Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

2/149

Ditentoekan Oleh Toehan

Toehan Allah soedah tentoekan pekerdjaan mendjoeal boekoe satoe djalan boeat menjatakan terang jang dalam boekoe-boekoe kita kepada orang banjak, dan pendjoeal-pendjoeal boekoe hendaklah merasa keperloeannja membawa boekoe-boekoe jang perloe akan peladjaran roeh orang doenia dengan sekoeatkoeatnja. Bahwa inilah pekerdjaan jang Toehan soeka oematnja boeat pada zaman ini. Segala orang jang menjerahkan dirinja kepada Toehan dan mendjoeal boekoe, adalah ia menolong memashoerkan kabar nasihat jang terpenghabisan kepada doenia. Kita tidak bisa tinggikan pekerdjaan ini terlaloe, sebab djikalau boekan oleh sebab oesaha orangorang jang mendjoeal boekoe, banjak orang jang tidak pernah dapat mendengar nasihat ini. HTPB 1.2