Romanian Version

186/1185

Deuteronom 33

1 Iată binecuvîntarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvîntat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.

2 El a zis: ,Domnul a venit din Sinai, Și a răsărit peste ei din Seir, A strălucit din muntele Paran, Și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, Avînd în dreapta Lui focul legii.

3 Da, El iubește popoarele; Toți sfinții sînt în mîna Ta. Ei au stătut la picioarele Tale, Au primit cuvintele Tale.

4 Moise ne -a dat legea, Moștenirea adunării lui Iacov.

5 El era împărat în Israel, Cînd se adunau căpeteniile poporului Și semințiile lui Israel.

6 Trăiască Ruben și să nu moară, Și bărbații lui să fie mulți la număr!`

7 Iată ce a zis despre Iuda: ,Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda, Și adu -l la poporul lui. Puternice să -i fie mînile, Și să -i fii în ajutor împotriva vrăjmașilor lui!`

8 Despre Levi a zis: ,Tumim și urim au fost încredințați bărbatului sfînt, Pe care l-ai ispitit la Masa, Și cu care Te-ai certat la apele Meriba.`

9 Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: ,Nu i-am văzut!` Și despre frații lui: ,Nu vă cunosc!` Iar de copii n'a vrut să mai știe.” Căci ei păzesc Cuvîntul Tău, Și țin legămîntul Tău;

10 Ei învață pe Iacov poruncile Tale, Și pe Israel legea Ta; Ei pun tămîie subt nările Tale, Și ardere de tot pe altarul Tău.

11 Binecuvintează tăria lui, Doamne! Primește lucrarea mînilor lui! Frînge șalele protivnicilor lui, Și vrăjmașii lui să nu se mai scoale!”

12 Despre Beniamin a zis: “El este prea iubitul Domnului, El va locui la adăpost lîngă Dînsul. Domnul îl va ocroti totdeauna, Și se va odihni între umerii Lui.”

13 Despre Iosif a zis: “Țara lui va primi dela Domnul, ca semn de binecuvîntare, Cel mai bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape cari sînt jos,

14 Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecărei luni,

15 Cele mai bune roduri din munții cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice,

16 Cele mai bune roade ale pămîntului și din tot ce cuprinde el. Bunăvoința Celui ce S'a arătat în rug Să vină peste capul lui Iosif, Pe creștetul capului domnului fraților lui!

17 El are frumuseța întîiului născut al taurului; Coarnele lui sînt cum sînt coarnele bivolului; Cu ele va împunge pe toate popoarele, Pînă la marginile pămîntului: Ele sînt zecile de mii ale lui Efraim, Ele sînt miile lui Manase.”

18 Despre Zabulon a zis: “Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale, Și tu, Isahar, de corturile tale!

19 Ei vor chema popoarele pe munte; Acolo, vor aduce jertfe de dreptate, Căci vor suge bogăția mării, Și comorile ascunse în nisip.”

20 Despre Gad a zis: “Binecuvîntat să fie cine lărgește pe Gad: Gad se odihnește ca un leu, și sfîșie la brațe și capete.

21 El a ales cea dintîi parte a țării, Căci acolo stă ascunsă moștenirea legiuitorului; El a mers cu fruntașii poporului, A adus la îndeplinire dreptatea Domnului, Și poruncile Lui față de Israel.”

22 Despre Dan a zis: “Dan este un pui de leu, Care s'aruncă din Basan.”

23 Despre Neftali a zis: “Neftali, sătul de bunăvoință, Și copleșit cu binecuvîntări dela Domnul, Ia în stăpînire partea de apus și miazăzi!”

24 Despre Așer a zis: “Binecuvîntat să fie Așer între copiii lui Israel! Plăcut să fie fraților lui, Și să-și moaie piciorul în untdelemn!

25 Zăvoarele tale să fie de fer și de aramă, Și puterea ta să țină cît zilele tale!”

26 Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, Trece cu măreție pe nori.

27 Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost, Și subt brațele Lui cele vecinice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta, Și a zis: “Nimicește -l.”

28 Israel este fără frică în locuința lui, Isvorul lui Iacov este deoparte Într'o țară plină de grîu și de must, Și cerul lui picură roua.

29 Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor mîntuit de Domnul, Scutul care îți dă ajutor, Și sabia care te face slăvit? Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta, Și tu vei călca peste înălțimile lor.”