Sime Zezi

1/13

Sime Zezi

SAPIT 1— LAMOUR BONDIE POU LIMANITE

Lanatir ek Revelasion ansam rann temwagnaz lor lamour Bondie. Nou Papa ki dan lesiel, limem ki finn kre lavi, lasazes ek lazwa. Admir bann mervey lanatir; remarke kouma zot bien adapte ar bann bezwin ek bienet pa zis bann dimoun, me osi tou seki vivan. Soley ek lapli ki donn later lazwa ek freser; bann montayn, lamer ek laplenn: tou dir nou lamour Bondie Kreater. Bondie ki donn tou bann ki ena lavi seki zot bizin toulezour. Sa bann zoli parol ki Psalmis fin ekrir la rann omaz so gran lamour: SZ 3.1

Toudimoun lizie fixe lor twa,
E to donn zot manze kan bizin.
To ouver to lame,
E tou saki vivan rasazie. Psom 145: 15, 16
SZ 3.2

Bondie finn kree limanite sin ek bien ere. Ler Bondie finn fini so kreasion, pa ti ena okenn tras koripsion, ni enn leze lombraz malediksion lor nou later. Violasion lalwa Bondie—lalwa lamour— finn amenn lamor ek tou bann maler. Malgre sa, lamour Bondie li presan dan lasoufrans. Finn marke ki akoz bann dimoun, later finn gagn malediksion. Zenez 3: 17. Pikan ek sardon, difililte ek leprev, ki fer nou pelerinaz lor later vinn enn long seri travay ek traka, tousala vini pou nou prop dibien; zot fer parti plan ledikasion ki Bondie finn met an plas pou relev nou depi sa leta degradasion ek larwinn kot pese finn plonz nou la. Mem si lemonn finn tombe, pa res zis tristes ek soufrans. Lanatir limem donn nou bann mesaz ki amenn lespwar ek konsolasion. Nou trouv sardon donn fler ek roz sorti dan brans ki ena pikan. SZ 3.3

“Bondie bon.” Sa parol la finn ekrir lor sak bouton fler ek lor sak brin lerb. Bann zoli zwazo ki sant lazwa partou kote, bann fler tou kouler ki fann zot parfin, bann bel-bel zarb ek bann lafore ar tou kalite fey, tou dir nou latansion paternel ki nou Bondie ena pou nou, ek dezir ki li ena pou fer so bann zanfan ere. SZ 3.4

La Bible dir nou ki so karakter. Dan sa liv la, Bondie limem fer nou konn so konpasion ek so lamour sanfin. Kan Moiz ti diman li: “Fer mwa trouv to laglwar!” Leternel ti reponn li: “Mo pou fer tou mo bonte pas devan twa” Ekzod 33: 18,19, e ler li pas devan Moiz, li kriye: “Leternel, Leternel, Bondie miserikord ek kompasion, ki na pa fer koler brit-brit, ki ekstra bon ek fidel, ki kontigne kontan ziska mil zenerasion, ki pardonn linzistis, revolision ek pese.” Ekzod 34: 6,7. Li “pa fer koler brit-brit ek li kontan nou boukou” Zonas 4: 2. , “parski sa fer li gran plezir pour pardone.” Mise 7: 18. Samem so laglwar. SZ 3.5

Dan lesiel ek lor later, Bondie finn donn nou boukou garanti ki li kontan nou. Dan lanatir, e avek bann prev ki so lamour pli sensib ek pli gran ki leker dimoun kapav mazine, li oule fer nou dekouver li. Malgre tousala, nou pe trouv zis enn ti refle so karakter. Lenmi finn telman avegle lespri bann dimoun, ki zot apros Bondie avek lakrint ek zot konsidere ki li sever, ek so koler inposib pou kalme. Satan fer nou papa dan lesiel pas pou enn ziz ki pa donn okenn sans, enn ziz sever, enn kaser san leker ki pa rant dan okenn febles. Li prozet zimaz Lekreater kouma enn ziz ki ape poz enn regar ki transpers bann dimoun pouki li dekouver zot lerer ek zot fot, pouki li satie zot. Se par revelasion lamour infini nou Bondie ki Zezi Kris finn vinn viv omilie bann imin pou lev sa vwal bann teneb la. SZ 3.6

Garson Bondie finn desann depi lesiel pou fer nou konn Bondie Papa. “Zame personn finn trouv Bondie apart so sel Garson. Li ti enn sel ar so Papa. Limem ki finn fer nou konn Bondie.” Zan 1: 18. “Personn pa kapav konn so Papa, eksepte so Garson ek dimoun ar ki so garson anvi revel li” Matie 11: 27. Letan enn so bann disip dir li: “Segner, montre nou to Papa, samem ase”, Zezi reponn li: “Tou sa letan mo la ar zot, to pa konn mwa Filip? Seki finn trouv mwa finn trouv mo Papa. Kouma to kapav dir, ‘Montre nou to Papa’?” Zan 14: 8, 9. SZ 4.1

Ala dan ki manyer LeSegner koz lor so mision lo later: “Lespri LeSegner lor mwa, parski Li finn konsakre mwa par lonksion pou anons bann pov Bonn Nouvel. Li finn avoy mwa proklam delivrans bann seki dan kaptivite, pouki bann aveg trouv kler, pouki bann oprime retrouv zot liberte.” Lik 4: 18. Samem ki li ti fer. Kot li pase li ti fer dibien e geri tou bann ki ti amba pouvwar diab. Dan bann vilaz antie ti napli tan dimoun plegne akoz zot malad; li ti finn pas par la e geri tou. Seki li ti fer ti rann temwagnaz so natir divin. Dan sak kiksoz ki li ti fer ti ena lamour, pardon ek konpasion; so leker ti rampli ar sinpati pou limanite. Li ti finn pran natir imin pouki li kapav donn bann dimoun seki zot bizin. Dimoun pli pov kouma dimoun pli imb, personn pa ti per pou koste ar li. Bann ti zanfanmem ti atire ar li. Zot ti kontan mont lor so genou ek admir so figir ki ti reflet enn lamour infini. SZ 4.2

Zezi pa ti kasiet laverite, me li ti touzour dir li avek sarite. Li ti azir avek boukou delikates ek prekosion dan so bann kontak avek lepep. Li pa ti fer brit ar zot; li pa ti servi okenn parol dir si pa ti neserer; zame li ti fer lapen enn dimoun sensib. Li ti pran kont febles bann dimoun. Li ti touzour dir laverite avek amour. Avek larm dan lavwa li ti denons ipokrizi, inkredilite ek pese. Li ti vers so larm lor Zerizalem, lavil ki li ti kontan e ki ti refiz akeyir li, li ki Sime, li ki Laverite, li ki Lavi. Sa lavil la ti rezet so Sover, me malgre sa li ti touzour ena mem tandres ek pitie pou li. Tou so lavi li finn renons limem e li finn pran kont lezot. Sak dimoun ti presie dan so lizie. San ki zame li azir kont so dignite an tan ki Bondie, li ti abess li avek enn profon respe devan nimport ki zanfan Bondie. Dan tou dimoun li ti trouv lam ki pese finn dezonore e ki li ti bizin sove. SZ 4.3

Ala karakter Zezi dapre lavi ki li finn amene. Karakter Bondie osi parey. Lelan solidarite ki Zezi montre pou dimoun ki dan soufrans, sorti depi leker Bondie Papa pou vinn osekour bann zanfan limanite. Zezi, sa dou Sover ki pran soufrans lezot la, ti “reprezantasion Bondie an ser e an os” 1 Timote 3: 16. SZ 4.4

Se pou pey nou kosion ki Zezi finn viv, finn soufer e finn mor. Li finn vinn “enn zom martir” Izai 53: 3, 5 pou fer nou kapav partisip dan lazwa eternel. Bondie finn permet so Garson bieneme, ki ena plin lagras ek laverite, kit enn lemonn laglwar ki pa kapav eksplike, pou vinn dan enn lemonn ki finn vinn malprop akoz pese, ek nwar akoz malediksion ek lamor. Li finn dakor pou li kit prezans so Papa ek adorasion bann anz pou vinn soufer laont, bann insilt, limiliasion, laenn ek lamor. “Pinision ki donn nou lape finn tom lor li, e par so bann blesir ki nou finn gagn gerizon.” Izai 53: 3, 5. Get li dan dezer, dan Zetsemane, lor lakrwa, Garson Bondie, ki pena okenn pese, pe sarye sarz nou bann pese! Sa kikenn ki ti enn sel ar Bondie la finn resanti dan so lam sa separasion ki pese kreze ant dimoun ek Bondie, enn separasion ki finn fors li kriye: “Bondie, Bondie, kifer to finn abandonn mwa?”Matie 27: 46. Lasarz pese ek so pwa enorm finn kas leker Garson Bondie. SZ 4.5

Me sa gran sakrifis la pa finn fer pou kre dan leker Bondie enn lamour pou limanite, ni pouki Bondie anvi sov limanite. Non, non. “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so sel Garson.” Zan 3: 16. Bondie pa finn kontan nou lakoz sakrifis ki so Garson finn fer, me parski li kontan nou ki li finn ofer so Garson an sakrifis. Bondie finn servi Zezi Kris kouma enn intermedier pouki li fer sa lemonn an dekadans la konn so lamour infini. “Par Lekris, Bondie finn azir pou rekonsilie tou bann imin ar li.” 2 Korintien 5: 19. Li finn soufer avek so Garson. Dan lasoufrans dan Zetsemane, kouma dan lamor lor Kalver, leker Lamour Infini finn pey pri nou liberasion. SZ 5.1

Zezi dir: “Mo papa kontan mwa parski mo ekspoz mo lavi. Kan mo ekspoze, mo regagn lavi ankor.” Zan 10: 17. Sa vedir: lamour ki mo Papa ena pou zot li telman gran ki li ankor pli kontan mwa parski mo finn aksepte sakrifie mo lavi pou pey zot pese. Mo finn vinn ankor pli importan pou li parski mo finn debout garan pou zot, letan mo finn donn mo lavi pou pran lor momem zot det ek zot pese; par sakrifis ki mo finn fer, Bondie, dan so zistis kapav zistifier seki krwar dan mwa. SZ 5.2

Apart Garson Bondie personn pa ki ti ena sa pouvwar la pey nou pese; zis seki sorti dan prezans Bondie Papa ti kapav fer lezot konn li; zis Sa-Enn ki kone la, ki ti kapav fer lezot dekouver oter ek grander lamour Bondie . Nanye, apart sakrifis infini ki Zezi Kris finn fer dan faver bann imin, pa kapav eksplik lamour Bondie Papa pou limanite. SZ 5.3

“Bondie finn telman kontan lemonn ki li finn donn so sel Garson.” Li pa finn donn li zis pou li viv omilie bann dimoun, pou sarye zot pese, pou mor dan zot plas; li finn donn li enn ras ki dan perdision. Zezi Kri ti bizin amenn solision pou problem ek bann intere limanite. Sa-Enn ki ti fer enn sel ar Bondie Papa la finn marye pike are bann zanfan limanite par bann linion ki zame pa pou kase. Zezi “pa onte pou apel zot frer e ser.” Ebre 2: 11. Limem nou Sakirfis, nou Avoka, nou Frer. Li dibout pou nou lidentite imin devan tronn Bondie Papa et pou Touzour li pou solider ar laras imin ki li finn libere: limem Garson limanite. Tousala, pou aras limanite depi sa impirte kot pese finn zet li, pouki li kapav reflet lamour Bondie Papa ek viv lazwa ki lavi sin amene. SZ 5.4

Pri ki nou liberasion la finn koute, sakrifis infini Bondie dan lesiel, ler li les so Garson al mor pou nou, donn nou enn lide ki nou kapav vini an Zezi-Kris. Letan Zan gagn linspirasion, ek li al resi apresie oter, profonder ek larzer lamour Bondie Papa pou limanite ki pe al mor, li ti telman rampli ar admirasion ek respe, ki li pa ti gagn parol pou eksplike ki kantite sa lamour la dou ek for. Li kriye: “Zot trouve ki kantite Bondie Papa kontan nou. So lamour li telman gran pou nou ki li apel nou zanfan Bondie.” 1 Zan 3: 1. Sa lamour la donn limanite enn gran-gran valer! SZ 5.5

Akoz dezobeisans, bann zanfan Adan finn vin zanfan Satan; par lafwa dan sakrifis ki Kris finn fer pou pey bann pese, zot kapav revinn zanfan Bondie. Kan li finn pran natir imin, Kris finn relev limanite; li plas bann peser dan enn pozision ki, par zot relasion avek li, zot kapav vremem vinn dign sa nom “zanfan Bondie” la. SZ 6.1

Zanfan Lerwa lesiel! Promes presie! Tem infini pou enn meditasion! Lamour Bondie san mezir pou enn lemonn ki pa ti kontan li! Sa kalite lamour la pena so segon. Li pli gran ki lamour enn mama pour so zanfan ki finn perdi. Devan sa kalite lamour la, lam enn dimoun soumet limem ek tou so bann lide pou rekonet lotorite Bondie. Pli nou etidie karakter Bondie dapre seki la krwa reprezante, pli nou dekouver so klemans ek so tandres, ek so mizerikord ansam ek so drwatir ek so lazistis, ki donn nou bann prev ki so konpasion ek so lamour pou nou pena limit. SZ 6.2