Povijest Otkupljenja

84/232

23 - Ulazak u Obećanu zemlju

Ovo poglavlje temelji se na Jošui 1; 3—6; 23; 24 PO 129.1

Nakon Mojsijeve smrti, Jošua je određen da bude vođa Izraela i da ga uvede u Obećanu zemlju. Tijekom većeg dijela puta izraelskog naroda kroz pustinju, on je bio prvi do Mojsija. Vidio je predivna djela koja je Bog učinio kroz Mojsija i vrlo je dobro razumio narav naroda. Bio je jedan od dvanaest uhoda koje su poslane da istraže Obećanu zemlju i jedan od dvojice koji su dali istinit izvještaj o njezinu bogatstvu i hrabrili narod da krene u Božjoj sili i zaposjedne je. Bio je vrlo osposobljen za ovu važnu dužnost. Gospodin je Jošui obećao da će biti s njim kao što je bio s Mojsijem, da će, pod uvjetom da bude vjeran svim Njegovim zapovijedima, učiniti da lako osvoje Kanaan. Zabrinut, Jošua nije znao kako će izvršiti povjereni mu posao vođenja naroda u kanaansku zemlju. No ovim Božjim ohrabrenjem njegovi su strahovi nestali. PO 129.2

Tada je Jošua zapovjedio Izraelcima da se pripreme za trodnevni put, a svim ratnicima da pođu u boj. “Oni odgovore Jošui: ‘Sve što nam zapovjediš, učinit ćemo, i kuda nas god pošalješ, poći ćemo. Kao što smo slušali Mojsija, tako ćemo se pokoravati i tebi. Samo neka Jahve, Bog tvoj, bude s tobom kao što bijaše s Mojsijem! Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluša tvojih riječi u svemu što mu zapovjediš neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar!’” (Jošua 1,16-18) PO 129.3

Prijelaz Izraelaca preko Jordana bio je čudesan. “A Jošua zapovjedi narodu: ‘Posvetite se za sutra, jer će sutra Jahve učiniti čudesa među vama.’ A svećenicima Jošua zapovjedi: ‘Dignite Kovčeg saveza i nosite ga pred narodom.’ I digoše Kovčeg saveza i poniješe ga pred narodom. Jahve reče Jošui: ‘Danas te počinjem uzvisivati pred oćima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što bijah s Mojsijem.’” (Jošua 3,5-7) PO 129.4