Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

1/149

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

Bahagian 1—Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

FASAL 1—KEINDAHAN PEKERDJAAN INI

Bahwa pekerdjaan mendjoeal boekoe, dilakoekan dengan betoel, itoelah pekerdjaan hamba Toehan jang tertinggi, dan itoelah djalan jang paling beroentoeng dalam menjatakan pekabaran jang penting boeat zaman ini. Dengan soenggoeh itoelah satoe pekerdjaan jang perloe sekali; sebab banjak orang jang berlapar dan jang berhaoes akan roti kehidoepan jang tidak dapat mendengar perkataan Toehan dari hamba-hambanja jang lain. Maka sebab itoe perloelah boekoeboekce kita didjalankan dimana-mana tempat. Dengan begitoe pekabaran Toehan akan masoek ketempat-tempat jang tidak bisa dimasoeki oleh pengadjar-pengadjar dan banjak orang akan memperhatikan perkaraperkara jang djadi pada penghabisan doenia. HTPB 1.1