Romanian Version

1183/1185

Apocalipsa 20

1 Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ținea în mînă cheia Adîncului și un lanț mare.

2 El a pus mîna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l -a legat pentru o mie de ani.

3 L -a aruncat în Adînc, l -a închis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele Neamurile, pînă se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme.

4 Și am văzut niște scaune de domnie; și celorce au șezut pe ele, li s'a dat judecata. Și am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, și ale celorce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mînă. Ei au înviat, și au împărățit cu Hristos o mie de ani.

5 Ceilalți morți n'au înviat pînă nu s'au sfîrșit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.

6 Fericiți și sfinți sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n'are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani.

7 Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat;

8 și va ieși din temnița lui, ca să înșele Neamurile, cari sînt în cele patru colțuri ale pămîntului, pe Gog și pe Magog, ca să -i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.

9 Și ei s'au suit pe fața pămîntului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s'a pogorît un foc care i -a mistuit.

10 Și diavolul, care -i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.

11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Celce ședea pe el. Pămîntul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s'a mai găsit loc pentru ele.

12 Și am văzut pe morți, mari și mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.

13 Marea a dat înapoi pe morții cari erau în ea; Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe morții cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.

14 Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

15 Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.