Rugăciunea

11/53

Capitolul 10 — Motive pentru a ne ruga

Rugăciunea iluminează mintea cu privire la adevăr — De ce nu primim mai mult de la Acela care este izvorul luminii și al puterii? Noi așteptăm prea puțin. Oare și-a pierdut Dumnezeu dragostea pentru om? Oare dragostea aceasta nu se revarsă încă peste pământ? și-a pierdut El dorința de a Se dovedi plin de putere pentru poporul Său? Domnul Hristos ne va da biruință în luptă. Cine se poate îndoi de lucrul acesta, când noi știm că El și-a lăsat la o parte mantia și coroana împărătească și a venit în lumea aceasta în veșmântul naturii omenești spre a putea fi înlocuitorul și garantul omului? Rg 90.1

Noi nu prețuim așa cum ar trebui puterea și eficiența rugăciunii. “Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite”. Dumnezeu dorește să venim la El în rugăciune, ca să poată ilumina mintea noastră. Numai El poate să ofere o înțelegere clară a adevărului. Numai El poate să sensibilizeze și să supună inima. El poate să mărească inteligența noastră, ca să facem deosebire între adevăr și ideile false. El poate să întărească mintea șovăitoare și să-i dea o cunoaștere și o credință care vor rezista încercării. Prin urmare, rugați-vă fără încetare. Domnul care a auzit rugăciunea lui Daniel va auzi și rugăciunile voastre, dacă vă veți apropia de El asemenea lui Daniel. — The Review and Herald, 24 martie, 1904. Rg 90.2

Rugăciunea ne ajută să-L cunoaștem pe Tatăl — Oh, îl cunoaștem noi oare pe Dumnezeu așa cum ar trebui? Ce mângâiere, ce bucurie am avea, dacă am învăța zi de zi lecțiile pe care El dorește să le învățăm! Noi trebuie să Îl cunoaștem din experiență personală. Va fi de mare folos pentru noi să petrecem mai mult timp în rugăciune tainică, personală, cunoscându-L pe Tatăl nostru ceresc. — Lucrarea misionară medicală, 102. Rg 91.1

Rugăciunea aduce unitate între noi și Dumnezeu — Rugăciunea ne unește unii cu alții și cu Dumnezeu. Rugăciunea Îl aduce pe Domnul Isus de partea noastră și îi dă sufletului dezorientat și ajuns la epuizare o putere nouă pentru a birui lumea, firea pământească, și pe diavol. Rugăciunea îndepărtează atacurile lui Satana. — Parabolele Domnului Hristos, 250. Rg 91.2

Rugăciunea ne face în stare să rezistăm ispitei — De ce oare copiii Iui Dumnezeu sunt așa reticenți și lipsiți de dispoziția de a se ruga, știind că rugăciunea este cheia cu care mâna credinței deschide tezaurul cerului, unde se află depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? Fără rugăciune continuă și fără veghere atentă, suntem în pericolul de a deveni din ce în ce mai nepăsători și de a ne abate de la calea cea dreaptă. Vrăjmașul mântuirii se străduiește fără încetare să ne blocheze calea spre tronul milei, ca să nu putem obține, prin rugăciune stăruitoare și prin credință, harul și puterea de a rezista ispitei. — Calea către Hristos, 94, 95. Rg 91.3

Domnul Hristos este singura noastră nădejde. Veniți la Dumnezeu, în Numele Aceluia care și-a dat viața pentru lume. Bazați-vă pe eficiența jertfei Sale. Arătați că dragostea și bucuria Lui se află în sufletul vostru și că, din motivul acesta, bucuria voastră este deplină. Dumnezeu este puterea noastră. Rugați-vă mult! Rugăciunea este viața sufletului. Rugăciunea credinței este arma cu care putem să ne împotrivim cu succes fiecărui atac al vrăjmașului. — Selected Messages 1:88. Rg 91.4

Rugăciunea ne pregătește pentru a fi membri ai bisericii din cer — Pentru sufletul umil și credincios, Casa lui Dumnezeu de pe pământ este poarta cerului. Cântecul de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții Domnului Hristos sunt instrumentele rânduite de Dumnezeu ca să pregătească un popor pentru biserica din cer, pentru acea închinare înaltă, în care nu poate intra nimic ce întinează. — Mărturii pentru comunitate 5:491. Rg 91.5

Rugăciunea întărește convingerile noastre — Convingerile noastre trebuie să fie întărite zilnic prin rugăciune smerită și sinceră și prin citirea Cuvântului. In timp ce fiecare dintre noi are o individualitate, în timp ce fiecare trebuie să își susțină convingerile cu tărie, noi trebuie să le susținem ca fiind adevărul lui Dumnezeu și cu puterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă nu facem lucrul acesta, vom înceta să mai fim stăpâni pe ele. — Mărturii pentru comunitate 6:401. Rg 92.1

Rugăciunea împlinește nevoile trecătoare — Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu constituie un subiect de rugăciune și ne prezintă cuvântul lui Iehova ca pe o garanție a împlinirii ei. Oricare ar fi binecuvântarea spirituală de care avem nevoie, avem privilegiul de a o cere în Numele lui Isus. Putem să-I vorbim Domnului cu simplitatea unui copil, cerându-I exact lucrurile de care avem nevoie. Putem să-I aducem la cunoștință grijile noastre trecătoare, să-I cerem atât pâinea și îmbrăcămintea obișnuită, cât și pâinea vieții și haina neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău ceresc știe că ai nevoie de toate acestea și ești invitat să-L rogi cu privire la ele. În Numele lui Isus, îți va fi acordată orice favoare, Dumnezeu va onora acest Nume și va împlini trebuințele tale, dăruindu-ți fără nicio reținere din bogățiile Sale. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 133. Rg 92.2

Fiecare suflet are privilegiul de a-I spune Domnului propriile nevoi deosebite și de a-I aduce mulțumirile personale pentru binecuvântările pe care le primește zi de zi. — Mărturii pentru comunitate 9:278, 279. Rg 92.3

Rugăciunea nu-I oferă lui Dumnezeu informații noi — Rugăciunea nu este înțeleasă așa cum ar trebui. Rugăciunile noastre nu au scopul de a-L informa pe Dumnezeu cu privire la ceva ce El nu cunoaște. Domnul este familiarizat cu tainele fiecărui suflet. Rugăciunile noastre nu trebuie să fie lungi și rostite cu voce puternică. Dumnezeu cunoaște gândurile ascunse. Noi putem să ne rugăm în taină, iar Acela care știe tainele ne va asculta și ne va răspunde pe față. — Solii pentru tineret, 247. Rg 92.4

Rugăciunea zilnică oferă harul divin — Aceia care, în Ziua Cincizecimii, au fost înzestrați cu putere de sus nu au fost scutiți mai departe de ispite și încercări. În timp ce mărturiseau despre adevăr și neprihănire, ei au fost asaltați în repetate rânduri de vrăjmașul adevărului, care căuta să le răpească experiența creștină. Ei erau nevoiți să lupte cu toate puterile date lor de Dumnezeu, pentru a ajunge la starea de bărbați și femei în Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru noi resurse de har, ca să poată ajunge mai sus și tot mai sus pe calea spre desăvârșire. Sub lucrarea Duhului Sfânt, exercitând credința în Dumnezeu, chiar și cei mai slabi învățau să-și dezvolte puterile care le-au fost încredințate și să ajungă sfințiți, curați și înnobilați. În umilință, ei se supuneau influenței modelatoare a Duhului Sfânt, primeau plinătatea dumnezeirii și erau modelați, făcuți asemenea dumnezeirii. — Istoria faptelor apostolilor, 49, 50. Rg 92.5

Rugăciunea oferă înțelepciune — Noi trebuie să căutăm înțelepciune de sus, ca să putem rezista în aceste zile ale amăgirii și ale ideilor false. — Experiențe și viziuni, 87, 88. Rg 93.1

Rugați-vă cât se poate de stăruitor pentru a înțelege vremurile în care trăim, ca să aveți o concepție deplină cu privire la scopul Său și să aveți un succes mai mare în salvarea sufletelor. — Selected Messages 2:399. Rg 93.2

Botezul Duhului Sfânt este dat prin rugăciune — Solii credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să se străduiască să ducă mai departe lucrarea Domnului pe calea rânduită de El. Ei trebuie să intre într-o relație strânsă cu Marele Învățător, ca să poată fi învățați zilnic de Dumnezeu. Să lupte cu Dumnezeu în rugăciune stăruitoare, ca să primească botezul Duhului Sfânt, așa încât să fie în stare să împlinească nevoile unei lumi care piere în păcat. Celor ce înaintează încrezători, proclamând Evanghelia veșnică, le este făgăduită toată puterea. Atunci când slujitorii lui Dumnezeu vor vesti lumii solia vie și nouă, care vine de la tronul de slavă, lumina adevărului va străluci până la mari depărtări, ca o candelă aprinsă ce luminează în toate părțile lumii. In felul acesta, întunericul greșelii și al necredinței va fi alungat din mintea celor cu inima sinceră, care Îl caută acum pe Dumnezeu “și se silesc să-L găsească bâjbâind”. — Mărturii pentru pastori, 459, 460. Rg 93.3

Rugăciunea asigură împlinirea nevoilor zilei de astăzi, — Adevărul lui Dumnezeu primit în inimă este în stare să te facă înțelept pentru mântuire. Dacă vei crede în el și i te vei supune, vei primi har suficient pentru îndatoririle și încercările de azi. Nu ai nevoie de har pentru mâine. Ar trebui să simți că ai de-a face numai cu ziua de astăzi. Obține biruința astăzi, învinge eul astăzi, veghează și roagă-te pentru astăzi, primește biruințe în Dumnezeu pentru astăzi. — Mărturii pentru comunitate 3:333. Rg 93.4

Nevoile lucrării lui Dumnezeu sunt împlinite prin rugăciune — Diferitele interese ale lucrării lui Dumnezeu ne oferă subiecte pentru meditație și o inspirație pentru rugăciunile noastre. — Mărturii pentru comunitate 4:459. Rg 94.1

Răspunsurile primite la rugăciune sunt un motiv de laudă și mulțumire — În capitolul al doilea din 1 Samuel este redată rugăciunea unei femei consacrate, care îi slujea lui Dumnezeu și îl slăvea. Ea se ruga: “Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul Tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru”. Jertfa de mulțumire a Anei pentru răspunsul primit la rugăciunea ei este o lecție pentru aceia care primesc astăzi răspunsuri la cererile lor. Oare neglijăm noi să-I adresăm laude și mulțumiri lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa iubitoare? Rg 94.2

David declară: “Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viața mea”. Bunătatea manifestată de Dumnezeu prin faptul că ascultă rugăciunile noastre și le răspunde ne face să avem obligația serioasă de a ne exprima recunoștința pentru favorurile pe care ni le oferă. Ar trebui să-L lăudăm pe Dumnezeu mai mult decât o facem. Binecuvântările primite ca răspuns Ia rugăciune trebuie să fie recunoscute cu promptitudine. Raportul lor trebuie să fie scris în jurnalul nostru, pentru ca, atunci când luăm cartea în mână, să ne aducem aminte de bunătatea Domnului și să lăudăm Numele Său sfânt. — The Review and Herald, 7 mai, 1908. Rg 94.3

Caracterul nostru poate să fie schimbat — Schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a inimii, iar aceasta poate să fie obținută, numai dacă Îl căutăm pe Dumnezeu personal, cerând binecuvântarea și puterea Sa, rugându-ne fierbinte ca harul Său să vina asupra noastră, așa încât caracterul nostru să poată fi schimbat. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie astăzi, iar pentru realizarea unei asemenea experiențe ar trebui să depunem un efort perseverent și să manifestăm o stăruință din toată inima. Să ne întrebăm cu toată sinceritatea: “Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?” Noi trebuie să știm bine care sunt pașii pe care îi facem pe calea spre ceruri. — Selected Messages 1:187. Rg 94.4

Înțelegerea Cuvântului Iui Dumnezeu este mărită prin rugăciune — Niciun om nu este în siguranță nici măcar o zi sau o oră, fără rugăciune. În mod deosebit trebuie să-L rugăm pe Domnul pentru înțelepciunea de a înțelege Cuvântul Său. Aici sunt descoperite ademenirile ispititorului și mijloacele prin care putem să ne împotrivim lui cu succes. Satana este expert în citarea Scripturii și în a-și pune propria interpretare asupra pasajelor prin care nădăjduiește să ne facă să cădem. Trebuie să studiem Biblia cu inima smerită și să nu pierdem niciodată din vedere dependența noastră de Dumnezeu. În timp ce trebuie să fim continuu atenți la planurile lui Satana, trebuie să ne rugăm continuu în credință: “Și nu ne duce în ispită”. — Tragedia veacurilor, 530. Rg 95.1

Biblia nu ar trebui să fie studiată niciodată fără rugăciune. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simțim importanța acelor lucruri ușor de înțeles sau să ne ferească de interpretarea tendențioasă a adevărurilor greu de înțeles. Lucrarea îngerilor cerești este aceea de a pregăti inima pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să fim încântați de frumusețea lui, mustrați de adevărurile lui sau însuflețiți și întăriți de făgăduințele lui. Cererea psalmistului trebuie să fie și a noastră: “Deschide-mi ochii, ea să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmii 119, 18.) Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii și a studiului Bibliei, cel ispitit nu-și poate aminti cu ușurință făgăduințele lui Dumnezeu și nu-l poate întâmpina pe Satana cu armele Scripturii. Dar îngerii sunt în jurul acelora care sunt gata să se lase învățați în lucrurile dumnezeiești, iar ei își vor aminti chiar acele adevăruri care le sunt necesare în timp de mare nevoie. În felul acesta, “când vrăjmașul va năvăli ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă”. (Isaia 59, 19.) — Tragedia veacurilor, 599, 600. Rg 95.2