Goeroe Indjil

68/137

Bab V—PENDETA DALAM MIMBAR

“Maka tidak kami mendatangkan sjak dengan barang soeatoe perkara poen, soepaja djangan djawatan itoe ditjelakan.” GI 207.1