Pustaka Roh Nubuat Djilid 1

1/158

Pustaka Roh Nubuat Djilid 1

Pendahuluan.

Salah satu tanda kenjataan sidang jang sisa jaitulah roh nubuat jang ada padanja, sebagaimana telah diberitahukan dalam buku Wahju. Sedjak permulaannja sekali, maka karunia ini telah memegang rol jang amat penting dalam pengalaman sidang Advent Hari ke-Tudjuh dan dalam pertumbuhan geredja itu. Oleh Roh Nubuatan itu geredja telah dinasihatkan, dipimpin, diberikan andjuran, ditegur dan diperbaiki. PN 9.1

Tulisan-tulisan Roh Nubuat jang diterbitkan oleh pertjetakan selalu diterima dengan gembira, isinja dipeladjari dengan permintaan doa, serta nasihatnja diturut. Pada tahun-tahun jang lalu sebahagian daripada tulisan-tulisan roh nubuat itu telah disediakan untuk orang-orang pertjaja jang tidak mengetahui bahasa Inggeris. Dari amanat-amanat inilah terutama ditjahari asal-mulanja kekuatan, persatuan, dan deradjat sidang jang tinggi pada waktu ini. PN 9.2

Maka dengan perantaraan penerbitan Pustaka Roh Nubuat ini, nasihat-nasihat roh nubuat jang telah memegang pengaruh jang begitu luas itu pun sekarang dapatlah disampaikan kepada orangorang Advent Hari Ketudjuh diseluruh dunia. Akan tetapi, hanjalah dengan djalan menjusun artikel-artikel jang terpilih sadja segala nasihat itu dapat ditjetak dalam rupa jang serba ringkas serta mudah dipakai dan tersiar banjak seperti sekarang ini. PN 9.3

Dalam Pustaka Roh Nubuat jang tiga djilid banjaknja diberikan artikel-artikel jang mengenai segala soal, jaitu artikel-artikel jang telah dipilih oleh panitia-panitia jang terdiri dari pengerdjapengerdja jang berpengalaman, dan dibawah pimpinan serta bekerdja bersama-sama dengan Badan Pengurus Penerbitan Njonja E. G. White, jaitu satu badan jang didirikan oleh Njonja E. G. White untuk memikul kewadjiban meneruskan penerbitan tulisantulisannja. Ketiga djilid ini merupakan satu bahagian jang penting dalam Pendahuluan Perpustakaan Roh Nubuat — dua belas djilid roh nubuat jang dimaksud hendak ditjetak dengan lekas dalam bahasa-bahasa dunia jang terutama. PN 9.4

Buku-buku Roh Nubuat bagi Sidang jang berdjumlah sembilan djilid adalah tersusun dari satu serie artikel jang dituliskan dengan tidak ada hubungannja satu sama lain dan djuga suratsurat jang seringkali mengenai soal-soal jang tidak ada hubungannja satu sama lain. Tulisan-tulisan jang pertama telah disusun dan ditjetak serupa buku ketjil pada penghabisan tahun 1855. Buku tersebut dengan lekas pula disusul oleh jang lain-lain, sampai achirnja telah ada tiga puluh tudjuh buku-buku ketjil dan besar jang diterbitkan dengan memakai nomor berturut dalam waktu lima puluh lima tahun lamanja. Segala amanat itu adalah bersifat umum dan chas, ditaburi dengan kesaksian-kesaksian perseorangan jang mengenai soal-soal jang mungkin akan dihadapi orangorang lain. PN 9.5

Oleh karena dituliskan pada waktu jang begitu lama, untuk menghadapi segala keperluan-keperluan sidang jang sedang berlaku, sudah barang tentu ada pokok-pokok pembitjaraan jang diulang-ulangkan. Dan lagi, sebahagian besar dari nasihat-nasihat itu adalah terutama mengenai keadaan sesetempat dan kadang-kadang djuga keadaan jang timbul pada tempat-tempat jang terasing pada waktu nasihat-nasihat itu ditulis. Nasihat-nasihat jang berulang-ulang seperti itu, serta amanat-amanat jang mengenai sesuatu tempat, meskipun besar faedahnja, tidaklah begitu perlu pada waktu ini bagi sidang kita diluar Amerika Utara. Oleh sebab itu artikel-artikel pilihan jang mengenai umum dan terpakai dimana-mana mungkin diadakan dan dirasa perlu kalau kiranja nasihat roh nubuat itu hendak diberikan kepada sidang kita diseluruh dunia. Hal mengadakan pilihan seperti itu adalah bersetudju dengan suatu peraturan jang telah dirantjangkan oleh Njonja White sendiri pada tahun 1864 ketika mentjetak sepuluh nomor jang pertama dari buku-buku Roh Nubuat. Untuk menjatakan hal ini kami petik utjapan pendahuluan Njonja White seperti berikut: PN 10.1

“Selama sembilan tahun jang telah lalu, jaitu dari tahun 1855 sampai tahun 1864, saja telah menulis sepuluh buku-buku ketjil jang bernama Roh Nubuat bagi Sidang, buku-buku mana telah diterbitkan dan disiarkan diantara orang-orang Advent Hari Ketudjuh. Oleh karena tjetakan jang pertama dari buku-buku tersebut telah terdjual habis, sedangkan permintaan makin bertambahtambah, maka telah dirasa perlu sekali untuk mentjetak buku-buku itu kembali seperti adanja pada buku jang sekarang ini, dimana telah ditinggalkan soal-soal jang mengenai sesetempat dan perseorangan, serta berisi hanja bahagian-bahagian jang berfaedah serta mengenai kepentingan umum dan penting.” — Testimony for the Church, No. 1-10, as Republished in Spiritual Gifts, volume 4 PN 10.2

Meskipun penerbitan-penerbitan jang belakangan dalam bahasa Inggeris ada muat segala isi buku-buku ketjil jang terdahulu, azasazas jang telah dima’lumkan oleh Njonja White itu telah dipakai sebagai pedoman dalam usaha menjediakan penerbitan Pustaka Roh Nubuat jang sekarang ini untuk seluruh dunia. PN 10.3

Buku Testtmonies for the Church jang diterbitkan dalam bahasa Inggeris ada berisi 4,737 halaman. Dalam ketiga djilid Pustaka Roh Nubuatan ini ada terdapat 1,500 halaman, atau kira-kira sepertiga daripada isi sembilan djilid Testimonies for the Church. Telah diusahakan pula supaja semua artikel jang dimuat dalam buku jang dinamai Selections From the Testimonies, buku mana telah ditjetak pula dalam bahasa asing pada waktu jang silam — dua djilid jang berisi 650 halaman diterbitkan di-Eropah Tengah dan tiga djilid jang berisi 1,100 halaman diterbitkan dalam berbagai bahasa Latijn. Dalam beberapa kedjadian apabila artikel-artikel jang bersamaan dalam buku Selections jang tersebut diatas tadi merupakan sebagai ulangan atau persamaan tentang pokok pembitjaraan dalam ketiga djilid ini ataupun dalam Introductory Spirit of Prophecy Library, maka artikel-artikel jang demikian itu telah dihilangkan. PN 10.4

Pada umumnja artikel-artikel itu dipakai sepenuhnja. Akan tetapi ada kalanja, agar supaja mengurangkan tempat serta untuk membuka djalan buat mengadakan pemilihan jang luas dalam pokok pembitjaraan, sebahagian dari artikel-artikel jang pandjang dihilangkan. Dalam hal serupa itu, diberikan tanda bahwa telah ditinggalkan sebahagian dari artikel tersebut. Disamping segala artikel-artikel jang telah dipilih, beberapa fasal jang penting dimana terdapat keterangan tentang pokok-pokok kebenaran jang penting, telah diambil dari fasal-fasal jang lain. Dalam tiap-tiap kali, sumber pengambilan fasal itupun diberitahukan. Telah dimasukkan pula beberapa artikel jang penting, jaitu jang bersifat roh nubuat dan mengenai soal-soal penting jang tidak tertulis dalam buku-buku Testimonies, tetapi telah diterbitkan dalam penerbitanpenerbitan Njonja E. G. White dalam bahasa Inggeris dan belum ada dalam bahasa lain. PN 11.1

Artikel-artikel tersebut akan terdapat menurut susunan tarichnja seperti diterbitkan dalam buku Testimonies jang sembilan djilid, ketjuali beberapa kedjadian dimana penjusunan kembali dirasa perlu untuk mengadakan permulaan jang pantas buat Pustaka Roh Nubuatan jang tiga djilid itu. Telah ditambahkan pula pembahagian-fasal, dan dalam beberapa kedjadian garis-garis baru jang pandjang dibagi-bagikan lagi. Tjara-tjara modern telah dipakai dalam hal memakai tanda membatja dan menulis, tetapi perkataan dan kalimat tidak diobahkan. Tanggal penerbitan jang pertama, serta dengan sumber darimana artikel diambil dan kepala fasal jang asli itu, diberikan dalam keterangan dibawah halaman berhubung dengan tiap-tiap artikel, kalau kepala artikel tersebut telah diobahkan. PN 11.2

Dalam beberapa kedjadian jang terbatas djumlahnja, sumbersumber jang tidak begitu terang lagi berhubung dengan dihilangkannja fasal-fasal jang terdahulu, diberikan keterangan dibawah halaman. Haruslah diperhatikan bahwa dalam kesaksian-kesaksian perseorangan, nama-nama orang jang tersangkut tidak lagi dituliskan, dan sebagai gantinja dipakai huruf “A,” “B,” “C,” dls. Maka huruf-huruf nama pertama jang dipakai dalam kesaksian itu tidak ada hubungannja dengan nama seseorang buat siapa amanat itu diberikan. PN 11.3

Ketiga djilid ini dalam bahasa Inggeris bukanlah dimaksudkan hendak mengganti Testimonies for the Church jang sembilan djilid itu. Penerbitan jang sembilan djilid itu akan tetap dibutuhkan umum. Akan tetapi Pustaka Roh Nubuat dalam bahasa Inggeris akan memberikan kemungkinan penjiaran jang lebih luas dari nasihat-nasihat nubuat jang penting, serta memberikan pula ke-mungkinan memperoleh semuanja dalam buku jang enteng dan murah harganja bagi orang-orang jang berbahasa Inggeris dibenua Amerika dan luar negeri. PN 11.4

Begitu lekas buku-buku ini dapat diterbitkan dalam bahasabahasa lain jang terkemuka, akan dibawanjalah pekabaran-pekabaran nasihat nubuat jang penting serta ketetapan hati kepada segala rumah-tangga Advent Hari Ketudjuh diseluruh dunia. Persamaan isi Pustaka Roh Nubuat sebagaimana akan ditjetak dalam segala bahasa, akan mendatangkan keuntungan jang besar kepada umat Allah jang mempunjai satu kepentingan, satu tudjuan, satu iman, dan satu harap diseluruh dunia. Agar kiranja, nasihat ini, jang penting untuk kesedjahteraan sidang, boleh berhasil baik dalam “penjempurnaan orang-orang sutji” dan “kebangunan tubuh al-Maseh,” itulah doa jang tekun dari Panitia General Conference, penerbit, dan — PN 12.1

BADAN PENGURUS PENERBITAN NJONJA E. G. WHITE.