Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

118/509

BAGIAN KE-IV—BERDJALAN DALAM TERANG

Djuru Selamat sedang membungkuk atas tebusan darahNja, serta berkata dengan lemah-lembut dan kasihan jang tiada terkatakan, “Maukah engkau mendjadi baik?” Dia titahkan supaja engkau bangkit berdiri dalam kesehatan dan sentosa. Djangan tunggu merasa bahwa engkau sudah disembuhkan. Pertjajalah akan perkataan Djuru Selamat. Taruhkanlah kehendakmu pada pihak al-Maseh. Berkehendaklah berbakti kepadaNja, dan dengan bertindak atas sabdaNja engkau akan mendapat kekuatan. Apa sadja adat kebiasaan jang djahat, barang apa sadja keinginan besar jang oleh penurutan kepadanja sudah mengikat baik djiwa dan tubuh, al-Maseh sanggup dan ingin hendak melepaskan. Dia akan memberikan hidup kepada djiwa jang “mati dalam dosa”. Dia akan melepaskan orang tawanan jang diikat oleh kelemahan dan kemalangan serta rantai dosa. — “Ministry of Healing,” hal. 84, 85. AOM 118.1