Patriarchen En Profeten

1/74

PATRIARCHEN EN PROFETEN

VOORWOORD.

Door deze populaire uitgave van “Patriarchen en Profeten” in het Jicht te geven, meenen de uitgevers het publiek een zeer belangrijk werk aan te bieden. De groote strijd, welke nu bijna zes duizend jaren gevoerd is tusschen de macht der duisternis en den Machtige, onzen Heore Jezus Christus, wordt meesterlijk door de Schrijfster geschetst, en behoort bij allen belangstelling in te boezemen want al de nakomelingen van hem, door wien de zonde in de wereld gekomen is, zijn in dezen strijd betrokken. Ook is het niet onredelijk te veronderstellen, dat al de wezens, die niet met de smet der zonde bevlekt zijn, dezen grooten kamp tusschen Christus en Satan met belangstelling gadeslaan. PEP 5.1

Indien de engelen begeerig zijn om in te zien in de dingen, die ‘s menschen verlossing en zaligheid aangaan, — zooals het lijden, den dood, en de opstanding van den Rechtvaardige, — met hoeveel te meer belangstelling zullen zij dan acht geven op de twee geweldige strijdmachten, die des menschen ziel wenschen te veroveren! De eene strijdmacht, sterker dan het gansche menschdom te zamen gespannen, zoekt ons geslacht in het verderf te storten; de andere, Jezus van Nazareth, de Sterkere dan de sterk gewapende, de oneindige in kracht, en wiens woord niet feilen kan, heeft beloofd om allen te redden, die “door Hem tot God” komen. Die strijd wordt in dit werk beschreven. De toeleg der eene macht is om den mensch tot het licht en de onsterfelijkheid terug te voeren, wijl de andere hem in het verderf en den eindeloozen dood zoekt te storten. PEP 5.2

De voornaamste trekken van dezen strijd over de verlossing der wereld worden in den Bijbel geschetst. Dat Woord bevat ten overvloede bewijs voor den korten duur van de zegepraal des kwaads; dat het recht eindelijk zal zegevieren; en dat des Satans poging om Gods heerschappij omver te stooten, het verlossingsplan te verijdelen, alsmede om allen, die naar Gods beeld geschapen zijn, aan de knellende boeien der zonde te houden, in zijn eigen en den ondergang van allen, die zijne partij gekozen hebben, eindigen zal; en alzoo zal alles medewerken tot verheerlijking en eer van Hem, die op den troon zit, en het Lam, dat geslacht werd. PEP 5.3

In dit boek wordt de gewijde geschiedenis op zoodanige wijze behandeld, dat het bij den lezer belangstelling verwekt. De levende beelden, welke de Schrijfster aan de Inspiratie, de levensgeschiedenissen der patriar chen, der profeten, en Gods volk in het verleden ontleend heeft, doet ons beseffen, dat zij ons-gelijke menschen waren; en de toonen, welke er in worden aangeslagen, zullen gereedelijk eene snaar doen trillen in het hart van het worstelende kind van God. PEP 5.4

Te weten, dat Abraham, de vader der geloovigen, “de vriend van God,” misslagen beging, gestruikeld heeft, en gevallen is, doch naderhand de zege behaald heeft door de genade van Christus, dit geeft ons de verzekering, dat wij met behulp van dezelfde genade overwinnen kunnen. Te weten, dat Jakob “de overwinnaar” eertijds Jakob “de bedrieger” was, alsmede dat de eerste jaren zijner Christelijke ervaring door misdaden geschandvlekt werden, doch dat hij zich later geheel aan Jezus Christus onderwierp, en door die onderwerping een overwinnaar Gods werd en den voor hem onmisbaren zegen behaalde, overtuigt ons, dat zijne natuur niet van de onze verschilde, zoomede dat wij ook de overwinning over onze zondige natuur behalen en volmaakt in Hem bevonden kunnen worden, indien wij ons insgelijks onverdeeld aan Hem, die onze Heer en Meester is, onderwerpen. PEP 6.1

Aan een steeds wassend tal van bewijzen weten wij, dat de strijd tusschen den Overste onzer zaligheid en den gevallen vijand weldra zal beslecht zijn; ook mogen wij met het volste vertrouwen stellen, dat de lange, duistere nacht des tijds spoedig geëindigd, en zijne moeite en tranen niet langer zijn zullen; de morgen der eeuwigheid, overladen met zegeningen, welke geen oog gezien noch oor gehoord heeft en in het hart des menschen niet zijn opgeklommen, zal eerlang aanschouwd worden door hen, die nederige, geloovige en liefhebbende navolgers zijn geweest van Hem, die het leven, het licht en de vreugde der patriarchen en profeten, der heiligen en apostelen van het grijze verleden was, en nog steeds is met de zijnen in dezen tijd PEP 6.2

Dit werk wordt den onderzoeker van Gods Woord aanbevolen in het vertrouwen, dat ziju geloof in dat Woord door het lezen van deze bladzijden zal versterkt worden, en hij een beter begrip van het verlossingsplan krijgen zal; en hun, die geen belang in het onderzoek der Schrift stellen, wordt het aanbevolen in de hoop, dat zij door dit middel eene te voren ongekende bekoorlijkheid in het Evangelie van Jezus Christus ontdekken mogen. PEP 6.3

Dat de zegen van Hem, die geholpen heeft in het schrijven dezer bladzijden, moge rusten op den lezer en verstrekken tot bemoediging en opbouwing van velen, tot bereiking van een beter, edeler en Christus meer gelijkvormig leven, is de oprechte wensch der PEP 6.4

UITGEVERS