมือนอย่างพระองค์ เขาก็ได้วางเท้าไว้บน รากฐานแห่งความจริงรากเดียวกัน น้ำใจอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในบุคคล ผู้หนึ่งก็จะมีอยู่ในใจของคนอื่นด้วย และพระคริสต์จะสถิตอยู่ใน ท่ามกลางคนเหล่านั้นเป็นความหวังอันเต็มด้วยสง่าราศรี พี่น้อง ทั้งหลายทั้งชายและหญิง ข้าพเจ้าขอเตือนท่านไม่ให้มีการถือผิว ถือชนชั้นวรรณะกัน และมีการแบ่งแยกกันในระหว่างชนชาติต่าง ๆ แทนที่จะทำเช่นนี้เราควรพยายามที่จะทำลายสิ่งที่แบ่งแยกกัน ระหว่างชนชาติต่าง ๆ เสีย เราทุกคนควรมีความสามัคคีปรองดอง กัน และทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกับพระคริสต์ คือการ ที่จะนำจิตวิญญาณมาสู่ความรอด CCh1 327.1

พี่น้องของข้าพเจ้าที่ปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่น ท่านจะยึดมั่นใน คำสัญญาของพระเจ้าหรือไม่? ก่อนที่ท่านจะทำงานของพระคริสต์ ท่านจะต้องไม่คิดถึงตัวเอง ในนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธท่าน ต้องไม่ปฏิบัติตามใจตัวเอง แต่ต้องปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระ เจ้า พระองค์ปรารถนาจะหลอมท่านให้ละลายเหมือนโลหะที่อยู่ ในเบ้า แล้วชำระล้างท่านให้สะอาดปราศจากสิ่งที่เป็นมลทิน มี งานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าต้องทำเพื่อท่าน ก่อนที่ท่านจะได้รับฤทธิ์ อำนาจของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้อยู่ใกล้ชิดกับพระ เจ้า เพื่อท่านจะได้รับพรจากพระองค์ ก่อนที่การประชุมครั้งนี้ จะยุติลง CCh1 328.1