သုခခ်မ္းသာလမ္းညႊန္..

1/14

သုခခ်မ္းသာလမ္းညႊန္

စကားခ်ီး

ဤစာေစာင္၏အမည္မွာ “သုခခ်မ္းသာလမ္းညႊန္” ဟုေခၚဆိုထားသည္အတိုင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင္႔ ျငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကိုရွာေဖြေနေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို လံုးလံုးအပ္ႏွံလ်က္ အျပစ္သားတို႔၏မိတ္ေဆြၾကီး၌ျမဲစြာ အားထားယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္၊ မိမိတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္တည္းဟူေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာကိုၾကြယ္ဝစြာခံယူရရွိနိုင္ၾကေလသည္။ ဤစာေစာင္၌ေဖာ္ျပထားေသာၾသဝါဒမ်ား၊ ႏွိ ုးေဆာ္ခ်က္မ်ားတို႔သည္ စိတ္ဒုကၡေရာက္သူတို႔အားစိတ္သက္သာျခင္းႏွင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းအခြင့္ထူးမ်ားကို ခ်ေပးေလျပီ။ တပည္႔ေတာ္မ်ားတို႔အား မိမိတို႔၏ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပၾကီ၏ ေျခေတာ္ရာကိုမေသြမတိမ္းလိုက္ ေရွာက္ေစျခင္းငွာ၊ သာ၍ယံုၾကည္ကိုးစားလ်က္၊ သာ၍ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းအခြင့္ကိုလည္း ရရွိေစေလျပီ။ SC iv.1

ထို႔အတူထိုသို႔ေသာအကူအညီ၊ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းကို အလိုရွိၾကေသာ သူမ်ားတို႔အား သတင္းေကာင္းမ်ားကို ဤစာေစာင္ကေဘာ္ျပလိမ္႔မည္ဟု ေျမာ္လင္႔ပါသည္။ ဤ “သုခခ်မ္းသာလမ္းညႊန္” စာေစာင္ကိုဘတ္ေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္ သုခခ်မ္းသာ၏အ ေၾကာင္းကိုစာဘတ္သူတို႔သည္ တိုး၍သိျမင္လာၾကပါလိမ္႔မည္။ SC iv.2

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား။ SC iv.3