Goeroe Indjil

49/137

Bab IV—KEPERLOEAN-KEPERLOEAN

“Melainkan dalam segala perkara kami menjatakan diri kami seperti hamba Allah.” GI 156.1