คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

81/123

บทที่ ๑๖

ความรู้สึกของพวกคริสเตียนในเวลาที่ต้องได้ประสพความขาดแคลนและความทุกข์ทร มาน

ทุกวันนี้พระเจ้าได้ประทานโอกาสให้มนุษย์แสดงว่าเขารัก เพื่อนบ้านของเขาหรือไม่ ผู้ที่รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่าง แท้จริงคือผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาต่อคนที่ขาดแคลนเงินทอง คนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน คนที่ถูกบาดเจ็บและคนที่จะถึงซึ่งความ พินาศ พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุก ๆ คนให้ปฏิบัติงานที่เขาทอดทิ้ง ไว้ และให้เขาพยายามปรับปรุงตัวเองให้มีศีลธรรมจรรยาดี ตาม แบบฉายาของพระผู้ทรงสร้าง CCh1 312.1

ในการที่เราจะทำงานเพื่อผู้อื่นนี้เราจะต้องมีความพากเพียร พยายาม เราต้องไม่คิดถึงตัวเอง และยอมเสียสละความสุขส่วน ตัวของเรา แต่การเสียสละของเราเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเสียเหลือเกิน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการเสียสละของพระเจ้าในการที่พระองค์ ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เรา CCh1 313.1

พระผู้ช่วยให้รอดทรงชี้แจงถึงเงื่อนไข ในการที่เราจะได้รับ ชีวิตชั่วนิรันดร์ไว้อย่างแจ่มแจ้ง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกขะโมย (ลูกา บท ๑๐:๓๐-๓๗) เป็นเครื่องหมายเล็งถึงคนทั้งหลายที่ได้ รับความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จาก เรา ถ้าเราเพิกเฉยละเลยต่อผู้ที่ขัดสนยากไร้ และผู้ที่ต้องประสพ เคราะห์กรรมที่มาขอให้เราช่วยเหลือ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใคร ก็ตาม เราก็ไม่มีความมั่นใจว่าเราจะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์ เพราะ เรามิได้ปฏิบัติหน้าที่ ๆ พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราครบถ้วน ทุก ประการ เราไม่มีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะคน เหล่านั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรา ท่านได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติ สองข้อใหญ่ ซึ่งพระบัญญัติอีกหกข้อมีความพาดพิงถึงพระบัญญัติ ข้อนั้น ผู้ใดที่ทำผิดพระบัญญัติข้อนั้นเพียงข้อเดียวก็มิได้ทำผิดหมด ทุกข้อ คนทั้งหลายที่ไม่มีความสมเพชเวทนาและเห็นอกเห็นใจ เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากมิได้ประพฤติตามพระบัญญัติข้อใหญ่ สี่ข้อที่พระองค์ได้ให้ไว้ ในพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า มนุษย์ตกเป็นทาสของการกราบไหว้รูปเคารพ และมิได้ยกย่อง นับถือพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุด CCh1 313.2

ควรจะมีอักษรจารึกไว้ในความรู้สึกผิดชอบของเราเหมือน กับอักษรที่จารึกด้วยปากกาเหล็กบนแผ่นศิลาว่า ผู้ที่ไม่เอาใจใส่ ต่อความเมตตากรุณา ความสงสารเห็นอกเห็นใจและความชอบ ธรรม ผู้ที่ทอดทิ้งคนยากจน และไม่เอาใจใส่ต่อคนที่ได้รับความ ทุกข์ทนมาน ผู้ที่ไม่มีใจเมตตาปราณีและอ่อนสุภาพได้ประพฤติ ตัวตามความพอใจของเขาเอง และพระเจ้าไม่สามารถจะร่วมมือ กับเขาในการที่จะช่วยปรับปรุงเขาให้มีอุปนิสัยดีได้ การปรับปรุง ตัวเองให้มีอุปนิสัยที่ดีนั้น จะทำให้สำเร็จได้โดยง่ายเมื่อเรามีความ CCh1 314.1

เห็นอกเห็นใจคนอื่น ๆ และเราได้พยายามช่วยเหลือคนที่ได้รับ ความทุกข์ยากเหล่านั้น การที่เราพยายามสะสมทรัพย์สมบัติไว้ใช้ สอยสำหรับตัวเองโดยไม่ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้จิตวิญญาณของเรา เสื่อมลง แต่คนทั้งหลายที่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ๆ พระเจ้าทรงมอบ หมายให้เขาจะได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและอุปนิสัยที่ดีงามเหมือน อย่างพระองค์ CCh1 314.2

พระผู้ช่วยให้รอดไม่สนพระทัยในผู้ที่มียศศักดิ์สูง พระ องค์ไม่ทรงสนพระทัยในทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่งและเกียรติยศใน โลกนี้ สิ่งที่มีค่าสูงสำหรับพระองค์คืออุปนิสัยที่ดีและการปฏิบัติ ตามความมุ่งหมายให้สำเร็จโดยเรียบร้อย พระองค์ไม่ทรงเข้าข้าง ผู้ที่อำนาจและเป็นที่นิยมนับถือของมนุษย์ พระองค์ผู้เป็นพระ บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ถ่อมพระองค์ลงเพื่อจะช่วย เชิดชูผู้ที่หลงผิด พระองค์พยายามแสวงหาจิตวิญญาณที่ถึงซึ่ง ความพินาศ เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้ากำลังเฝ้าดูว่าในบรรดา ผู้ที่ติดตามพระคริสต์มีใครบ้างที่แสดงความเมตตาสงสารและเห็น อกเห็นใจคนอื่น ๆ ที่ได้รับความทุกข์ยาก เหล่าทูตสวรรค์คอยเฝ้า ดูว่ามีใครบ้างที่สำแดงความรักของพระคริสต์ CCh1 315.1

พระเจ้ามิได้ทรงปรารถนาให้ท่านแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ต่อผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้น พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ท่านมี ดวงหน้าที่แจ่มใสเบิกบาน มีถ้อยคำที่ช่วยปลุกปลอบใจคนอื่น ๆ ให้มีหวัง และพร้อมที่จะยื่นมือออกช่วยเหลือคนอื่น ๆ เมื่อท่าน ไปเยี่ยมเยียนผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้มีความทุกข์ยาก ท่านอาจจะพบ บางคนในพวกเหล่านั้นที่ไม่มีความหวังในชีวิต จงช่วยพูดปลอบ ใจเขาให้คลายความทุกข์ และช่วยให้เขามีความแจ่มใสร่าเริงอีก มีหลายคนที่ต้องรออาหารแห่งชีวิต จงอ่านพระคำของพระเจ้าให้ เขาฟัง บางคนมีความป่วยเจ็บทางฝ่ายวิญญาณจิตซึ่งไม่มีหมอหรือ ยาขนานใดในแผ่นดินโลก ที่จะช่วยบำบัดรักษาให้หายได้ จง อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้และนำเขามาหาพระเยซู CCh1 315.2