Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

3/149

Boekoe Ditaroeh Dilatji

Betoel, bahwa banjak orang jang membeli boekoe kita akan menaroeh boekoe itoe dalam latji atau diatas satoe medja, dan djarang sekali membatjanja. Akan tetapi meskipoen begitoe, Toehan Allah selaloe mendjaga pekabarannja, dan waktoe akan datang kapan boekoe-boekoe ini akan ditjari dan dibatja. Barangkali penjakit atau sebarang kesoesahan djadi dalam roemah itoe, dan oleh kebenaran jang dalam boekoe itoe, Toehan Allah akan kasi penghiboeran, pengharapan dan kesenangan kepada hati jang bersoesah. Lantas dia akan mengerti hal indahnja ampoenan dosa. Begitoelah Toehan Allah bekerdja dengan hamba-hambanja jang soeka menjangkal dirinja sendiri. HTPB 2.1