Het Lijden van Christus

Het Lijden van Christus

Het Lijden van Christus

Om ons een duidelijke voorstelling te kunnen vormen van de waarde der verlossing, is het vóór alles noodig, dat wij recht beseffen, wat zij gekost heeft. En om tot deze kennis te geraken, moeten wij een diepen, onbenevelden blik leeren slaan in het leven, lijden en sterven van den dierbaren Zoon van God. Een al te beperkte kennis en bekrompen begrip van het offer, voor ons gebracht, is oorzaak, dat velen slechts geringe waarde aan het groote verzoeningswerk hechten. HLC 3.1

Het heerlijk plan der verlossing van het gevallen menschdom is een openbaring van de oneindige liefde des Vaders. “Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Die liefde Gods bracht zelfs de engelen in aanbiddende verbazing, toen Hij Zijn Zoon voor het menschdom afstond. De Heiland was het afschijnsel der heerlijkheid Zijns Vaders en het getrouwe beeld Zijner zelfstandigheid. Hij bezat Goddelijke majesteit en volmaaktheid. “Want het was des Vaders welbehagen, dat in Hem al de volheid wonen zou.” Hoewel Hij een Goddelijke gestalte bezat, en het Zich geen roof behoefde te achten, Gode evengelijk te zijn, vernietigde (ontledigde) Hij nochtans Zichzelven en nam de gestaltenis eens dienstknechts aan, en is den menschen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. “En in de gedaante ge-vonden als een mensch, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, tot den dood des kruises.” HLC 3.2

Gods Zoon was bereid voor zondaren te sterven, opdat Hij hen door Zijn bloed zou kunnen reinigen van alle zonden, hen tot een gehoorzaam leven naar Zijns Vaders geboden terugbrengen en zij daardoor den vloek van Gods wet zouden kunnen ontkomen. De dood van Christus hief de wet van God niet op, noch verminderde haar eischen. Integendeel! Jezus’ zoenoffer toont juist haar onveranderlijk karakter en zet haar waardigheid en luister bij. “Hij heeft de wet heerlijk gemaakt.” Hij Zelf verklaart: “Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar te vervullen.” Terwijl het stelsel der offeranden, die den dood van Christus zinnebeeldig voorstelden, met dien dood een einde nam, bleef de wet der tien geboden onveranderd. De dood van Christus predikt ons de heiligheid en de rechtvaardigheid der wet Zijns Vaders, die Hem als een overtreder strafte, omdat Hij de straf der wet op Zich nam, teneinde het gevallen menschdom van haar vloek te verlossen. Alleen door het offer van Christus kan de mensch van het eeuwig verderf gered, en het gezag van des Vaders wet gehandhaafd worden. De zaligheid is alleen in Hem, want er is onder den hemel geen andere naam gegeven, door welken wij kunnen zalig worden. HLC 4.1

In Christus was de menschelijke met de Goddelijke natuur vereenigd. De Zoon van God nam onze natuur aan, opdat Hij met Zijn menschelijken arm Adams kinderen kon omvatten, terwijl Hij met Zijn Goddelijken arm zich aan den troon des Almachtigen vastklemde, teneinde alzoo de aarde weder met den hemel, en den mensch met God te vereenigen. De engelen, die de zonde niet kennen, kunnen met den mensch in zijn eigenaardige verzoekingen geen medegevoel hebben; toen Christus echter de menschelijke natuur had aangenomen, was Hij in staat onze verzoekingen en zorgen te verstaan. Onze Verlosser werd “in alle dingen verzocht, gelijk als wij, doch zonder zonde”, en in hetgeen Hij geleden heeft, en waarin Hij verzocht is geworden, kan Hij degenen, die thans verzocht worden, te hulp komen. Welk een onwaardeerbare zelfvernedering! De Koning der heerlijkheid onderwierp zich aan de menschelijke zwakheden, opdat Hij voor het verloren geslacht de poort der hoop ontsluiten kon. Hierin openbaart zich inderdaad een liefde zonder wederga. Dat daarom degenen, die den voor hen bepaalden losprijs waardeeren, den Zone Gods verder mogen volgen bij de tafereelen, die Zijn groot offer besluiten. HLC 4.2