သုခခ်မ္းသာလမ္းညႊန္..

2/14

အနႏ ၱတန္ခိုးရွင္၏ေမတၱာေတာ္

သဘာဝတြင္ ထင္ရွားေဘာ္ျပထားေသာအရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို အတူတကြသက္ေသခံၾကေလသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဘ ခမည္းေတာ္သည္ အသက္၊ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၏ အျမစ္မူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သဘာဝ၏ လွပတင့္တယ္အံ့ၾသဘြယ္ေသာအရာဝတၱဳ မ်ားကိုၾကည္႔ပါ။ လူသာမက၊ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း အဘို႔ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စီမံဖန္တီထားခ်က္မ်ားကိုဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ေျမၾကီးကိုစိမ္းလမ္းစိုေျပေစလ်က္ ႏွစ္သက္ဘြယ္ျဖစ္ေစေသာေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ မိုဃ္းေရ၊ ေတာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္မ်ားႏွင့္ လြင္ျပင္မ်ားအားလံုးတို႔သည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္၏ ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္းကို ျမြက္ဆိုၾကေလသည္။ မိမိဤသတၱဝါအေပါင္းတို႔အတြက္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေတာ္မူေသာ အရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ တင့္တယ္ေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဆာလံဆရာက ေအာက္ပါ အတိုင္းေျပာဆိုထား၏၊ SC 5.1

“ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ၾက၍အခ်ိန္တန္မွ သူတို႔ကိုေကၽြးေမြးေတာ္မူ၏။ လက္ေတာ္ကိုဖြင့္၍ အသက္ရွင္ေသာသတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို ေရာင့္ရဲေစေတာ္မူ၏။” (ဆာလံက်မ္း၊ ၁၄၅: ၁၅၊ ၁၆) SC 5.2

ဘုရားသခင္သည္လူကိုလံုးလံုးသန္႔ရွင္း၍ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္းေသာအျဖစ္၌ ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ လွပေသာေျမၾကီးသည္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္၏ လက္ေတာ္မွ ျဖစ္ေပၚလာစဥ္ အခါက ပ်က္စီး ယိုယြြင္းျခင္းလကၡဏာ၊ သို႔မဟုတ္ က်ိန္ျခင္း၏ အရိပ္အေရာင္အနည္းငယ္မွ်မပါရွိခဲ့ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္တရားတည္းဟူေသာဘုရားသ ခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးျခင္းသည္ အမဂၤလာႏွင့္ေသျခင္းကိုယူေဆာင္လာေလ၏။ သို႔ေသာ္အျပစ္ေၾကာင့္ခံစားရေသာဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားအလယ္၌ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ သည္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္လူ႔အက်ိဳးအလို႔ငွာ ေျမၾကီးအားက်ိန္ျခင္းကိုခံေစ ေတာ္မူ၏ဟုေရးသားထား၏။ (ကမာၻဦးက်မ္း၊ ၃:၁၇။) အျပစ္ဒုစရိုက္ကျဖစ္ေပၚလာေစေသာ ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေအာက္က်ေသာအေျခမွဆြဲယူဘို႔ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ ေတာ္တြင္လိုအပ္ေသာသင္ရန္စာတခုအျဖစ္ႏွင့္၊ လူ၏အသက္တာကို ပင္ပန္း၍စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကဘြယ္ျဖစ္ေစေသာ ခက္ခဲျခင္းမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းျခင္းမ်ားတည္းဟူေသာ ဆူးပင္ႏွင့္ေတာပင္မ်ား ကိုလူ၏ေကာင္းက်ိဳးအလိုငွါ စီမံထားေတာ္မူ၏။ ကမာၻေျမၾကီးသည္ဆံုးပါးလ်က္ရွိေေသာ္လည္း အားလံုးတို႔သည္ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းတို႔ကိုသက္ေရာက္ေစသည္မဟုတ္ပါ။ သဘာဝပစၥည္းမ်ားထဲမွာပင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ သက္သာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းစကား မ်ားရွိေပသည္။ ေတာပင္မ်ားအပၚတြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ေနလ်က္ ႏွင္းဆီပင္၏ဆူးမ်ားကိုလည္း ပန္းပြင့္မ်ားက ဖံုးအုပ္ထားလ်က္ရွိ၏။ SC 5.3

ပြင့္စျပဳေနေသာ အဖူးႏွင့္ေပါက္စျပဳေနေသာ ျမက္ပင္၏ထိပ္ဖ်ားအသီးသီးတို႔အေပၚ တြင္ “ဘုရားသခင္သည္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟူေသာအခ်က္ကိုေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာငွက္မ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏သာယာေသာသီခ်င္းသံမ်ားကိုေလထဲ ၌ေပၚထြက္လာေစၾက၏။ ႏူးည့ံလ်က္ ေရာင္စံုအဆင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာပန္းမ်ားသည္ စံုစံုလင္ လင္ပြင့္လာလ်က္ မိမိတို႔အနံ႔အသက္မ်ားအားျဖင့္ေလကိုေမႊးၾကိဳင္ေနေစ၏။ သစ္ေတာၾကီးမ်ား တြင္ အလြန္ျမင့္လ်က္ စိမ္းလမ္းစိုေျပေသာအရြက္မ်ား၊ အကိုင္းအခက္မ်ားႏွင့္ေဝဆာအုပ္ဆိုင္း ေနေသာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားတည္ရွိေန၏။ ဤအရာအားလံုးတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔အဘ ဘုရားသခင္၏သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့စြာေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုျခင္းအေၾကာင္း၊မိမိ၏သားသမီးမ်ား ကို အားရဝမ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴးေစဘို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္အလိုရွိေတာ္မူေၾကာင္းတို႔ကို သက္ေသခံၾက၏။ SC 6.1

ဘုရားသခင္၏ႏွ တ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္၊ သေဘာေတာ္အေၾကာင္းကိုထင္ရွားေစ၏။ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္အနႏၱေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကရုဏာေတာ္အေၾကာင္းကို ေဘာ္ျပထားေတာ္မူခဲ့ျပီ။ေမာေရွသည္“ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္အားျပေတာ္မူပါ” ဟုေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ ထဝရဘုရားက၊ “ငါ၏ေကာင္း မြန္ျခင္းရွိသမွ်ကိုသင့္ေရွ႕၌ငါေရွာက္သြားေစမည္”ဟုျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၊ ၃၃: ၁၈၊ ၁၉။) ဤအရာသည္ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွ၏အေရွ႕၌ၾကြသြားေတာ္မူ၍ “ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရားဘုရား ခ်စ္သနားျခင္းေမတၱာကရုဏာႏွင့္ျပည့္စံု၍ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာ၊ အေထာင္အေသာင္းမ်ားေသာသူတို႔အား သနားျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ တရားကို ေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ တရားေတာ္ကိုလြန္ၾကဴးျခင္း၊ ျပစ္မွားျခင္း အျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေတာ္မူ၏” (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၊ ၃၄း ၆၊၇။) ထာဝရဘုရား၌စိတ္ရွည္ ေသာသေဘာ၊ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာသေဘာရွိေတာ္မူ၏။” (ေယာနဝတၳဳ၊ ၄း၂) “အေၾကာင္းမူ ကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ကရုဏာ၌ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္တည္း။” (မိကၡာအနာဂတိၱက်မ္း၊ ၇း၁၈) SC 7.1

ေကာင္းကင္ေျမၾကီးေပၚရွိမေရမတြက္နိုင္ေသာ လကၡဏာသက္ေသမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးကိုမိမိထံေတာ္သို႔ဆြဲငင္တုပ္ေႏွာင္ေတာ္မူ၏။ လူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးျဖင့္သိရွိနိုင္ေသာသဘာဝ၏ဝတၳုပစၥည္းမ်ားႏွင့္အနက္နဲဆံုး၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ ဆံုးေသာေလာကခ်ည္ေႏွာင္ဆက္သြယ္ရာမ်ားအားျဖင့္ဘုရာသခင္သည္ မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ထင္ရွားေဘာ္ျပေတာ္မူရန္ ၾကံစည္ေတာ္မူခဲ႔ျပီ။ သို႔ရာတြင္ဤအရာမ်ားအား ျဖင့္ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကိုစံုလင္စြာမထင္ရွားေစႏိုင္ေသးပါ။ ဤသက္ေသလကၡဏာ အေပါင္းတို႔ကိုထင္ရွားစြာေဘာ္ျပ ထားေတာ္မူေသာ္လည္း၊ လူတို႔သည္ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းႏွင့္ေျမာ္ၾကည္႔လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ျပင္းထန္၍ အျပစ္လြတ္ေတာ္မမူေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကမည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၏ရန္သူသည္လူတို႔၏ စိတ္သေဘာကိုအမိုက္အေမွာင္ႏွင့္ဖံုးလြမ္းေစ၏။ လူတုိ႔သည္ဘုရားသခင္အားခက္ထန္ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာတရားသူၾကီ၊ ေစ႔စပ္ေသျခာ၍ၾကမ္းတမ္းေသာျမီရွင္ကဲ့သို႔ထင္မွတ္ေစရန္စာတန္ သည္လူမ်ားကို ေသြးေဆာင္တတ္၏။ ဖန္ဆင္းရွင္သည္လူမ်ားတို႔အားတရားစီရင္ႏိုင္မည္႔အ ေၾကာင္း၊ ျငဴစူေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္လူတို႔၏မွားယြင္းခ်က္မ်ား၊ ယိုယြင္းခ်က္မ်ားတို႔ကို စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ေနေသာသူကဲ့သို႔စာတန္က သရုပ္ေပၚေအာင္ ေဖၚျပ၏။ ဘုရားသခင္၏အနႏၱေမတၱာေတာ္ကိုေလာကအားေဘာ္ျပျခင္းျဖင့္ ဤေမွာင္ရိပ္ကို ဖယ္ရွားဘို႔ရန္သခင္ေယရွ ုသည္လူတို႔အထဲ၌လာေရာက္ ေနထိုင္ခဲ႔ေတာ္မူ၏။ SC 7.2

ခမည္းေတာ္အေၾကာင္းကိုထင္ရွားေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင၏သားေတာ္သည္ ေကာင္း ကင္မွဆင္းသက္ေတာ္မူ၏။ “ဘုရားသခင္ကိုအဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူူးေသာ္္လည္း၊ ခမည္းေတာ္၏ရင္ခြင္၌ရွိေသာတပါးတည္းေသာသားေတာ္သည္ ဘုရာသခင္ကိုထင္ရွား ေတာ္မူျပီ။” (ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၊ ၁း၁၈။) “သားေတာ္ႏွင့္သားေတာ္သည္လင္းေစေသာသူမွ တပါးအဘယ္သူမွ်ခမည္းေတာ္ကိုမသိ။” (မႆဲခရစ္ဝင္၊ ၁၁ း ၂၇။) တေယာက္ေသာတပည္႔ ေတာ္က၊ “ခမည္းေတာ္ကိုအကၽြႏု္ပ္တို႔အားျပေတာ္မူဘာ”ဟုေလွ်ာက္ထားေသာအခါ၊ ေယရႈက၊ “ဖိလိပၸဳ၊ ဤမွ်ကာလပတ္လံုး ငါသည္သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိျပီမွ သင္သည္ငါ႔ကိုမသိ ေသးသေလာ။ ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ခမည္းေတာ္ကိုျမင္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျပေတာ္မူပါဟုသင္သည္အဘယ္သို႔ဆိုရသနည္း” ဟုျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၊ ၁၄ း ၈၊၉) SC 9.1

ေျမၾကီးေပၚ၌ မိမိျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမွ ုေတာ္အေၾကာင္းကိုေဘာ္ျပရာတြင္ ေယရွ က၊ထာဝရဘုရားသည္ “ဆင္းရဲသားတို႔အားဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကိုၾကားေျပာေစ ျခင္းငွာ၊ ငါ႔ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူျပီ။ ေၾကမြေသာသူတို႔၏ အနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ၎၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ ထားလ်က္ရွိေသာသူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာ သူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ေစျခင္းအေၾကာင္းကို ျပေစျခင္းငွါ၎၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ ကိုကယ္ေစျခင္းငွါ၎၊ ငါ႔ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူျပီ” ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ (လုကာခရစ္ဝင္၊ ၄း၁၈၊၁၉) ဤသည္ကားကိုယ္ေတာ္၏အမွ ုေတာ္တည္း။ ကိုယ္ေတာ္သည္ေက်းဇူးျပဳလ်က္မာရ္နတ္ညွင္း ဆဲေသာသူအေပါင္းတို႔အားခ်မ္းသာကိုေပးလ်က္လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။ တရြာလံုးတြင္မည္ သည့္အိမ္၌မွ်အဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ငိုးေကၽြးျမည္တမ္းေနရေသာသူမ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္ေပ၏။ အေၾကာင္းမူကားကိုယ္ေတာ္သည္ထိုရြာမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္သြား၍ လူအေပါင္းတို႔၏ေရာဂါေဝ ဒနာမ်ားကိုခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ထာဝရဘုရား၏ဘိသိက္ကိုခံယူရရွိ ေၾကာင္း မိမိ၏အမွ ုေတာ္အားျဖင့္ထင္ရွားေစ၏။ မိမိ၏အသက္တာတြင္အမွ ုအသီးသီး၌ ေမတၱာ၊ကရုဏာႏွင့္သနားျခင္းကို ထင္ရွားေစ၏။ လူတို႔၏သာသမီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအ ေပၚ၌ ၾကင္နာေထာက္ထားတတ္ေသာသေဘာႏွင့္ျပည့္ဝေတာ္မူ၏။ လူတို႔၌လိုအပ္ေသာအ ခ်က္ကိုျဖည့္စြက္အံ့ေသာငွါ၊ကိုယ္ေတာ္သည္လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူေတာ္မူ၏။ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ အရုတ္ညံ့ဆံုးေသာသူတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ရန္မေၾကာက္ရြံ႕ၾကေခ်။ ကေလးသူ ငယ္မ်ားပင္လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔တက္လ်က္ တည္ၾကည္၍ေမတၱာႏွင့္ ေတာက္ပေနေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုဖူးျမင္ၾကေလ၏။ SC 9.2

သခင္ေယရွ သည္သမၼာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာစကားတခြန္းကိုမွ်တင္းၾကပ္စြာမိန္႔မြက္ ေတာ္မမူ။ အစဥ္သျဖင့္ေမတၱာႏွင့္ေဘာ္ျပေတာ္မူတတ္၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္လူမ်ားတို႔ႏွင့္စကား စျမည္ေျပာဆိုမိန္႔ျမြက္ေတာ္မူရာတြင္၊ အထူးေသခ်ာတိက်စြာေျပာဆိုတတ္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္ၾကင္ နာစြာလူမ်ားကိုဂရုစိုက္တင္ျခင္းအမွ ုတို႔ကိုျပဳေလ့ရွိေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘယ္ေသာ အခါမွ်ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳေတာ္မမူ၊မလိုဘဲျပင္းထန္ေသာစကားကိုမိန္႔ေတာ္မမူ။ ထိခိုက္လြယ္ တတ္ေသာဝိညာဥ္အားဘယ္ေသာအခါမွ်မလိုေသာေဝဒနာကိုသက္ေရာက္ေစေတာ္မမူ။ လူတို႔၏အား နည္းျခင္းအျဖစ္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ်အျပစ္တင္ေတာ္မမူ။ ကိုယ္ေတာ္သည္မွန္ ကန္ေသာတရားကိုေဘာ္ျပရာတြင္ အစဥ္သျဖင့္ေမတၱာေတာ္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လည္႔ျဖားျခင္း၊ ယံုမွားျခင္းႏွင့္ဒုစရိုက္ျပဳျခင္းအမွ ုတို႔ကို အျပစ္တင္ဆံုးမေတာ္မူေသာ္ လည္း၊ ျပင္းထန္ေသာစကားကိုမိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္မ်က္ရည္က်ေတာ္မူတတ္၏။ မိမိႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို၎၊ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ကို၎ ျငင္းပယ္ေသာ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕အတြက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ငိုေၾကြးေတာ္မူခဲ့၏။ သူတို႔သည္ကယ္တင္ရွင္းတည္ဟူေသာကိုယ္ေတာ္ကိုပယ္ၾကေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုသနားၾကင္နာစြာ ေထာက္ထားစာနာေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အသက္တာသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုျငင္းပယ္စြန္႔စား၍သူတပါးအတြက္ေထာက္ထားညွာတာေသာအသက္တာျဖစ္ေပ သည္။ ဝိညာဥ္တိုင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏မ်က္ေမွာက္တြင္အဘိုးထိုက္တန္ၾကေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရား၏ဂိုဏ္ေတာ္မ်ိဳးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေထာင္သား အသီးသီးတို႔အား အလြန္ၾကင္နာစြာေထာက္ထားစာနာလ်က္ မစကူညီရန္မိမိကိုယ္ကိုညြတ္ေတာ္မူတတ္၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိကယ္တင္ရန္တာဝန္ ဝတၱရားရွိေနေသာဝိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုသိျမင္ေတာ္မူ၏။ SC 10.1

ထိုကဲ့သို႔ေသာအရာသည္ကိုယ္ေတာ္၏အသက္တာ၌ ထင္ရွားေသာကိုယ္ေတာ္၏ သေဘာေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအရာသည္ပင္ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားထံသို႔စီးဆင္းလ်က္ ရွိေလ၏။ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာကယ္တင္ရွင္သခင္ေယရွ ုသည္ “ကိုယ္ခႏၶာ၌ေပၚထြန္း ေတာ္မူေသာ”ဘုရားပင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (၁ တိေမာေသ၊ ၃း၁၆)။ SC 11.1

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေရြးႏွ တ္ကယ္ဆယ္ေတာ္မူရန္သခင္ေယရွ ုသည္လူတို႔တြင္ေနထိုင္လ်က္ ဒုကၡဆင္းရဲကိုခံ၍အေသခံေတာ္မူ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ထာဝရ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ကိုခံစား ထုိက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္”ျငိဳျငင္ေသာသူ”ျဖစ္လာေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ကရုဏာေတာ္၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူေသာသားေတာ္ကိုမေျပာျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝေသ ကမၻာတစ္ခုမွအျပစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ေသျခင္း၏အရိပ္ႏွင့္က်ိန္ျခင္းေၾကာင့္ေမွာင္ မိုက္ေနေသာကမၻာတခုသို႔ေရာက္လာေတာ္မူေစရန္ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ကိုယ္ ေတာ္အားမိမိ၏ေမတၱာေတာ္ရင္ခြင္ထဲမွ၎၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔၏ ရိုေသကိုင္းညြတ္ျခင္းကို ခံစားရာေနရာမွ၎၊ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္း၊ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊ မနာလိုုျငဴစူျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကိုခံေစရန္ ထြက္ခြာလာေစဖို႔ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ “ငါတို႔၏ျငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစ ေသာဆံုးမျခင္းသည္သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍၊ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ငါတို႔သည္အနာ ေပ်ာက္လ်က္ရွိ၏။” (ေဟရွာယ၊၅၃း၅။) ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာ္ထဲ၌၎၊ေဂသေရွမန္ ဥယ်ာဥ္ ၌၎၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ေပၚ၌၎ၾကည့္ရႈၾကပါ။ စြန္းကြက္ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏သားေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ေတာ္တုိင္အျပစ္၏ဝန္ထုပ္ကိုေဆာင္ယူေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူခဲ႔ေသာကိုယ္ေတာ္သည္လူႏွင့္ဘုရားသခင္စပ္ၾကားတြင္အျပစ္ဒ စရိုက္ကဖန္တီးခဲ့ေသာေၾကာက္မက္ဘြယ္ခြဲခြာရျခင္းအမႈၾကီးကို မိမိ၏စိတ္ဝိညာဥ္ထဲ၌ေကာင္း စြာေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ဤအျဖစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွ ုတ္ေတာ္မ“အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္ ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္အကၽြႏု္ပ္ကိုစြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း”ဟူေသာေဝဒနာျပင္းစြာႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံသည္ထြက္ေပၚလာရ၏။ (မႆဲ၊ ၂၇း၄၆။) ဘုရားသားေတာ္၏ႏွစ္လံုးကိုကြယ္ သြားေစေသာအရာသည္ကား အျပစ္၏ဝန္ထုတ္၊ ၎၏ေၾကာက္မက္ဘြယ္ၾကီးက်ယ္ေသာအမႈ ၾကီးအေၾကာင္းကိုသိျမင္ရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွအျပစ္ေၾကာင့္မိမိ၏ဝိညာဥ္သည္ခြဲခြာ လာရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္္။ SC 11.2

သို႔ရာတြင္၊ ခမည္းေတာ္၏စိတ္ႏွလံုးေတာ္ထဲ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ျပည္႔စံုေသာသ ေဘာကိုလူ႔အေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ေသာ္၎၊ ကယ္ဆယ္လိုေသာအလိုဆႏၵျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ေသာ္၎၊ ဤကသို႔ၾကီးက်ယ္ေသာပူေဇာ္စြန္႔စားျခင္းအမွ ုၾကီးကိုျပဳေတာ္မူသည္မဟုတ္။ အလွ်င္းပင္မဟုတ္ပါ။ “ဘုရားသခင္သည္မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူ သည္႔တိုင္ေအာင္ေလာကီသားတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာဟန္၊ ၃း၁၆) ၾကီးျမတ္ေသာအျပစ္ ေျဖျခင္းအမႈကိုျပဳရေသာေၾကာင့္ခမည္းေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင့္သာအျပစ္ေျဖျခင္းအမွ ုကိုစီမံေတာ္မူခဲ့၏။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏အနႏၱေမတၱာေတာ္ေရစင္ကို က်ဆံုးေနေသာ ေလာကၾကီးအေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းနုိင္မည့္အေၾကာင္းသခင္ေယရႈသည္ ၾကားျဖန္ေျဖသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ “ဘုရားသခင္သည္ခရစ္ေတာ္အထဲ၌တည္ေနလ်က္ေလာကီသားတို႔၏ရန္ကိုျငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏။”(၂ေကာ၊ ၅း၁၉။)ဘုရားသခင္သည္မိမိသားေတာ္ ႏွင့္အတူဒုကၡခံေတာ္မူ၏။ ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္တြင္ေဝဒနာခံစားေနေတာ္မူစဥ္အခါ၌၎၊ ကရာ နီကုန္းေတာ္ေပၚမွာအေသခံေတာ္မူေသာအခါ၌၎ အနႏၱေမတၱာရွင္၏ႏွလံုးေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္ တို႔အားေရြးႏႈတ္ရန္ အခကိုဆပ္ေပးေတာ္မူခဲ့ျပီ။ SC 12.1

သခင္ေယရႈက၊ “ငါသည္္ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔၍ေနာက္တဖန္ယူဦးမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ငါ႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။”ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။(ေယာဟန္၊၁၀ း ၁၇) တနည္းအားျဖင့္၊ “ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင္တို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႕ကို ေရြးႏုတ္ရန္ငါ့အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းအတြက္ငါ့ကိုသာ၍ပင္ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ငါ႔အသက္ကိုအပ္ႏွံျခင္း၊ သင္တို႔လြန္ၾကဴးျခင္းအျပစ္တည္းဟူေသာအေၾကြးမ်ားကိုခံယူျခင္းအားျဖင့္၊ သင္တို႔၏ကိုယ္စား ႏွင့္အာမခံျဖစ္လာရာ၌ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုသာ၍ခ်စ္ခင္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ၏စြန္႔စားဆက္ပက္ျခင္းမႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္တရားေသာသူျဖစ္လာႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ထိုမွ်မကေသးသခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ေသာသူအားေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ေစေတာ္မူေသာ သူ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ္မူေသး၏။”ဟုဆိုေလ၏။ SC 13.1

ဘုရားသားေတာ္မွတပါးမည္သူမွ်ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေရြးႏႈတ္ျခင္းအမႈကိုျပီးေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေျခ။ အေၾကာင္းမူကား ခမည္းေတာ္၏ရင္ခြင္ေတာ္၌ရွိေနခဲ့ေသာသူသာလွ်င္ထိုအျပဳ အမႈကိုျပဳရန္ခမည္းေတာ္အားေတာင္းဆိုႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္၏အနံ အလ်ား၊ အျမင့္ကို သိနားလည္ေတာ္မူေသာသူသာလွ်င္၊ ၎ေမတၱာကိုထင္ရွားေစႏိုင္ေတာ္ မူ၏။ က်ဆံုးေသာလူတို႔အတြက္သခင္ခရစ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာအကန္႔အသတ္မရွိေသာစြန္႔စာျခင္း မွတပါးမည္သည္႔အရာမွ်ေပ်ာက္ဆံုးေသာလူသတၱဝါတို႔အေပၚ၌ထားေတာ္မူေသာခမည္းေတာ္ ၏ေမတၱာေတာ္ကိုမေဘာ္ျပႏိုင္ေခ်။ SC 14.1

“ဘုရားသခင္သည္မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။” ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္အားလူတို႔တြင္ေနထိုင္ရန္၊ သူတို႔ ၏အျပစ္ကိုယူေဆာင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ယဇ္ပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ႏွင့္အေသခံရန္သာစြန္႔ေတာ္မူ သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္သည္ကိုယ္ေတာ္ကိုက်ဆံုးေသာလူမ်ိဳးအားေပးအပ္ေတာ္မူ၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လူတို႔စိတ္ပါဝင္စား၍လိုေသာအရာမ်ားအေၾကာင္းကိုမိမိကိုယ္ေတာ္ တိုင္အထင္အရွားသိရွိေတာ္မူရမည္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူခဲ႔ေသာပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးျဖစ္သူ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ်ပ်က္စီးမသြားႏိုင္ေသာအခ်ည္အေႏွာင္အားျဖင့္လူ၏သား သမီးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္လ်က္ရွိေတာ္မူျပီ။ သခင္ေယရႈသည္ “သူတို႔ကိုညီအစ္ကိုဟူ၍ေခၚ ျခင္းငွာရွက္ေၾကာက္ေတာ္မမူ။”(ေဟျဗဲ၊ ၂း၁၁။) ကိုယ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယဇ္ပူေဇာ္သကၠာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမႈေဆာင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစ္ကို၊ခမည္းေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔တြင္လူ၏ပံုသ႑ာန္ ကိုေဆာင္လ်က္ ထာဝရကာလအဆက္ဆက္ မိမိေရြးႏုတ္ေတာ္မူေသာလူမ်ိဳးႏွင့္အတူေနေတာ္ မူေသာသူတည္းဟူေသာလူသားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္လူသည္အျပစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီး ယိုယြင္း ေနေသာအျဖစ္ႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေသာအေျခအေနမွ ထြက္ ေျမာက္လာႏိုင္မည့္အေၾကာင္း၊ ၎ျပင္ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကိုတဖန္ျပန္၍ထင္ရွားေစ လ်က္၊သန္႔ရွင္းျခင္းခ်မ္းသာကိုေဝငွေပးကမ္းႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဤကဲ့သို႔ ေသာအရာအားလံုးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ SC 14.2

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေရြးႏႈတ္ရန္အတြက္ ေပးရေသာအဘိုးအခ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္မိမိသား ေတာ္အားအေသခံေစရန္ေပးေတာ္မူရာ၌ေကာင္းကင္ခမည္းေတာ္၏ အတိုင္းမရွိေသာစြန္႔ စားျခင္းအမႈကိုေထာက္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္မည္ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၾကသည္အေၾကာင္း၊ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ျမင့္ျမတ္ေသာထင္ျမင္ခ်က္ကိုရရွိသင့္ ၾကသည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံယူရရွိေသာ တမန္ေတာ္ေယာဟန္သည္ပ်က္စီးေနေသာလူမ်ိဳးအ ေပၚ၌ထားေတာ္မူေသာခမည္းေတာ္၏ေမတၱာေတာ္၏အန၊ံ အလ်ား၊ အျမင့္တို႔ကိုသိျမင္ရ ေသာအခါ၊သူသည္အလြန္ၾကည္ညိဳ၍ရိုေသလ်က္ရွိသျဖင့္၊ ဤေမတၱာေတာ္၏ျမင့္ျမတ္ ျခင္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္းအေၾကာင္းကို သင့္ေတာ္ေသာစကားျဖင့္ ေဘာ္ျပျခင္းငွါမတတ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္၊ ၎ေမတၱာေတာ္ကိုေထာက္ရႈၾကည့္ရန္ သူကေလာကအားေခၚ၍ေျပာျပလ်က္ ေန၏။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟုေခၚျခင္းအခြင့္ကိုငါတို႔သည္ရမည့္အေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္ သည္ငါတို႔ကိုဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကိုၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။”(၁ ေယာဟန္၊၃း၁) လူတို႔အဘို႔ဤအခ်က္သည္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘိုးတန္ေသာအခ်က္ျဖစ္သလဲ။တရားေတာ ကိုလြန္းက်ဴးျခင္းအားျဖင့္လူ၏သားမ်ားတို႔သည္ စာတန္၏ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္လာၾကရ၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္သကၠာ၌ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္အာဒံ ၏သားမ်ားသည္ဘုရားသခင္၏သားမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၾကသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္လူ၏ ဇာတိကိုခံယူျခင္းျဖင့္ လူသတၱဝါတို႔အားခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ၏။ က်ဆံုးေသာလူမ်ားတို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရျခင္းျဖင့္၊ “ဘုရားသခင္၏သား” ဟုဧကန္အမွန္ေခၚေဝၚ ျခင္းကိုခံထိုက္ေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ SC 15.1

ထိုကဲ့သို႔ေသာေမတၱာသည္ႏႈိင္းရွင္၍မရႏိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဘုရင္၏ သားသမီးမ်ားဘာတကား။ အဘိုးထိုက္ေသာဂတိေတာ္ပါတကား။ အလြန္နက္နဲစြာဆင္ျခင္ဘို႔ ေကာင္းေသာအခ်က္ပါတကား။ ဘုရားသခင္ကိုမခ်စ္ေသာေလာကအတြက္ဘုရာသခင္၏အ တုမရွိေသာေမတၱာေတာ္ပါတကား။ ၎အေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္၊ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္လ်က္စိတ္သေဘာအားဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကိုဝန္ခံေစ၏။ လက္ဝါးကပ္တိုင္၏အလင္းတရားတြင္ဘုရားသခင္၏သေဘာေတာ္အေၾကာင္းကိုကၽြႏု္တို႔သည္ တိုး၍ဆင္ျခင္ေလ့က်က္ၾကေသာအခါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကရုဏာေတာ္၊ ၾကင္နာသနားတတ္ ေသာသေဘာ၊ ၎ျပင္မွ်တျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းႏွင့္ေရာေႏွာေနေသာအျပစ္လႊတ္ တတ္ေသာသေဘာတို႔ကိုသာ၍ သိျမင္ရၾကသည္။ ထိုမွတပါးအတိုင္းမရွိေသာေမတၱာေတာ္ႏွင့္ လမ္းမွားေနေသာ မိမိ၏ကေလးအေပၚ၌ သက္ေရာက္တတ္ေသာ ေထာက္ထားစာနာျခင္း ထက္သာလြန္ေသာၾကင္နာသနားျခင္းကရုဏာေတာ္၏မေရမတြက္ႏိုင္ေသာသက္ေသမ်ားကိ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္သာ၍ထင္ရွားစြာသိျမင္လာၾကေလသည္ SC 16.1