Słudzy ewangelii

Szkolenie młodych pracowników

Ci, którzy są szkoleni w służbie w dziele Bożym, powinni wykorzystać każdą nadarzającą się okazję pracy podczas spotkań namiotowych. Gdziekolwiek odbywa się zjazd namiotowy, młodzi ludzie, którzy otrzymali wykształcenie w dziedzinie medycyny, powinni aktywnie włączyć się do dzieła. Należy ich zachęcić do służenia nie tylko w roli lekarzy, ale także do tego, by przemawiali na temat prawdy na obecny czas, umacniając słuchaczy w zasadach naszej adwentystycznej wiary. Jeśli ci młodzi ludzie będą mieli możliwość pracowania u boku starszych kaznodziejów, mogą się od nich spodziewać pomocy i błogosławieństwa. (...) SE 268.1

Właściwie prowadzone spotkanie namiotowe jest szkołą, w której pastorzy, starsi i diakoni mogą się uczyć doskonałej pracy dla Mistrza. Powinny być szkołą, w której wyznawcy — starsi i młodzi — mają okazję uczyć się drogi Pańskiej w pełniejszy sposób, a także otrzymywać wykształcenie przygotowujące ich do pomagania bliźnim. (...) SE 268.2

*****

Pewnego wieczoru, poprzedzającego rozpoczęcie ważnego spotkania namiotowego, we śnie znalazłam się wraz z braćmi i siostrami na spotkaniu słuchając Tego, który przemawiał z mocą. Mówił On: “W tych spotkaniach weźmie udział wielu ludzi, którzy są naprawdę nieświadomi prawd, jakie będą im przedstawiane. Ludzie ci zainteresują się tym, co usłyszą, gdyż Chrystus pociągnie ich, a sumienie powie im, że to, co słyszą, jest prawdą, ponieważ jest oparte na Biblii. W postępowaniu z tymi ludźmi trzeba zachować jak największą ostrożność. Niechaj poselstwo będzie im przedstawiane w odpowiednich porcjach, aby byli w stanie właściwie je zrozumieć. Choć będzie się im to wydawać dziwne i zdumiewające, wielu z radością zrozumie, że oświeciło ich nowe światło ze Słowa Bożego, podczas gdy przedstawienie nowych prawd w sposób zbyt gwałtowny sprawiłoby, iż słuchacze nie byliby w stanie ich zrozumieć, a więc odeszliby i nie przyszliby nigdy więcej. Niektórzy pragnąc podzielić się tym, co usłyszeli, mogą w błędny sposób przekazać nowo poznane prawdy bliskim i znajomym. Inni mogliby tak zinterpretować Pismo Święte, iż zamiast kogokolwiek oświecić, powodowaliby tylko większe zamieszanie w ich umysłach. Ci, którzy studiują sposób, w jaki nauczał Chrystus, i uczą się naśladować Go, będą przyciągać uwagę licznych słuchaczy, podobnie jak Jezus przyciągał uwagę ludzi w czasie swej publicznej działalności. Na każdym spotkaniu szatan będzie obecny, by rzucać swój piekielny mrok między człowieka a Boga i stłumić każdy promień światła mogący oświecić duszę. Jednak kiedy prawda w jej praktycznym charakterze jest z miłością przekazywana ludziom, wówczas słuchacze zostają przekonani, ponieważ Duch Święty porusza ich serca. Uzbrójcie się w pokorę. Módlcie się, by aniołowie Boży mogli stać przy was i wpływać na umysły, bowiem to nie wy posługujecie się Duchem Świętym, ale Duch Święty ma działać w was i przez was. To Duch Święty sprawia, że prawda dociera do umysłów ludzi. Zawsze przedstawiajcie ludziom prawdę w jej praktycznym wymiarze”. SE 268.3

Nie wyróżniajcie tych cech poselstwa, które niosą ze sobą potępienie zwyczajów i praktyk ludzi dopóty, dopóki ludzie ci nie poznają, iż wierzymy w Chrystusa, w Jego boskość i preegzystencję. Niech studiowane będzie świadectwo Odkupiciela świata. On powiedział: “Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach”. Objawienie 22,16. (...) SE 269.1

Kiedykolwiek wygłaszany jest wykład na temat ważnych prawd, dobrze jest go poprzeć studium Biblii. Daje to okazję do uzasadnienia przedstawionych zagadnień, zadawania pytań i zaszczepiania zdrowych idei. Więcej czasu należy poświęcić uczeniu ludzi, aby mieli okazję wypowiadać się i otrzymywać wyjaśnienia, przepis za przepisem, nakaz za nakazem. SE 269.2

Należy także organizować specjalne spotkania dla tych, którzy są zainteresowani usłyszanymi prawdami i potrzebują dalszego nauczania. Należy zapraszać ludzi na te spotkania, podczas których zarówno wierzący, jak i niewierzący mają okazję zadawać pytania w sprawach nie w pełni zrozumiałych. Dajcie wszystkim okazję wypowiadania się na temat swoich wątpliwości, gdyż te na pewno się pojawią. W każdym kazaniu i każdym studium Biblii niechaj ludzie będą przekonani, że wszystkie zasady naszej wiary są oparte na wyraźnym “tak mówi Pan”. SE 269.3

Taką metodą nauczania posługiwał się Chrystus. Kiedy przemawiał do ludzi, pytali Go, co miał na myśli. Tym, którzy pokornie szukali oświecenia, Jezus zawsze był gotów wyjaśnić swoje słowa. Jednak Chrystus nie pochwalał krytycyzmu ani złośliwości, tak więc i my nie powinniśmy tych rzeczy tolerować. Kiedy ludzie próbują wszcząć dyskusję na temat kontrowersyjnych zagadnień wiary, odpowiedz im, że spotkanie nie służy prowadzeniu sporów. Jeśli odpowiadasz na pytanie, upewnij się, czy słuchacze uznają odpowiedź za wyczerpującą. Nie dawaj im pretekstu do wielokrotnego powtarzania tego samego pytania. Badaj grunt krok po kroku i wiedz, w jakim tempie możesz posuwać się naprzód. — Testimonies for the Church VI, 31-69. SE 269.4