Romanian Version

1163/1185

Iuda

Iuda 1

1 Iuda, rob al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov, către cei chemați, cari sînt iubiți în Dumnezeu Tatăl, și păstrați pentru Isus Hristos:

2 îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite.

3 Prea iubiților, pe cînd căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre mîntuirea noastră de obște, m'am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.

4 Căci s'au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioși, cari schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn și Domn Isus Hristos.

5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n'au crezut.

6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri vecinice, în întunerec, pe îngerii cari nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.

7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, cari se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc vecinic.

8 Totuș oamenii aceștia, tîrîți de visările lor, își pîngăresc la fel trupul, nesocotesc stăpînirea și batjocoresc dregătoriile.

9 Arhanghelul Mihail, cînd se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n'a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: “Domnul să te mustre!”

10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, și se pierd singuri în ceeace știu din fire, ca dobitoacele fără minte.

11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S'au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de cîștig! Au pierit într'o răscoală ca a lui Core!

12 Sînt niște stînci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi, și se îndoapă deabinele; niște nori fără apă, mînați încoace și încolo de vînturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, desrădăcinați;

13 niște valuri înfuriate ale mării, cari își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunerecului pentru vecie.

14 Și pentru ei a proorocit Enoh, al șaptelea patriarh dela Adam, cînd a zis: “Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi,

15 ca să facă o judecată împotriva tuturor, și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite, pe cari le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate cuvintele de ocară, pe cari le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.”

16 Ei sînt niște cîrtitori, nemulțămiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe, și slăvesc pe oameni pentru cîștig.

17 Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.

18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după poftele lor nelegiuite.

19 Ei sînt aceia cari dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, cari n'au Duhul.

20 Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfîntă, rugați-vă prin Duhul Sfînt,

21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața vecinică.

22 Mustrați pe cei ce se despart de voi;

23 căutați să mîntuiți pe unii, smulgîndu -i din foc; de alții iarăș fie-vă milă cu frică, urînd pînă și cămașa mînjită de carne.

24 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale,

25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin