Romanian Version

181/1185

Deuteronom 28

1 Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe cari ți le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îți va da întîietate asupra tuturor neamurilor de pe pămînt.

2 Iată toate binecuvîntările cari vor veni peste tine și de cari vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău:

3 Vei fi binecuvîntat în cetate, și vei fi binecuvîntat la cîmp.

4 Rodul pîntecelui tău, rodul pămîntului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvîntate.

5 Coșnița și postava ta vor fi binecuvîntate.

6 Vei fi binecuvîntat la venirea ta, și vei fi binecuvîntat la plecarea ta.

7 Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi cari se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

8 Domnul va face ca binecuvîntarea să fie cu tine în grînarele tale și în toate lucrurile pe cari vei pune mîna. Te va binecuvînta în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

9 Vei fi pentru Domnul un popor sfînt, cum ți -a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului, Dumnezeului tău, și vei umbla pe căile Lui.

10 Toate popoarele vor vedea că tu porți Numele Domnului, și se vor teme de tine.

11 Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pămîntului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți -o va da.

12 Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimeată țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mînilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13 Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe cari ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini,

14 și nu te vei abate nici la dreapta nici la stînga dela toate poruncile pe cari vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți.

15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe cari ți le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine și de cari vei avea parte.

16 Vei fi blestemat în cetate, și vei fi blestemat pe cîmp.

17 Coșnița și postava ta vor fi blestemate.

18 Rodul trupului tău, rodul pămîntului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate.

19 Vei fi blestemat la venirea ta, și vei fi blestemat la plecarea ta.

20 Domnul va trimete împotriva ta blestemul, turburarea și amenințarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de cari te vei apuca, pînă vei fi nimicit, pînă vei pieri curînd, din pricina răutății faptelor tale, care te -a făcut să Mă părăsești.

21 Domnul va trimete peste tine ciuma, pînă te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpînire.

22 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grîu și cu tăciune, cari te vor urmări pînă vei pieri.

23 Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, și pămîntul subt tine va fi de fer.

24 Domnul va trimete țării tale în loc de ploaie praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine pînă vei fi nimicit.

25 Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor; și vei fi o groază pentru toate împărățiile pămîntului.

26 Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pămîntului; și nu va fi nimeni care să le sperie.

27 Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la șezut, cu rîie și cu pecingine, de cari nu vei putea să te vindeci.

28 Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții,

29 și vei bîjbăi pe întunerec ziua nameaza mare, ca orbul pe întunerec; nu vei avea noroc în treburile tale, și în toate zilele vei fi apăsat, prădat, și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor.

30 Vei avea logodnică, și altul se va culca cu ea; vei zidi casă, și n'o vei locui; vei sădi vie, și nu vei mînca din ea.

31 Boul tău va fi junghiat subt ochii tăi, și nu vei mînca din el; ți se va răpi măgarul dinaintea ta, și nu ți se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi, și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor.

32 Fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe pe mîna altui popor; ți se vor topi ochii de dor, uitîndu-te toată ziua după ei, și mîna ta va fi fără putere.

33 Un popor, pe care nu -l cunoști, va mînca rodul pămîntului tău și tot venitul lucrului tău, și în toate zilele vei fi apăsat și sdrobit.

34 Priveliștea pe care o vei avea subt ochi te va face să înebunești.

35 Domnul te va lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse, și nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi dela talpa piciorului pînă în creștetul capului.

36 Domnul te va duce, pe tine și împăratul pe care -l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinții tăi. Și acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn și de piatră.

37 Și vei fi de pomină, de batjocură și de rîs, printre toate popoarele la cari te va duce Domnul.

38 Vei sămăna multă sămînță pe cîmpul tău, și vei strînge puțin; căci o vor mînca toate lăcustele.

39 Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n'o vei culege, căci o vor mînca viermii.

40 Vei avea măslini, pe toată întinderea țării tale: și nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea.

41 Vei naște fii și fiice; dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie.

42 Omizile îți vor mînca toți pomii și rodul pămîntului.

43 Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogorî tot mai jos;

44 el îți va da cu împrumut, și tu nu -i vei da cu împrumut; el va fi fruntea și tu vei fi coada.

45 Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge pînă vei fi nimicit, pentrucă n'ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău, pentrucă n'ai păzit poruncile Lui și legile Lui, pe cari ți le -a dat.

46 Ele vor fi vecinic ca niște semne și minuni pentru tine și sămînța ta.

47 Pentrucă, în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, n'ai slujit Domnului, Dumnezeului tău, cu bucurie și cu dragă inimă,

48 vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe cari -i va trimete Domnul împotriva ta. El îți va pune pe grumaz un jug de fer, pînă te va nimici.

49 Domnul va aduce de departe, dela marginile pămîntului, un neam care va cădea peste tine cu sbor de vultur, un neam a cărui limbă n'o vei înțelege,

50 un neam cu înfățișarea sălbatică, și care nu se va sfii de cel bătrîn, nici nu va avea milă de copii.

51 El va mînca rodul turmelor tale și rodul pămîntului tău, pînă vei fi nimicit; nu-ți va lăsa nici grîu, nici must, nici untdelemn, nici vițeii dela vaci, nici mieii de la oi, pînă te va face să pieri.

52 Te va împresura în toate cetățile tale, pînă îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari, în cari îți pusesei încrederea pe toată întinderea țării tale; te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

53 În strîmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mînca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ți -i va da Domnul, Dumnezeul tău.

54 Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește pe sînul lui, la copiii pe cari i -a cruțat:

55 nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu -i va mai rămînea nimic în mijlocul strîmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate cetățile tale.

56 Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă ce era, nu știa să calce mai ușor cu piciorul pe pămînt, va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sînul ei, pe fiul și pe fiica ei:

57 nu le va da nimic din pielița noului născut, pieliță ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe cari -i va naște, căci, ducînd lipsă de toate, îi va mînca în ascuns, din pricina strîmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale.

58 Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul, Dumnezeul tău,

59 Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine și sămînța ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate.

60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de cari tremurai, și ele se vor lipi de tine.

61 Ba încă, Domnul va aduce peste tine, pînă vei fi nimicit, toate felurile de boli și de răni cari nu sînt pomenite în cartea legii acesteia.

62 Dupăce ați fost atît de mulți ca stelele cerului, nu veți mai rămînea decît un mic număr, pentrucă n'ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău.

63 După cum Domnul Se bucura să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Domnul Se va bucura să vă piardă și să vă nimicească; și veți fi smulși din țara pe care o vei lua în stăpînire.

64 Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă: și acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră.

65 Între aceste neamuri, nu vei fi liniștit, și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lîncezi, și sufletul îndurerat.

66 Viața îți va sta nehotărîtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta.

67 În groaza care-ți va umplea inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice: “O, de ar veni seara!” și seara vei zice: “O, de ar veni dimineața!”

68 Și Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt, și vei face drumul acesta despre care-ți spusesem: “Să nu -l mai vezi!” Acolo, vă veți vinde vrăjmașilor voștri, ca robi și roabe: și nu va fi nimeni să vă cumpere.”