IBYAKOZWE N’INTUMWA

58/59

IGICE CYA 57 - IBYAHISHUWE

Mu bihe by’intumwa abizera b’Abakristo bari buzuye umwete n’ibyishimo. Bakoreye Shebuja batarambirwa ku buryo mu gihe gitoya, nubwo babarwanyaga cyane, ubutumwa bwiza bw’ubwami bwamamajwe mu mpande zose z’isi. Umwete abayoboke ba Kristo bagaragaje muri icyo gihe wanditswe n’abantu bashorewe n’Umwuka w’Imana kugira ngo bakomeze abizera b’ibihe byose. Ku Itorero rya Efeso, iryo Umwami Yesu yakoresheje nk’icyitegererezo cy’Itorero ryose rya Gikristo mu gihe cy’intumwa, Umuhamya udahemuka kandi nyakuri aravuga ati: INI 355.1

“Nzi imirimo yawe n’umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, n’uko wagenzuye abiyita intumwa, kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana, kandi warenganirijwe izina ryanjye, ntiwacogora.” Ibyahishuwe 2:2, 3. INI 355.2

Mu itangiriro Itorero rya Efeso ryarangwaga n’imibereho yo kwiyoroshya nk’uk’umwana ndetse n’umuhati. Abizera bashakaga kubahiriza ijambo ryose ry’Imana babishishikariye kandi imibereho yabo yagaragazaga urukundo nyarwo bari bafitiye Kristo. Bishimiraga gukora ibyo Imana ishaka kubera ko Umukiza yari atuye mu mitima yabo. Kubera ko bari buzuye urukundo bakundaga Umucunguzi, icyifuzo cyabo cy’ikirenga cyari ukuzana abantu kuri We. Ntibigeze batekereza guhisha ubutunzi bw’igiciro bw’ubuntu bwa Kristo. Bahaye agaciro guhamagarwa kwabo; kandi byongewe imbaraga n’ubutumwa buvuga ngo “Mu isi amahoro abe mu bo yishimira,” icyifuzo cyo kujyana inkuru nziza y’agakiza ku mpera y’isi cyagurumanye mu mitima yabo. Isi yamenye ko bari barabanye na Yesu. Abanyabyaha, abihanye, abababariwe, abogejwe ibyaha n’abejejwe bomatanyijwe n’Imana binyuze mu Mwana wayo. INI 355.3

Abagize Itorero bari bahuje imitima n’ibikorwa. Urukundo bari bafitiye Kristo rwari umurunga wa zahabu wari ubahuje. Bakomeje kurushaho kumenya Umwami Yesu, kandi mu mibereho yabo bari buzuye ibyishimo n’amahoro bya Kristo. Basuraga imfubyi n’abapfakazi mu mibabaro yabo, kandi bakirinda kwanduzwa n’ab’isi. Bari bazi ko nibananirwa gukora batyo bazaba banyuranyije n’ibyo bemeye kandi bikaba kwihakana Umucunguzi wabo. INI 355.4

Umurimo wajyaga mbere muri buri mujyi. Abantu barahindukaga maze nabo bakumva ko bagomba kubwira abandi ubutunzi buhebuje bari barakiriye. Ntibashoboraga kuruhuka kugeza igihe umucyo wari waramurikiye intekerezo umurikira abandi. Abantu benshi batizeraga bamenyeshejwe impamvu z’ibyiringiro bya Gikristo. Abari barayobye n’abari baraciwe n’aberekanaga ko bazi ukuri nyamara bakunda ibinezeza kuruta gukunda Imana bahamagaranywe ubwuzu. INI 355.5

Nyamara nyuma y’igihe umwete w’abizera watangiye kugabanyuka, kandi urukundo bari bafitiye Imana n’urwo bakundanaga rutangira gukendera. Ubukonje bwinjiye mu Itorero. Bamwe bibagiwe uburyo butangaje bari barakiriyemo ukuri. Abatwaraga ibendera ry’Umwami bari bakuze bagiye bagwa umwe umwe. Bamwe mu bakozi bakiri bato bagombaga gufatanya imiruho n’abatangiye umurimo, kandi bari barateguriwe kuyoborana ubwenge, bari bamaze kurambirwa ukuri kwagendaga gusubirwamo. Kubera kwifuza ikintu gishya, bagerageje gutangira inyigisho nshya zinejeje cyane abantu benshi nyamara zihabanye n’amahameshingiro y’ubutumwa bwiza. Mu kwiyemera kwabo n’ubuhumyi mu by’umwuka, bananiwe kumenya ko izi nyigisho z’ubuyobe zizatuma abantu benshi bashidikanya ku byabaye mu gihe cyashize, maze zikabayobora mu rujijo no kutizera. INI 356.1

Uko izi nyigisho z’ibinyoma zakomezaga kwamamazwa, zatumye habaho kwiremamo ibice ku buryo abantu benshi bakuye amaso kuri Yesu We Nkomoko n’Iherezo ryo kwizera kwabo. Kujya impaka ku ngingo z’inyigisho zidafite umumaro ndetse no kwita ku migani mihimbano ishimisha abantu byafataga igihe cyagombaga gukoreshwa hamamazwa ubutumwa bwiza. Abantu benshi bagombaga kuba baremejwe kandi bagahindurwa no kwigishwa ukuri mu buryo kuboneye ntibashoboye kuburirwa. Ubutungane bwagendaga bukendera bityo Satani agasa n’uwenda kwigarurira abiyitaga abayoboke ba Kristo. INI 356.2

Muri icyo gihe gikomeye mu mateka y’Itorero niho Yohana yaciriwe ku kirwa cya Patimo. Icyo gihe ni cyo Itorero ryari rikeneye cyane kumwumva kuruta ikindi gihe cyabayeho. Hafi y’abantu bose bari barafatanyije nawe mu murimo w’ivugabutumwa bari barishwe bazize kwizera kwabo. Abizera bari basigaye bari bahanganye no kurwanywa gukomeye cyane. Byagaragariraga abantu bose ko igihe cyari hafi ngo abanzi b’Itorero rya Kristo batsinde. INI 356.3

Nyamara ikiganza cy’Uwiteka cyagendagendaga mu mwijima ntawe ukibona. Kubwo kugira neza kw’Imana, Yohana yashyizwe ahantu Kristo yashoboraga kumwihishurira ubwe ndetse akamuhishurira n’ukuri mvajuru ko kumurikira amatorero. INI 356.4

Mu kohera Yohana ku kirwa, abanzi b’ukuri bari bizeye ko bacecekesheje burundu umuhamya udahemuka w’Imana; ariko i Patimo umwigishwa Yohana yahaherewe ubutumwa bwari kuzajya bukomeza Itorero kugeza ku mperuka y’ibihe. Nubwo batabura kubarwaho igikorwa kibi bakoze, abantu baciye Yohana babaye ibikoresho mu biganza by’Imana kugira ngo umugambi w’ijuru usohore; kandi n’umuhati wose wakoreshejwe ngo bazimye umucyo washyize ukuri ku mugaragaro. INI 356.5

Hari ku munsi w’Isabato ubwo Umwami w’icyubahiro yabonekeraga Yohana wari yaciwe. Yohana ari i Patimosi yubahirizwaga Isabato akayeza nk’uko yabigenzaga igihe yabwirizaga abantu mu mijyi n’imidugudu by’i Yudeya. Yasabye gusohorezwa amasezerano y’igiciro yari yaratanzwe yerekeranye n’uwo munsi. Yohana yanditse agira ati: “Ku munsi w’Umwami wacu nari ndi mu Mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk’iry’impanda, rivuga riti, “Ndi Alufa na Omega, itangiriro n’iherezo…Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye: mpindukiye mbona ibitereko by’amatabaza birindwi by’izahabu, kandi hagati y’ibyo bitereko by’amatabaza mbona usa n’Umwana w’umuntu, yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w’izahabu mu gituza.” Ibyahishuwe 1:10-13. INI 356.6

Uyu mwigishwa ukundwa yagize amahirwe akomeye cyane. Yari yarabonye Shebuja i Getsemane aho yavuye ibitonyanga by’amaraso by’umubabaro mu ruhanga, “Mu maso hononekaye ntihase n’ah’umuntu, n’ishusho ye yononekaye ntise n’iy’abana b’abantu.” (Yesaya 52:14). Yari yaramubonye ari mu maboko y’abasirikare b’Abanyaroma yambitswe ikanzu ishaje y’umuhengeri kandi atamirijwe ikamba ry’amahwa. Yari yaramubonye amanitswe ku musaraba w’i Karuvari wakoreshwaga bica umuntu urw’agashinyaguro kandi bamukoza isoni. Noneho ubu Yohana yongeye kwemererwa kwitegereza Umwami we. Mbega ukuntu yari yarahindutse! Ntabwo yari akiri Umuntu w’Umunyamibabaro, usuzugurwa kandi ucishijwe bugufi n’abantu. Yari yambaye umwenda urabagirana ubwiza bw’ijuru. “Umutwe we n’umusatsi we byeraga nk’ubwoya bw’intama bwera, cyangwa nka shelegi; n’amaso ye yasaga n’ibirimi by’umuriro; ibirenge bye bisa n’umuringa w’umuteke, utunganijwe n’umuriro mu ruganda.” (Ibyah 1:14, 15). Ijwi rye ryari rimeze nk’amazi menshi asuma. Mu maso he harabagiranaga nk’izuba. Yari afashe inyenyeri ndwi mu kiganza cye, kandi mu kanwa ke havuyemo inkota y’amugi abiri ari cyo kimenyetso cy’imbaraga z’ijambo rye. Patimo yarabagiranye ikuzo ry’Umwami wazutse. INI 357.1

Yohana yaranditse ati, “Mubonye ntyo mwikubita imbere nk’upfuye, anshyiraho ukuboko kw’iburyo, arambwira ati: ‘Witinya.’” (Ibyah 1:17). INI 357.2

Yohana yakomejwe no kuba imbere y’Umwami we wambaye icyubahiro. Bityo imbere y’amaso ye yaratangaye ubwo yahishurirwaga icyubahiro cy’ijuru. Yemerewe kureba intebe y’ubwami y’Imana, kandi yitegereje hirya y’intambara zo mu isi abona imbaga y’abacunguwe bambaye amakanzu yera. Yumvise indirimbo z’abamarayika bo mu ijuru, yumva n’indirimbo zo kunesha z’abanesheje kubw’amaraso y’Umwana w’Intama n’ijambo ryo guhamya kwabo. Mu byo yahishuriwe harimo ibintu biteye amatsiko bizagenda bikurikirana mu mibereho y’ubwoko bw’Imana, ndetse n’amateka y’Itorero nk’uko yahanuwe uko azamera kugeza ku mperuka y’ibihe. Mu bishushanyo no mu marenga, Yohana yahawe ibyigisho by’ingenzi yagombaga kwandika kugira ngo abantu bo mu gihe cye n’ikizaza bazashobore gusobanukirwa neza akaga n’intambara biri imbere yabo. INI 357.3

Uko guhishurirwa kwatangiwe kuyobora no gukomeza Itorero mu gihe cyose cy’Ubukristo. Nyamara abigisha b’iby’iyobokamana bavuze ko ari igitabo gifatanyishije ikimenyetso kandi ko amabanga akirimo atasobanurwa. Kubw’ibyo abantu benshi bateye umugongo ibyanditswe mu buhanuzi, bakanga gutanga igihe cyabo kugira ngo bige ubwiru burimo. Nyamara Imana ntiyifuza ko ubwoko bwayo bufata iki gitabo batyo. Ni “Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba.” Umwami Yesu aravuga ati, “Hahirwa usoma amagambo y’ubu buhanuzi, hahirwa n’abayumva, bakitondera ibyanditswe muri bwo: kuko igihe kiri bugufi.” (Ibyah 1:1, 3). “Uwumva wese amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo, ndamuhamiriza nti: ‘Nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y’igitabo cy’ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy’ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera, byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ibyo aravuga ati: ‘Yee, ndaza vuba.’” Ibyahishuwe 22:18-20. INI 357.4

Mu Byahishuwe havugwamo amagambo y’Imana akomeye. Iri zina ryahawe impapuro zaryo zahumetswe ari ryo “Ibyahishuwe,” rivuguruza imvugo ihamya ko ari igitabo gifatanyishije ikimenyetso. Ibyahishuwe ni igitabo cyahishuwe. Uwiteka ubwe yahishuriye umugaragu we ubwiru buri muri iki gitabo, kandi yifuzaga ko ubwo bwiru buzasobanukira ababwiga bose. Ukuri kuri muri icyo gitabo kwagenewe abantu bariho mu minsi ya nyuma y’amateka y’iyi si ndetse n’abari bariho mu gihe cya Yohana. Bimwe mu by’ubu buhanuzi bwavuze byamaze kuba, ibindi biriho birasohora muri iki gihe. Bimwe byerekana ukurangira kw’intambara ikomeye iri hagati y’imbaraga z’umwijima n’Igikomangoma cy’ijuru, naho ibindi bigahishura insinzi n’ibyishimo by’abacunguwe mu isi yagizwe nshya. INI 358.1

Ntihakagire abatekereza ko kwigana igitabo cy’Ibyahishuwe umwete kugira ngo babone ubusobanuro bw’ukuri kukirimo ntacyo bibamariye kubera ko badashobora gusobanura buri marenga yose akitimo. Uwahishuriye Yohana ubu bwiru ni nawe uzaha gusogongera ku by’ijuru umuntu ushaka kumenya ukuri abikuye ku mutima. Abafite imitima ikinguriye kwakira ukuri bazashobozwa kugusobanukirwa n’inyigisho z’iki gitabo kandi bazahabwa imigisha yasezeraniwe “abumva amagambo y’ubu buhanuzi, bakitondera ibyanditswe muri bwo.” Ibyahishuwe 1:3. INI 358.2

Mu Byahishuwe niho ibitabo byose byo muri Bibliya bihurira kandi birangirira. Mu Byahishuwe niho hari ibyuzuza igitabo cya Daniyeli. Kimwe ni ubuhanuzi naho ikindi kikaba ibyahishuwe. Igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso si Ibyahishuwe, ahubwo ni agace k’ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekeye ibihe bya nyuma. Marayika yarategetse ati: “Nuko Daniyeli, bumba igitabo, ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy’imperuka.” Daniyeli 12:4. INI 358.3

Kristo ni we wasabye intumwa Yohana kwandika ibyagombaga kubumburirwa imbere ye. Yaramutegetse ati: “Icyo ubona, ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero arindwi ari mu Efeso n’i Simuruna n’i Perugamo n’i Tuwatira n’ i Filaderifiya n’i Lawodikiya.” “Kandi ndi Uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose ….Nuko wandike ibyo ubonye n’ibiriho n’ibiri bukurikireho hanyuma, n’ubwiru bw’inyenyeri ndwi, izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw’iburyo n’iby’ibitereko by’amatabaza birindwi by’izahabu. Dore, izo nyenyeri ndwi ni zo bamarayika b’ayo matorero arindwi, naho ibitereko by’amatabaza birindwi ni byo matorero arindwi.” Ibyahishuwe 1:11, 18-20. INI 358.4

Amazina y’amatorero arindwi ashushanya Itorero mu bihe bitandukanye by’igihe cy’Ubukristo. Umubare “karindwi” werekana ukuzura kandi ni imvugo ifite ikindi ishushanya kubera ko ubutumwa bukomeza bukagera ku mperuka; mu gihe amarenga yakoreshejwe ahishura imiterere y’Itorero mu bihe bitandukanye by’amateka y’isi. INI 359.1

Kristo avugwa nk’ugenda hagati y’ibitereko by’amatabaza by’izahabu. Muri ubwo buryo herekanwa isano afitanye n’amatorero. Ahora avugana n’abantu be kandi azi neza uko bamerewe. Yitegereza uko bagenza, ubutungane bwabo no kwitanga kwabo. Nubwo ari umutambyi mukuru n’umuhuza mu buturo bwo mu ijuru, avugwa ko agenda amanuka azamuka agendagenda hagati y’amatorero yo ku isi. Aba maso ubutarambirwa akagira n’ubutwari budacogora, areba ko umucyo w’abarinzi yashyizeho ugabanyuka cyangwa uzima. Iyo ibitereko by’amatabaza biza kurekerwa mu maboko y’abantu ngo babyiteho, ibirimi bihuhwa n’umuyaga byari gukendera ndetse bikazima; ariko Kristo ni we murinzi nyakuri mu nzu y’Uwiteka, ni we mukozi nyakuri mu bikari by’urusengero. Kuba maso kwe kudacogora n’ubuntu bwe bukomeza ni isoko y’ubugingo n’umucyo. INI 359.2

Kristo yerekanwa afashe inyenyeri ndwi mu kuboko kwe kw’iburyo. Iki kitwemeza ko nta torero ry’indahemuka ku byiringiro byaryo rikwiriye gutinya, kubera ko nta nyenyeri irinzwe n’Ishoborabyose ishobora kuvanwa mu kiganza cya Kristo. INI 359.3

“Ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw’iburyo, aravuga aya magambo ati:… ” (Ibyah 2:1). Aya magambo abwirwa abigisha bo mu Itorero. Abo ni abahawe n’Imana inshingano zikomeye. Umusemburo uryoshye ugomba gusakara mu Itorero uri mu maboko y’abakozi b’Imana bagomba kugaragaza urukundo rwa Kristo. Inyenyeri zo mu ijuru zigengwa na We. Azuzuza umucyo. Ayobora kandi agategeka imigendere yazo. Iyo adakora ibyo, zari guhinduka inyenyeri zaguye. Uko ni nako bimeze ku bavugabutumwa be. Ni ibikoresho biri mu biganza bye, kandi ibyiza byose bakora babikora kubw’imbaraga ze. Umucyo We ugomba kurabagiranira muri bo. Umukiza ni we utuma bagera ku musaruro mwiza mu byo bakora. Iyaba bamuhangaga amaso nk’uko nawe yayahanze Se, bazashobozwa gukora umurimo We. Mu gihe bazishingikiriza ku Mana, izabaha umucyo wayo kugira ngo bamurikire isi. INI 359.4

Mu myuzo ya mbere y’amateka y’Itorero amayoberane y’ubugome yavuzwe n’intumwa Pawulo yatangiye umurimo wayo w’ubugizi bwa nabi; kandi igihe abigisha b’ibinyoma (abo Petero yari yaraburiye abizera ngo bazabirinde) bacengezaga inyigisho zabo z’ubuyobe abantu benshi baguye mu mutego w’inyigisho z’ibinyoma. Bamwe bacitse intege mu bigeragezo maze bagira igishuko cyo kureka kwizera. Igihe Yohana yahabwaga iri hishurirwa, abantu benshi bari bararetse urukundo rwabo rwa mbere bakundaga ukuri k’ubutumwa bwiza. Ariko Imana mu mbabazi zayo, ntiyigeze ireka Itorero ngo rikomeze muri iyo mibereho yo gusubira inyuma. Mu butumwa bwuje ineza yayo ihoraho, Imana yabahishuriye urukundo ibakunda ndetse n’icyifuzo cyayo ko bakwiriye gukora umurimo utunganye w’iteka ryose. Yarabinginze ati: “Nuko ibuka aho wavuye ukagwa; wihane, ukore imirimo nk’iya mbere.” Ibyahishuwe 2:5. INI 359.5

Itorero ryari ryarangiritse kandi ryari rikeneye gukeburwa no gucyahwa bikomeye, ni yo mpamvu Yohana yabwirijwe kwandika ubutumwa bw’imbuzi no gucyaha maze akabubwira abashyiraga ibyiringiro byabo by’agakiza mu kaga kubwo kwirengagiza amahame shingiro y’ubutumwa bwiza. Ariko iteka amagambo yo gucyahwa, ayo Imana ibona ko ari ngombwa ko yavugwa akoreshwa mu rukundo ndetse n’isezerano ry’amahoro rihabwa buri mwizera wese wihana. Uwiteka aravuga ati: “Dore, mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye, agakingura urugi, nzinjira iwe, dusangire.” Ibyahishuwe 3:20. INI 360.1

Kandi abazakomera ku kwizera Imana kwabo mu ntambara rwagati, umuhanuzi yahawe amagambo y’ihumure n’isezerano ngo: “Nzi imirimo yawe: dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga; kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye.” “Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza, kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi.” Abizera bagiriwe inama ivuga iti: “Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa.” “Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe.” Ibyahishuwe 3:8, 10, 2, 11. INI 360.2

Binyujijwe mu wavuze ko ari “umuvandimwe basangiye amakuba” (Ibyah 1:9), Kristo yahishuriye Itorero rye ibyo rigomba kuzababazwa ku bwe. Arebye mu gihe kizaza mu binyejana by’imyaka y’umwijima n’imiziririzo ya gipagani, Yohana wari ugeze mu za bukuru yabonye imbaga y’abantu bicwa kubera urukundo bakundaga ukuri. Nyamara na none yabonye ko Uwakomeje abahamya be ba mbere atazahana abayoboke be b’indahemuka mu gihe cy’akarengane bagombaga kuzacamo mbere y’imperuka y’ibihe. Uwiteka yaravuze ati: “Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore, Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y’imbohe kugira ngo mugeragezwe, … Ariko ujye ukiranuka, uzageze ku gupfa: nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.” Ibyahishuwe 2 :10. INI 360.3

Kandi abantu bose b’indahemuka bari bahanganye n’ikibi, Yohana yumvise bahabwa isezerano ngo: “Unesha, nzamuha kurya ku mbuto z’igiti cy’ubugingo kiri muri Paradizo y’Imana.” “Unesha, ni we uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy’ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n’imbere y’abamarayika be.” “Unesha, nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nk’uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye.” Ibyahishuwe 2 :7 ; 3 :5, 21. INI 360.4

Yohana yabonye imbabazi, ubugwaneza n’urukundo by’Imana bivanze n’ubutungane, ubutabera n’imbaraga byayo. Yabonye abanyabyaha babona Imana ho umubyeyi wabo kandi barayitinyishwaga n’ibyaha byabo. Ariko yitegereje hirya y’iherezo ry’intambara ikomeye, yabonye muri Siyoni “abanesheje … bahagaze kuri iyo nyanja y’ibirahuri, bafite inanga z’Imana, baririmba indirimbo ya Mose, n’iy’Umwana w’Intama.” Ibyahishuwe 15:2, 3. INI 360.5

Umukiza yigaragaje imbere ya Yohana mu ishusho y’ “intare yo mu muryango wa Yuda” n’iy’Umwana w’intama w’Imana uhagaze usa n’uwatambwe.” (Ibyah 5:5,6). Ibi bimenyetso bigaragaza ubumwe bw’imbaraga ishobora byose n’urukundo rwitanga. Intare ya Yuda, izaba iteye ubwoba ku bazaba baranze kwakira ubuntu bwayo, izabera Umwana w’intama w’Imana abumvira kandi b’indahemuka. Inkingi y’umuriro ivuga ubwoba n’uburakari ku muntu utumvira amategeko y’Imana, ni ikimenyetso cy’umucyo, imbabazi no gucungurwa ku bumviye amategeko yayo. Ukuboko gukomeye kuhana abagome ni nako kuzaba gukomeye kugira ngo gukize abumvira. Buri muntu wese w’indahemuka azakizwa. “Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry’impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y’ijuru ukageza iyindi mpera yaryo.” Matayo 24:31. INI 361.1

Ugereranyije na miliyoni nyinshi z’abatuye isi, ubwoko bw’Imana buzaba ari umukumbi muto, nk’uko ari ko bwahoze; ariko nibuhagararira ukuri nk’uko kwahishuwe mu ijambo ryayo; Imana izababera ubuhungiro. Bahagaze munsi y’ingabo yagutse y’Ishoborabyose. Igihe cyose Imana iraganza. Igihe ijwi ry’impanda ya nyuma rizumvikana rikinjira mu bituro, abakiranutsi bazazuka batsinze bavuga bati: “Wa rupfu we, urubori rwawe ruri he? Wa rupfu we, kunesha kwawe kuri he?” (1 Kor 15:55). Bityo bahagararanye n’Imana na Kristo n’abamarayika, n’abumviye Imana kandi b’abanyakuri bo mu bihe byose, abana b’Imana bazaba ari benshi cyane. INI 361.2

Abigishwa nyakuri ba Kristo bamukurikira mu ntambara zikomeye, bihanganira kwiyanga kandi banyura mu buzima butuma bacika intege cyane; ariko ibi bibigisha ububi n’umubabaro ukomeye uterwa n’icyaha bigatuma bacyanga urunuka. Abababarana na Kristo ni nabo bazasangira ikuzo na we. Mu iyerekwa ryera, umuhanuzi yabonye ugutsinda kwa nyuma kw’Itorero ry’Imana ryasigaye. Yanditse agira ati: INI 361.3

“Mbona igisa n’inyanja y’ibirahuri, bivanze n’umuriro, mbona n’abatabarutse banesheje ... Bahagaze kuri iyo nyanja y’ibirahuri, bafite inanga z’Imana, baririmba indirimbo ya Mose, imbata y’Imana, n’indirimbo y’Umwana w’Intama, bati ‘Mwami Imana Ishoborabyose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w’amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n’ukuri.” Ibyahishuwe 15:2, 3. INI 361.4

“Hanyuma ngira ntya mbona Umwana w’intama ahagaze ku musozi wa Siyoni. Yari kumwe n’abantu ibihumbi ijana na mirongo ine na bine, buri wese uruhanga rwe rwanditsweho izina ry’uwo Mwana w’intama n’irya Se.” (Ibyah 14:1). Bakiri muri iyi si bari bareguriye Imana ibitekerezo byabo; bayikoreraga n’ubwenge bwabo n’umutima ku buryo noneho ishobora kwandika izina ryayo “mu ruhanga rwabo.” “Kandi bazahora ku ngoma iteka ryose.” (Ibyah 22:4, 5). Ntibinjira cyangwa ngo basohoke nk’aho basaba umwanya. Bagize wa mubare w’abantu Kristo azabwira ati: “Nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe, uhereye ku kuremwa ku isi.” Abakira nk’abana be avuga ati, “Mwinjire mu munezero wa Shobuja.” Matayo 25:34,21. INI 361.5

” Abo ni bo bakurikira Umwana w’Intama, aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu, kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku Mwana w’Intama.” (Ibyah 14:4). Iyerekwa ry’umuhanuzi riberekana nk’abahagaze ku musozi Siyoni, biteguye gukora umurimo wera, bambaye imyenda yera ari yo butungane bw’abera. Ariko abantu bose bakurikira Umwana w’Intama mu ijuru bagomba kuba baramukurikiye bakiri ku isi atari ibya nyirarureshwa, ahubwo bari bamwiringiye, bamukunda, bamwumvira babikuye ku mutima nk’uko umukumbi ukurikira umwungeri. INI 362.1

“Iryo jwi numvaga ryari rimeze kandi nk’iry’abacuranzi bacuranga inanga. Abo bantu bari imbere ya ya ntebe ya cyami: … Nta muntu wabashaga kwiga iyo ndirimbo ngo ayimenye, keretse abo ngabo ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bacunguye bakavanwa mu isi… Nta wigeze abumvana ikinyoma na kimwe, koko ni indakemwa.” Ibyahishuwe 14:2-5 (Bibiliya Ijambo ry’Imana). INI 362.2

“Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya, rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk’uko umugeni arimbishirizwa umugabo we.” “Kurabagirana kwarwo gusa n’ukw’ibuye ry’igiciro cyinshi cyane, nk’ibuye ryitwa yasipi, ribonerana nk’isarabwayi. Rufite inkike nini kandi ndende, n’amarembo cumi n’abiri, no ku marembo hariho abamarayika cumi na babiri, kandi handitsweho amazina y’imiryango cumi n’ibiri y’abana ba Isirayeli.” “Amarembo, uko ari cumi n’abiri, yari imarigarita cumi n’ebyiri: irembo rimwe ryubakishijwe imarigarita imwe, atyo atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo Rurembo yasigirijwe izahabu nziza, isa n’ibirahuri bibonerana. Icyakora, sinabonye urusengero muri rwo, kuko Umwami Imana, Ishoborabyose, n’Umwana w’Intama ari bo rusengero rwarwo.” Ibyahishuwe 22: 2, 11, 12, 21, 22. INI 362.3

“Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y’Imana n’Umwana w’Intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo, izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n’itabaza cyangwa kuvirwa n’izuba, kuko Umwami Imana izabavira.” Ibyahishuwe 22:3-5. INI 362.4

“Anyereka uruzi rw’amazi y’ubugingo, rubonerana nk’isarabwayi, ruva ku ntebe y’Imana n’Umwana w’Intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y’urwo ruzi, hariho igiti cy’ubugingo cyera imbuto z’uburyo cumi na bubiri; cyera imbuto z’uburyo bumwe bumwe, uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga.” “Hahirwa abamesa ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rerembo.” Ibyahishuwe 22:1, 2, 14. INI 362.5

“Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti: INI 362.6

“Dore ihema ry’Imana riri hamwe n’abantu,
Kandi izaturana na bo,
Na bo bazaba abantu bayo,
Kandi Imana ubwayo izabana nabo,
Ibe Imana yabo.” Ibyahishuwe 21:3.
INI 362.7