Romanian Version

160/1185

Deuteronom 7

1 Cînd Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpînire, și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiți, pe Ghirgasiți, pe Amoriți, pe Cananiți, pe Fereziți, pe Heviți și pe Iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decît tine;

2 cînd Domnul, Dumnezeul tău, ți le va da în mîni, și le vei bate, să le nimicești cu desăvîrșire, să nu închei legămînt cu ele, și să n'ai milă de ele.

3 Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi;

4 căci ar abate dela Mine pe fiii tăi, și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S'ar aprinde de mînie împotriva voastră și te-ar nimici îndată.

5 Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele: să le surpați altarele, să le sfărîmați stîlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite.

6 Căci tu ești un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te -a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pămîntului.

7 Nu doar pentrucă întreceți la număr pe toate celelalte popoare S'a alipit Domnul de voi și v'a ales, căci voi sînteți cel mai mic dintre toate popoarele.

8 Ci, pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurămîntul pe care l -a făcut părinților voștri, pentru aceea v'a scos Domnul cu mîna Lui puternică, și v'a izbăvit din casa robiei, din mîna Lui Faraon, împăratul Egiptului.

9 Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legămîntul și îndurarea pînă la al miilea neam de oameni față de cei ce -L iubesc și păzesc poruncile Lui.

10 Dar răsplătește îndată pe cei ce -L urăsc, și -i perde; nu dă nici o păsuire celui ce -L urăște, ci -i răsplătește îndată.

11 De aceea păzește poruncile, legile și rînduielile pe cari ți le dau azi, și împlinește-le.

12 Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va ținea față de tine legămîntul și îndurarea cu care S'a jurat părinților tăi.

13 El te va iubi, te va binecuvînta și te va înmulți; va binecuvînta rodul trupului tău și rodul pămîntului tău, grîul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți -o va da.

14 Vei fi binecuvîntat mai mult decît toate popoarele; și la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.

15 Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ți va trimete niciuna din acele molime rele din Egipt pe cari le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți ceice te urăsc.

16 Să nimicești toate popoarele pe cari ți le va da în mînă Domnul, Dumnezeul tău; să n'arunci nici o privire de milă spre ele, și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine.

17 Poate că vei zice în inima ta: “Neamurile acestea sînt mai mari la număr decît mine; cum voi putea să le izgonesc?”

18 Să nu te temi de ele. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul, Dumnezeul tău, lui Faraon și întregului Egipt;

19 adu-ți aminte de marile încercări pe cari ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mîna tare și de brațul întins, cu cari te -a scos Domnul, Dumnezeul tău. Așa va face Domnul, Dumnezeul tău, tuturor popoarelor de cari te temi.

20 Domnul, Dumnezeul tău, va trimete chiar și vespii bondărești împotriva lor pînă la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine.

21 Să nu te înspăimînți de ei; căci Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare și înfricoșat.

22 Și Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele cîmpului împotriva ta.

23 Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mîna ta; și le va pune cu totul pe fugă, pînă vor fi nimicite.

24 Pe împărații lor îi va da în mînile tale, și le vei șterge numele de subt ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, pînă le vei nimici.

25 Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă; căci ele sînt o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

26 Să nu aduci nici un lucru urîcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvîrșire, tu și lucrul acela; să-ți fie groază de el ,să-ți fie scîrbă de el, căci este un lucru blestemat.