คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

75/123

บทที่ ๑๕

การปฏิบิ้ตต่อผู้กระทำผิด

พระคริสต์เสด็จมาบังเกิดในโลกเพื่อจะช่วยมนุษย์ทั้งหลาย ให้ได้รับความรอด บนกางเขนแห่งคาลวารีพระองค์ได้หลั่งโลหิต เพื่อไถ่ คนทั้งหลาย ที่หลงกระทำผิด ให้รอดพ้น จากความผิดบาป การที่พระองค์ไม่คิดถึงตัวเอง การที่พระองค์ยอมเสียสละ การที่ พระองค์ทรงทำงานโดยไม่เห็นแก่ตัว การที่พระองค์ถ่อมพระทัยลง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมสละชีวิตของพระองค์ .... สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ ให้เห็นความรักอันลึกซึ้งที่พระองค์มีต่อมนุษย์ทั้ง หลายผู้หลงกระทำผิดบาป พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อจะแสวง หาและช่วยคนบาปให้รอด พระองค์ทรงช่วยคนบาปทุก ๆ คนให้ รอด ไม่ว่าคนบาปเหล่านั้นจะเป็นชนชาติใดภาษาได พระองค์ ทรงไถ่มนุษย์ทุก ๆ คนให้รอกจากบาป และโปรดให้เขาได้เข้าสนิท กับพระองค์ และได้รับคามรักใคร่เมตตาจากพระองค์ พระองค์ มิได้มองข้ามนุษย์ทั้งหลายที่ทำผิดบาปมากที่สุด พระองค์ทรง ปฏิบัติภาระกิจ ที่พระองค์ทรงรับมอบหมาย จากพระบิดา เพื่อคนทั้ง หลายที่ต้องการความรอดของพระองค์เป็นพิเศษ คนบาปคนไหน ที่รู้สึกตัวว่าเขาจำเป็นจะต้อง กลับตัวกลับในเสียใหม่ และกลับประ- พฤติดีพระองค์ก็ยิ่งสนพระทัยในคนบาปนั้นมายิ่งขึ้น และทรงมี พระทัยสมเพทเวทนา และปรารถนาที่จะช่วยเขาให้ได้รับคามรอด มากยิ่งขึ้น พระองค์ทรงเมตตากรุณาคนทั้งหลายที่ทำความผิดบาป อย่างมากมายและรู้สึกตัวว่าเขาอยู่ในสภาพที่หมดหวัง และเขา ต้องการพระคุณของพระองค์เพื่อจะช่วยให้เขากลับในเสียใหม่ และ ช่วยให้รอดพ้นจากบาป CCh1 294.1

แต่มีบางคนในพวกเรา ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรด้วยกัน ไม่มีความสนใจและเห็นอกเห็นใจคนที่ทำผิดและคนที่ตกอยู่ในการ ทดลอง หลายคนเพิกเฉยละเลยต่อคนที่ทำผิดและแยกตัวเองให้ อยู่ห่างจากคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเขา ผู้ที่เพิ่งเข้าเป็น สมาชิกของโบสถ์ใหม่ ๆ ต้อต่อสู้กับการทดลองของซาตาน และมีบางครั้งที่เขาหลงกระทำผิด ในกรณีย์เช่นนี้พวกพี่น้องของเขา ที่เป็นสมาชิกเก่าควรตักเตือนสั่งสอนเขาให้รู้สึกผิด แล้วชักนำ เขาให้ประพฤติดี และควรจะแสดงความเห็นอกเห็นใจ ในการที่เขา ได้กระทำผิด พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในกรณีย์เช่นนี้ว่า “ดูกร พี่น้องทั้งหลาย แม้นจับคนใดที่พลาดพลั้งกระทำผิดประการใดได้ ท่านทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจอ่อนสุภาพ ให้กลับตั้งตัวใหม่ได้อีก โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักชวน ให้หลงกระทำผิดด้วย” (ฆะลาเตีย บท ๖ ข้อ ๑) ฝ่ายเราทั้งหลาย ที่มีกำลังมาก ควรอดใน ทน ในความเชื่อเคร่ง ในข้อ หยุม ๆ หยิม ๆ ของคนที่มีกำลังน้อย และไม่ควรกระทำตามชอบใจของตัวเอง (โรม บท ๑๕ ข้อ ๑) CCh1 296.1

การตักเตือนสั่งสอนอย่างอ่านสุภาพ การกล่าวตอบด้วย ถ้อยคำที่อ่อนหวาน และถ้อยคำที่ไพเราะสามารถจะชักจูงให้ผู้ที่ทำ ผิดกลับตัวใหม่ได้มากกว่าการพูดอย่างดุร้ายเกรี้ยวกราด ถ้าท่าน ไม่แสดงความเมตตาปราณีต่อผู้หลงกระทำผิด คนเหล่านั้นก็จะยิ่ง เหินห่างไปจากท่าน จนท่านไม่สามารถจะชักจูงเขาให้กลับเข้ามา ในคริสตจักรอีกได้ ถ้าท่านมีความเห็นอกเห็นใจและตักเตือนสั่ง สอนให้เขารู้สำนึกผิดแล้วชักนำเขากลับมาหาพระเจ้า เขาก็จะได้ รับความรอด และท่านสามารถจะช่วยให้เขากลับประพฤติดีได้อีก ท่านควรมีน้ำใจปราณีและยกโทษให้ผู้ที่ทำผิดด้วย และท่านควร มองเห็นความปรารถนาดีของผู้ที่อยู่ล้อมรอบท่าน CCh1 297.1