Căminul adventist

6/88

Capitolul 5 — O puternică mărturie creștină

Cei mai buni creștini provin din cămine creștine — Misionarii pentru Domnul sunt cel mai bine pregătiți pentru lucrarea peste hotare în căminele creștine, în care există temere de Dumnezeu, iubire pentru Dumnezeu, în care familia I se închină lui Dumnezeu, credincioșia a devenit a doua natură, nepăsarea și indiferența față de datoriile din cămin nu sunt îngăduite, iar comuniunea tainică cu Dumnezeu este socotită ca fiind esențială pentru îndeplinirea cu credincioșie a datoriilor zilnice. 1 CA 35.1

Datoriile familiale ar trebui îndeplinite având în vedere că, dacă sunt făcute bine, vom dobândi acea experiență care ne va face în stare să lucrăm pentru Hristos în mod permanent și foarte conștiincios. O, câte ar putea realiza pe plan misionar un creștin viu, care își îndeplinește cu credincioșie datoriile zilnice, care înalță cu bucurie crucea, nu neglijează nici o lucrare pe care o are de făcut, oricât de neplăcută ar fi pentru simțămintele firești. 2 CA 35.2

Lucrarea noastră pentru Hristos trebuie să înceapă cu familia, în cămin.... Nu există un alt câmp misionar mai important decât acesta.... CA 35.3

Acest câmp a fost, în mod rușinos, neglijat de către mulți și este timpul ca acele resurse și remedii divine să fie prezentate, pentru ca această stare de rău să fie îndreptată. 3 CA 35.4

Cea mai înaltă datorie ce le revine tinerilor este aceea din propriile lor cămine, ei fiind o binecuvântare pentru tată, mamă, frați și surori, dovedind dragoste și împreună simțire cu aceștia. Aici este locul în care pot arăta tăgăduirea de sine și stăpânirea de sine, lucrând pentru alții și purtându-le de grijă.... Ce influență poate avea o soră asupra fraților ei!... Dacă este corectă, ea poate determina caracterul fraților ei. Rugăciunile ei, bunătatea și afecțiunea ei pot face mult în cămin. 4 CA 35.5

Cei care L-au primit pe Hristos trebuie să arate în cămin ce a făcut harul Lui pentru ei. “Dar tuturor celor ce L-au primit pe Hristos le-a dat puterea să devină fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred în Numele Său.” Adevăratul credincios al lui Hristos este pe deplin conștient de puterea influenței sale în cămin. Aceasta poate fi favorabilă pentru desăvârșirea caracterelor tuturor membrilor familiei. 5 CA 36.1

Un argument pe care cei necredincioși nu îl pot nega — Un cămin creștin ordonat este un argument puternic în favoarea religiei creștine — un argument pe care cei necredincioși nu îl pot nega. Toți pot vedea că există o influență ce lucrează în cămin, și-i afectează pe copii, și că Dumnezeul lui Avraam este cu ei. Dacă familiile celor care pretind a fi creștini ar avea în vedere adevăratul model cu privire le religie, ei vor exercita o puternică influență spre bine. Ar deveni atunci cu adevărat “lumina lumii”. 6 CA 36.2

Copiii pot răspândi cunoștința principiilor biblice — Copiii care au fost educați cum se cuvine, cărora le place să fie folositori, să-și ajute tatăl și mama, vor răspândi cunoștința adevărată a principiilor și concepțiilor biblice tuturor celor cu care vin în contact. 7 CA 36.3

Atunci când căminele noastre sunt ceea ce ar trebui să fie, copiilor nu li se va permite să crească în lenevie și indiferență față de cerințele lui Dumnezeu cu privire la cei nevoiași din jurul lor. Fiind moștenirea Domnului, ei vor fi în stare să-și îndeplinească lucrul în locul în care se află. Din asemenea case va străluci o lumină pentru cei ignoranți, care vor fi călăuziți spre izvorul cunoștinței depline. Influența exercitată va fi o putere de partea lui Dumnezeu și a adevărului Său. 8 CA 36.4

La părinții care nu pot fi abordați pe nici o altă cale, se ajunge adesea prin copiii lor. 9 CA 36.5

Căminele prietenoase vor fi o lumină pentru vecini — Avem nevoie de părinți mai senini, de creștini mai senini. Suntem prea închiși în noi înșine. Prea adesea copiii noștri și cei apăsați și descurajați sunt lipsiți de cuvântul bun și încurajator, de zâmbetul nostru voios. CA 37.1

Părinți, asupra voastră stă răspunderea de a fi purtători și transmițători de lumină. Fiți lumini strălucitoare în cămin, luminând cărarea pe care trebuie să meargă copiii voștri. Fiind astfel, lumina voastră va străluci asupra celor din afară. 10 CA 37.2

Din fiecare cămin creștin va străluci o lumină împrejur. Iubirea va fi vădită în acțiune. Aceasta se va revărsa asupra tuturor legăturilor familiale, dovedindu-se prin bunătate, grijă față de ceilalți și curtoazie duioasă, neegoistă. Există cămine în care este îndeplinit acest principiu — familii care I se închină lui Dumnezeu și în care domnește adevărata iubire. Din aceste cămine, rugăciunea de dimineață și de seară se înalță spre Dumnezeu precum tămâia cea plăcut mirositoare, iar îndurările și binecuvântările Sale coboară asupra celor care le cer, ca roua dimineții. 11 CA 37.3

Rezultatele unității în familie — Cea dintâi lucrare a creștinilor este să fie uniți în familie. Apoi, aceasta se va extinde asupra vecinilor de aproape și de departe. Cei care au primit lumină trebuie să lase lumina aceasta să strălucească mai departe în raze luminoase. Cuvintele lor, înmiresmate cu dragostea lui Hristos, trebuie să fie o mireasmă de viață spre viață. 12 CA 37.4

Cu cât membrii unei familii sunt mai uniți în lucrarea lor în cămin, cu atât mai înălțătoare și favorabilă va fi influența pe care tatăl și mama, fiii și fiicele o vor exercita în afara căminului. 13 CA 37.5

Este mai mare nevoie de oameni buni decât de minți strălucite — Fericirea familiilor și a comunităților depinde de influența pe care o are căminul. Valorile veșnice depind de îndeplinirea corespunzătoare a datoriilor acestei vieți. Omenirea nu are atât de mult nevoie de minți strălucite, cât de oameni buni, care să fie o binecuvântare în căminele lor. 14 CA 37.6

Să evităm greșeli care pot închide uși — Când religia este trăită în cămin, influența acesteia va fi simțită în biserică și în jurul acesteia. Însă unii dintre cei care pretind a fi creștini discută cu vecinii lor despre dificultățile pe care le au în cămin. Ei își prezintă plângerile în așa fel, încât să-și atragă simpatie asupra lor înșiși; însă este o mare greșeală să turnăm în urechile altora necazurile noastre, mai ales atunci când majoritatea plângerilor noastre sunt născocite (fabricate) și există datorită vieții noastre străine de religie și a unui caracter deficitar. Aceia care obișnuiesc să-și spună necazurile altora ar face mai bine să rămână acasă și să se roage, să-și predea lui Dumnezeu voința îndărătnică, să cadă pe Stâncă și să fie zdrobiți, să moară față de sine, astfel ca Domnul Isus să poată face din ei vase de cinste. 15 CA 38.1

Lipsa politeții, o clipă de nerăbdare, irascibilitate, un singur cuvânt aspru, necugetat, vă va strica reputația și poate închide ușa spre inimi, încât la acele persoane nu mai puteți ajunge niciodată. 16 CA 38.2

Creștinismul din cămin strălucește departe — Efortul de a face din cămin ceea ce ar trebui să fie — simbol al căminului din ceruri — ne pregătește pentru lucrul într-o sferă mult mai largă. Educația primită în cămin, arătând stimă unii față de alții, ne ajută să învățăm să știm cum să ajungem la acele inimi care trebuie învățate principiile adevăratei religii. Biserica are nevoie de întreaga forță spirituală, cultivată, ce poate fi obținută în așa fel, încât toți, și în special membrii mai tineri ai familiei Domnului, să poată fi păziți cu grijă. Adevărul trăit în cămin se face resimțit în lucrul dezinteresat din afara acestuia. Acela care trăiește creștinismul în cămin va fi o lumină strălucitoare pretutindeni. 17 CA 38.3