Mwaneka Nakon Kuristo

2/13

MWAKORO 2—BUOKAN TE TIA BURE BON KURISTO

E anganaki te aomata ngke e moa ni karikaki mwaakana n ti ata ae raoiroi ma te iango ae etieti raoi. E bon kororaoi n arona, ao e inanoi ma te Atua. Ana iango a bon itiaki, ao iangon nanona a raraoi. Ma i bukin te aki ongotaeka are e a bitaki iai mwaakana, ao e a onea mwin te tangira te iaiangoia ibon irouna. E kamemereaki arona i bukin te uru tua n te aro are t a kanganga i bon irouna n oini korakorana n tei n rawa nakon te bure. E karaoaki bwa te taenikai iroun Tatan, ao e na bon tiku n arona arei n aki toki ngke arona bwa E aki roko te Atua n ibuobuoki. Bon ana kantaninga te tia kariri bwa e na katinanikoraea te kantaninga n Atua i bukin karikan te aomata, ao ni kaona te aonaba n te rekenikai ma te uruaki. Ao e bukina te Atua ni kabuanibwai aikai ni bane bwa angkoa uani mwin ana mwakuri ngke E karika te aomata. MK 13.1

Ngke e tuai ni bure te aomata, ao e boni tiku n inanoi ma Teauare “a bane ni karabaaki i nanona bwaikorakin te rabakau ma te atatai.” I-Korote 2:3. Ma i mwin ana bure, ao e aki manga reke kukureina n te raoiroi, ao e a karabaraba mai matan te Atua. Anne aron te nano ae aki manga kaboouaki. E aki inanoi ma te Atua ao e aki reke kukureina n te itoman ma Ngaia. E aki kona te tia bure ni kukurei ni mena i matan te Atua; e na kerikaki man te iraorao ma ake a itiaki. Ngkana arona bwa e kariaiakaki rinna i karawa ao e na bon akea kukureina iai. Bwa te nano n tangira are aki iaiangoia iboni irouna are taua taekan ikekei, ma nano nako ake a ongeaba nakon nanon te Atua n tangiraa na bon aki boraoi ma nanona. Ana iango nako, kukureina, kantaningan nanona, a na bon kaokoro ma aroia nake aki bure ake a mamaeka ikekei. E na riki ngaia bwa kanga te nooti ae borata n raoiroini katein karawa. E na riki karawa nako ina bwa te tabo ae kamaraki; ao e na tangira te karaba mai matan Teuare bon otan ikekei; ao oini kukurein te tabo arei. Bon akea ana taeka te Atua n tutuki mai karawa i bukia taani bure; ma aki rin ikekei ibukin aia aki tau nakon iraoraon ikekei. E riki mimitongin te Atua nako ia bwa te ai ae kaakang; a na tangira riki te kamaunaki, bwa aonga ni karabaki mai matan Teuare E a tia ni mate bwa E na kamaiuia. MK 13.2

E bon rangi ni kanganga i bon iroura boni ngaira, bwa ti na birinako man mwaruan te bure are ti a tia n iinako iai. A bubuaka nanora ao ti aki kona ni bibiti. “Ai antai ae kona n ana te bwai ae itiaki mai nanon te bwai ae bareka? Akea temanna.” Iobi 14:4. “Te nano ae ana bwai te rabwata bon ribaan te Atua; bwa e aki mena i aon ana tua te Atua, ao e bon aki kona naba.” Rom 8:7. Te reirei, katein te aba, kabonganan te iango, te korakora n aomata, a boni bane n iai tokin aroia, ma bon akea mwaakaia. A kona ni karekea te tararoi, ma aki kona ni bita te nano; ao aki kona ni kaitiaka koburaken te maiu. E na bon riai n iai te mwaaka ae mwamwakuri man te nano, te maiu ae boou mai eta; i mwain ae e na kona te aomata ni bitaki man te bure nakon te maiu are raoiroi. Te mwaaka aei boni Kuristo. Ana akoi n ti ngaia e na kona n anga te manga maiu nakon te iango ae akea maiuna, bwa e aonga ni katikaki nakon te Atua, ao nakon te maiu ae itiaki. MK 13.3

E taku te Tia Kamaiu, “Ngkana e aki manga bungiaki te aomata mai eta,” ngkana e a aki reke i rouna te nano ae boou, ingaingan te nano ae boou, te kantaninga, are e na kairiri nakon te maiu ae boou, ao “e aki kona n nora Uean te Atua.” Ioane 3:3. Te kantaninga are angkoa te bwai ae riai n ti kaikawaki te raoiroi are e mena i nanon te aomata n rikina, bon te kewe ae tiritiri. “Ao te aomata ae bon te aro n aomata e aki kaki i nanona bwaai ake ana bwai Tamnein te Atua: bwa e taku bwa te nanobaba; ao e aki kona n atai, bwa e neneraki aron baikai n te aro n tamnei.” 1 Korinto 2:14. “Tai mimi n au taeka nako im ae kangai, e riai bwa ko na manga bungiaki” Ioane 3:7. E koreaki ae kangai ibukin Iesu, “E mena te maiu i Rouna; ao otaia aomata te maiu arei.” Ioane 1:4. Bon ti Ngaia “te ara teuana i aani karawa ae anganaki aomata ae ti kona ni kamaeuaki iai.” Makuri 4:12. MK 14.1

E bon aki tau ti ataan ana tangira n nanoanga te Atua, ma noran aron te tatangira ma te akoako n Tama are bon kateina. E bon aki tau ti ataan te wanawana ma etin raoin ana tua, ma n noria bwa e kateaki i aon koauan te tangira ae akea tokina. E nora aei ni bane Bauro are te abotoro ngke e kangai, “I taku bwa e raoiroi te tua.” Rom 7:16. “Mangaia ae e itiaki te tua, aoe itiaki naba ana taeka te Atua, ao eti, ao e raoiroi.” Rom 7:12. Mae a manga taku naba i buakoni korakain nanona ma bwarannanona, “Ana bwai te rabwata ngai ao e kaboaki bwa ana toro te bure.” I-Rom 7:14. E korakora nanoni Bauro nakon te itiaki, te raoiroi, are bon akea i rouna te kona ni karekea, ao e tangi ni kangai, “Te aomata ae e kai nanou ngai! Ai antai ae e na kamaiuai man rabatan te mate aei?” Rom 7:24. Te tang ae aron aei a tia ni waerake man nano aika rawawata n aba nako, ao n roko nako. Bon ti teuana te kaeka nako iai ni bane, “Nora ana Tibutetei te Atua ae uoti nako aia bure kain aonaba.” Ioane 1:29. MK 14.2

A mwaiti kawai ni kaokaota aika E ukoukori Tamnein te Atua ni kaota te koaua aei, ao ni katereterea raoi nako ia ake a kainnanoa te kani kainaomataaki man te karawawataaki n te bure. Ngke e a tia ni kairua Iakoba i bukin mwamwanan Etau, ao e birinako mani mwengan tamana, ao e karawawataaki n namakinan te bure. E maroa ao e kakiaki n arona arei, e karaureaki ma bwaai ake a kakukureia te maiu: ma bon ti teuana te bwai ae rine riki n ana iango bwa bon ti te maaku i bukin ana bure are e a tia ni karaurea ma te Atua n te aro are e a kakiaki taekana mai Karawa. I buakon rawawatana ao e wene ni motika rawana i aon te tano n aki kienna, ao ni katobibia rarikina bon taian tabuki aika a kamaroa, ao i etana boni karawa ae ainga n taian itoi. Ngke e matu ao e noraki i rouna te ota ae kamimi ni mina, ao noria, bon te kai n ararake ae tei man te aoraoi are e wene iai, ao abwabwakin nun te kai n ararake aei e tara ni bakarere rake n roko i mataroani karawa,?ao i aona bon ana anera te Atua aika ruo ma n rierake iai; ao man te mimitong are mai eta riki e a ongo te aba mai iai bwanaan te Atua aika taeka ni karaunano ma ni kakukurei. N te aro aei e kaotaki nakon Iakoba kaekaan te bwai are kainnanoia, ao are e bane nanona nako iai are bon te Tia Kamaiu. Ma te kukurei ao te karabwarabwa (iroun Iakobwa) bwa e a tia n nora te kawai are e kona iai ngaia, ae te tia bure ni manga itoman ma te Atua. Te kai n ararake are e kamimi are ni mina bon kabotaunarian Iesu, are ti Ngaia te kawai n itoman i marenan te Atua ma aomata. MK 14.3

Bon te kabotaunari naba aei are kaoka te iango nako iai Kuristo n ana tai ni maroro ma Natanaera ngke E kangai, “Bwa ane kam na nora karawa bwa e kaukaki ma ana anera te Atua bwa a rierake ma n ruona Natin te Aomata.” Ioane 1:51. N ana tai n rawa te aomata ao e boni karikia i boni i rouna bwa te ianena mairoun te Atua; ao e karaureaki aon te aba ma karawa. Ai bon akea te itoman n te marenaua are e wene imarenaia. Ma i nanoni Kuristo e a tia ni manga katomaki aon te aba ma karawa. N oin raoiroin Kuristo E a tia ni manga katoma te marenaua arei are e a tia n riki n te bure, n te aro are a kona iai anera aika tabonibai ni kateimatoa te itoman ma aomata. Bon Kuristo are E katoma te aomata ae bwaka i buakoni memerena ao ana aki konabwai ma Boton te Mwaaka are akea tokina. MK 15.1

Ma a matebuaka iango n aomata n te waki aei, akea bongan te kataia n tabeka te botannaomata, ngkana a kakea bongan Boton te Kantaninga, ao te buoka i bukin te botannaomata ae bure. “Angabwai aika raraoi ma bwaai n tituaraoi” Iakobo 1:17 boni mairoun te Atua. Bon akea koauan kororaoin te aroaro i rarikin are i Rouna. Ao bon ti te kawai nakon te Atua Kuristo. E taku Iesu, “Boni Ngai te kawai, ao te koaua, ao te maiu: akea ae nakon te Tama bwa ti i Rou.” Ioane 14:6. MK 15.2

E bane nanon te Atua n tangiria natina n te aonaba aei n te tangira ae korakora riki nakon te mate. Ngke E anga Natina ao E a bon tia iai ni kabwaroa karawa ae bwanin nako ira n te bwaintangira ae ti teuana. Maiun te Tia Kamaiu ma matena ao arona n raoi, aia ibuobuoki anera, ana bubud ni ngirangira te Tamnei, aron te Tama ni mwakuri i aoni bwaai nako ao i nanoni bwaai nako, aki totokin nanoia kaini karawa - baikai ni kabane a bane ni karaoaki i bukin kamaiuan te aomata. MK 15.3

Ti bon riai ni kabwabwaka iangoan te karea are kamimi are e a tia ni karaoaki i bukira! Ti riai ni karekei kukurein nanora n te mwakuri ao te korakora are e a tia ni karaoia karawa i bukin kaokaia aika bua, ni manga kaokia nakon ana auti te Tama. Korakoran te nano, ao mwakuri aika mwaaka a bon aki kona ni kaira te iango; ma bon i bukin kaniwangan karaoan te riai, kukurein karawa, te iraorao ma anera, te itoman ma ana tangira te Atua ao Natina, aroni karinean ao kabwabwakan mwaaka ni kabane i nanon ririki aika akea tokia - tiaki boni baikai ni bane aika kakawaki are a kaungaira ao ni kainaoira bwa ti na anga nanora bwa te karea ae maiu nakon ara Tia Karikibwai ao ara Tia Kamaiu? MK 15.4

Ma n iterana are teiterana, bon iai ana motikitaeka te Atua are taekinaki n ekanako te bure, koauan te katuaeaki, karinanoan arora, ao te kamaunaki are te kabanea, baikai ni bane a boni bane ni kaotiotaki nako ira n ana taeka te Atua bwa reireiara bwa ti na tarataraira man ana mwakuri Tatan. MK 16.1

Tiaki ti bon riai n iangoa aron ana tangira te Atua? Tera riki ae E tuai ni karaoia? Ti bon riai n anga ngaira nakon te nakoraoi ma Teuare E a tia n tangirira n te tangira ae korakora riki nakon are ti kona a ataia. Ti bon riai ni karekei tibwangara ni bwaai ake a tia n tauraoi i bukira, bwa ti aonga n oneaki ni katotonga aron te Atua, ao ni manga kaokaki nakon te manga itoman ma anera aika tabonibai, ao te inanoi ma te iraorao ma te Tama ao te Nati. MK 16.2