Mwaneka Nakon Kuristo

1/13

MWANEKA NAKON KURISTO

MWAKORO 1—ANA TANGIRA TE ATUA I BUKIN TE AOMATA

Bwaai aika karikaki ao te Baibara a boraoi aroia ni kaotiota ana tangira te Atua. Tamara are i karawa boni Ngaia oin reken te maiu, te wanawana, ao te kimwareirei. Nori aron kamimin ao tamaroani bwaai aika karikaki. Iangoi aroni kamimia ni kaekai kainnano ao ni karekei kukurei, tiaki ti nakon te aomata, ma nakon naba bwaai aika maiu ni kabane. Te riringa ao te karau, are a kakukureia te aonaba ao ni manga kaboua, taian tabuki ma marawa ao taabo aika aoraoi, a bane ni kaotioti nako ira n aron ana tangira te Tia Karikibwai. Bon te Atua are E anganga bwai ake a kainnanoaki ni katoa bong nakoia baike a maiu ake E kariki. E oti aei i nanon tamaroan ana taeka te tia oto areru, ae kangai: “A kantaningaiko mataia aomata ni kabaneia; ao Ko angania kanaia n te tai ae riai. Ko kaurea baim, ao Ko kabaneia akana maiu ni kamaiuia n te bwai ae a tangiria.” Areru 145:15,16. MK 7.1

E karaoa te aomata te Atua ni kororaoi n raoiroi ao ni kukurei ao te aonaba ae tamaroa aei ngke e moa n tia mai bain te Tia Karikibwai, bon akea iai rikin te mka ke nun te karekekai. Ma bon riaoan ana Tua te Atuaare tuan te tangiraare e uota te rekenikai ao te mate. Ma i buakon te karawawataaki are uotan te bure, e bon kaotiotaki naba ana tangira te Atua. E koreaki ae kangai, bwa te Atua E a tia ni karekea kain aontano i bukin te aomata. K. Bwaai 3:17. Kaai aika iai ingia ao kaai aika kateketekea kariki taiani kanganga ao kataaki nakon maiun te aomata bwa te mwakuri korakora ao te tararuaa bane ni karikaki bwa buokana, are iteran reireiana ae riai n ana babaire te Atua i bukin tabekakirakeana man te ururu ao te karinanoaki are uotan te bure. E boni ngae ni bwaka nakon te bure, te aonaba, ma a bon aki bane bwain aona n nanokawaki ao ni kananoanga. I nanoni baika karikaki bon iai kaotioti ni kakukurei ao ni karaunano. Bon iai ueni kaai aika kateketeke, ao kaai aika iai ingia a rabunaki taberaia n ueia. MK 7.2

“Te Atua bon te tangira,” e koreaki te taeka aei i aon ue ni kabane aika a tibwa raure, ao i aon naba marewen uteute ni kabane aika maiureirei. Mannikiba aika titikiraoi a karongoaea te ang n aia anene ni kukurei, ue aika kororaoi aroia ni kamatamataaki a kaboiarara te ang, kain te buakoakonikai aika a ririeta ma manguroron baaia ni maiua bane baikai ni kaota te nabeaki ni kakawakin, ae ana kakawakin n Tama Atuara, ao nanona ae korakora ni kani kakukureia natina. MK 7.3

Ana taeka te Atua E kaotiota aroarona. Boni Ngaia ae te Atua E a tia ni katereterea ana tangira ma ana nanoanga ae akea tokina. Ngke e tataro Mote ni kangai, “Ko na kaota mimitongim nako iu,” Te Otinako 33:18,19. Ao te Atua E kaeka ni kangai, “N na kari-matam raoirouiu ni kabanea.” Bon aio mimitongina. MK 7.4

Bwa ngke e ri matan Mote te Atua, ao E atonga aei, “Iehova, Iehova ae te Atua ae on n te atataiaomata, ae akoi, ae iremwe n un, ae bati te nanoanga ma te koaua i Rou; ae I kawakina te nanoanga i mwaiia nga, ma ni kabara buakaka ma riaon tua ma bure.” Te Otinako 34:6,7. E iremwe n un ao E bati n atataiaomta. “Iona 4:2. Bwa E kukurei ni kan atataiaomata.” Mika 7:18 MK 8.1

E a tia ni kabaei nanora nako Ina te Atua i nanoni bwaai n tituaraoi aika aki konaki ni warekaki i karawa ao i aonaba. E a tia ni ukoukori aanga aika E nakaotiotaki iai nakoira i nanon bwaai aika karikaki, ao i nanon te aro n utu ae nano ao e kakawaki are kona n ota te aomata iai. Ma a bon aki tau baikai ni kaotiotan ana tangira. E boni ngae ngke a tia ni kaotiotaki taiani koaua aikai, ao ana kairiribai te raoiroi e a bon tia ni kamataki nanoia aomata, n te aro are a tara te Atua ma te maku; a iangoia bwa te Atua ae kanganga ao E aki kakabwarabure. Tatan e kairi aia iango aomata bwa ana iaiangoa te Atua bwa aongkoa oin aroarona te matoa n ana baireai aron te Tia babaire ae matoatoa, akea ana nanoanga, te Tia katarau ae aki nananoanga. E katea bannan te Tia Karikibwai bwa angkoa E taratara ma matana aika a tauanen bwa E nanori aia aki kororaoi aomata ao aia kairua, bwa E aonga ni karekekaia. E roko Iesu ni maeka i buakoia aomata bwa e na kamaunai kairuan kantaninga aikai ni kaotiotan ana tangira te Atua ae akea tokina nakon te aonaba. MK 8.2

E roko Natin te Atua mai Karawa bwa E na kaota raoi te Tama. “Bon akea temanna ae noora te Atua ma ngkoa; E kaotia te Nati are te rikitemanna, are memena i bwanibwanin te Tama.” Ioane 1:18. “Ao akea ae ata te Nati, ma ti te Tama ae ataia ao akea naba ae ata te Tama ma ti te Nati ae ataia, ao ane E kani kaotia te Nati nako ina.” Mataio 11:27. Ngke e bubuti temanna mai buakoia ana reirei Iesu ni kangai, “Kaota te Tama nako ira ao ti a tau iai. E taku Iesu nako ina, I a maan ra ni mena iroumi, ao ko aki ataai, Biribo? Ane e a tia n norai ao e a tia naba n nora te Tama; ao e aera ngkai ko kangai, Kaota te Tama nako ira?” Ioane 14:8,9. MK 8.3

Ngke E taekina aron ana mwakuri Iesu n te aonaba aei, ao E taku, “E mena Tamnein Iehova i aou, bwa E kabirai bwa N na tataekina te euangkerio nakoia akana aki kaubwai; E kanakomaiai bwa N na tuatuangia taenikai te kanakoaki, ao akana mataki te manga noraba, ao bwa N na kanakoia akana uruaki nanoia.” Ruka 4:18. Bon aio ana mwakuri Iesu. E nako n taabo nako ni karaoa ae raoiroi, ao E kamaiuia aomata nako ake a karawawataaaki iroun Tatan. I nanoni kawa nako bon akea te auti teuana ae noraki iai te tang n aoraki; bwa E a tia n roko Iesu i buakoia, ni katoki aorakia ni kabaneia. Ana mwakuri E kaota aron koauan rineana ma mwiokoana iroun te Atua. Te tangira, te akoi, ao te nanoanga a bane ni kaotiotaki n aroaron maiuna; e boni babane nanona n te tangira n nanoanga nakoia natia aomata. E arona aron te aomata, bwa E aonga ni kona ni buokia aomata ni kainnanoia. Aomata aika rangi ni kainnano ma aika mangori a bon aki maku ni kawaria. Ataei aika uarereke a karikaki nanoia nako Ina. A tatangira te toka i aoni bubuaniwaena, ma ni karekea tarani moana ae nananoanga, ao e tatangira. MK 8.4

Iesu e bon aki karabaraba te taeka teuana ae taekan te koaua, ma E tataekinna n taai nako n te tangira. E kakabongana te aro n rabakau n taetae, ao te iangoraioi, ma te nananoanga, n ana tai ni kakaitibo ma aomata. E aki kakamatauniga, E aki tataetae n aki akaka, E aki kakamaneangia aomata aika kakai boo baaia. E aki kakabuakaka memeria aomata. E tataekina te koaua, ma E tataekinna n taai nako n te tangira. E ekanako te mwamwanateaba ni babakan raoiroi, ma te aki onimaki, ao te buakaka; ma e mena raninmatana ni bwanana ngkana E taekina te boaki ae rawawata ae eti raoi. E tang i bukin Ierutarem, ae te kawa ae babane nanona iai, are e rawa nako Ina ni butimwaia, ngke boni Ngaia te Kawai, te Koaua ao te Maiu. A tia n rawa nako Ina, ae boni Ngaia te Tia Kamaiu, ma E bon nanoangaia naba. Maiuna bon te maiu ni kakea i bon i Rouna ao n tabeakinia te mwangina. A bane aomata ni kakawaki i matana. E boni ngae ngke te kakannato Ngaia, ma E karinerine ma te tangira i bukia kain ana utu te Atua ni kabaneia. E nora aroia aomata ni bwaka nakon te bure are bon ngaia oin ana mwakuri te kamaiuia. MK 9.1

Bon akanne kateini maiun Kuristo are oti ni maiuna. Boni katein te Atua. Bon mai nanon te Tama are ranga mai iai te nanoanga n Atua, are kaotaki i nanon Kuristo, ao e ranga nako nakoia natia aomata. Iesu, bon te Tia Kamaiu ae tatangira, ao E nananoanga, boni kaotiotan te Atua “n rabwata.” 1 Timoteo 3:16. MK 9.2

Bon i bukin kamaiuara are E roko iai Iesu ni maeka n te aonaba aei ao ni kamarakaki ao ni mate. E riki bwa “te aomata ae nananokawaki.” Itaia 53:3. Bwa ti aonga ni buokanibwai n te kukurei are akea tokina. E kariaia Natina te Atua ae tangiraki i Rouna, ae on n te akoi ma te koaua, bwa E na nako mai man te aba are akea kabotaunarian mimitongina, nakon te aonaba ae uruaki ma n nimamate n te bure, ao e karooaki n nun te mate ma te rekenikai. Te Atua E kariaia Natina bwa E na kitana nibwana n akoaki, ma neboakina irouia anera, bwa E na maraki n te mama, te kabwainrangaki, te kakeaki bonganana, te riribaki, ao te mate. “E mena i aona te boaki are e reke iai ara raoi; ao ti kamaiuaki n oreana.” Itaia 53:5. Noria E mena n te rereua, E mena i Ketetemane, ao i aon te kaibangaki! Natin te Atua ae aki bure E uota rawawatan te bure i aona. Ngaia, are bon ti te arona ma te Atua, E rotaki nanona n aron kakamakun te raure i marenan te Atua ma te aomata are reke n te bure. I bukin aei are e otinako mai wina iai te tang ni korakai ae kangai. “Atuau, Atuau, e aera ngkai Ko kitanai?” Mataio 27:46. Rawawatan te bure, kakamakun korakorana, arona ni karaurea te aomata ma te Atua, baikai ni bane ake a urua nanon Natin te Atua. MK 9.3

Ma te anga karea ae kakawaki aei e bon aki karaoaki bwa e na karika i nanon te Tama te tangira i bukia aomata, ke tao e na karekea nanon te Atua ni kani kakamaiu. Tiaki, ae bon tiaki! “Bwa E tangiria aomata te Atua n te aro are E anga Natina are te rikitemanna iai.” Ioane 3:16. E tangirira te Tama, tiaki i bukin abwabwakin te kareanraoi, ma E katauraoa te karenraoi bwa kioina ngke E tangirira. Kuristo bon Ngaia te toma are kona iai te Atua ni kakoroa ana tangira are akea tokina nakon te aomata ae a tia ni bwaka n te bure. “Bwa e raoiakinia kain aonaba te Atua nako Ina irouni Kuristo.” 2 I-1 Korinto 5:19. E karawawataki te Atua ma Natina. N te maraki n rawawata are i Ketetemane, te mate are i Korokota, (e oti n aei) nanon te Atua n tangira are akea tokina ni kabwaka boon kamaiuara. MK 10.1

E taku Iesu, “Ma ngaia ae E tangirai Tamau bwa kioina ngkai I anga maiu bwa N na manga anaia.” Ioane 10:17. I bukin ae, “Tamau E rangi n tangniringkami n te aro are E tangirai riki i bukina ngke I anga maiu ni kamaiui ngkami. Ngkai I riki bwa te Tia Onei mwimi ao te Tia Kakoaua, I bukin are I anga maiu, n anai tekebuakami, ma ami riaon te tua, ao I a tangiraki iroun Tamau; bwa i bukin au anga Ngai bwa te karea, are e a kona iai n atongaki te Atua bwa eti, ao bon Ngaia te Tia Karaoiroa ane onimakinai.” MK 10.2

Bon akea bwa bon ti Natin te Atua ae kona ni kakororaoa kamaiuara; bwa bon ti Ngaia are E memena i bwanibwanin te Tama ae kona ni kaotiota raoi te Tama. Bon ti Ngaia ae ata raoi rietatan ma nanon ana tangira te Atua ao ni kaotiotia naba. Bon akoa riki irarikin te karea are akea tokina are E a tia ni karaoia Iesu i bukia aomata aika bwaka n te bure ae kona ni katereterea ana tangira te Tama i bukia aomata aika a tia ni bua. MK 10.3

“Bwa E tangiria aomata te Atua n te aro are E anga Natina are te rikitemanna iai.” Ioane 3:16. E anga Natina te Atua tiaki ti i bukin te maeka i buakoia aomata, ke ni uoti bureia, ao ni mate bwa te karea i bukia. E anga Ngaia i bukia aomata aika a tia ni bwaka n te bure. E bon raonia aomata Iesu n aroia ao ni kainnanoia. Teuare bon ti te arona ma aron te Atua E a tia n tomaia ma natia aomata ni kabae aika a na bon akea uruakia. E bon aki mama Iesu “N atongiia bwa tarina:” Ebera 2:11. Boni Ngaia te Karea i bukira, te Tia Raoi i bukira, Tarira, are E uouoti arora n aomata i matan ana kaintokanuea te Tama, ao i nanon ririki aika akea tokia ngaia ae Natin te Aomata E na bobotaki ma te botanaomata are E a tia ni Kamaiuia. Ao bwaai aikai ni kabane a karaoaki i bukin tabekan rake te aomata man te ururu ao te karinanoaki are uotan te bure bwa e aonga ni kaotiota ana tangira te Atua te aomata, ao ni uataboa kimwareirein te raoiroi. MK 10.4

E a tia ni kabwakaki boon kamaiuara, ao ana karea are akea tokina Tamara are i karawa ngke E anga Natina bwa E na mate i bukira, e na riai n anganira rietatan te iango ibukin are e na kona n reke nako ira i nanon Kuristo. N aron te abotoro are Ioane ngke e kairaki iroun te Tamnei ao e nora rietatan, ao nanon, ao rababan ana tangira te Atua i bukin te botanaomata ae tabe ni mauna, ao e kaonaki n te nebonebo ao te karinerine; ao, e aki kunea te taeka ae kon iai ni kaota kakannaton ao akoin te tangira aei, ao E wetea te aonaba bwa e na noria ngke E kangai, “Nora aron te tangira are E tangira iai te Tama ngkai ti atongaki bwa natin te Atua.” 1 Ioane 3:1. Ai te kakawaki tera aei ae katokaaki i aon te aomata! I bukin riaoan te tua, e a riki iai natin te aomata bwa ana bwai Tatan. I bukin onimakinan ana karea ni kabomwi Kuristo, ao e a kona n riki iai natin Atam bwa natin te Atua. I bukin rikin Kuristo n aomata, e a tabekaki rake iai te aro n aomata. Aomata ake a tia ni bwaka n te bure a karokoaki ngkai n te nibwa, are ngkana a tomaki ma Kuristo, a kona iai n aranaki ni koaua bwa “natin te Atua.” MK 11.1

Te tangira aei bon akea kabotaunariana. Te riki n natin Ueani karawa! Te berita ae kakawaki! Iangoan te tangira aei ma te koaua! Abwabwakin ana tangira te Atua i bukin te aonaba ae aki tangira te Atua! Iangoan baikai bon iai mwaakaia ni karekea raun te nano, ao ni kaira te iango nakon te kataenikaiaki n nanon te Atua. Reiakinan riki aroaron te Atua n otan te kaibangaki, ti na kona riki iai n nora te nanoanga, te akoi, ao te kabwarabure ae raonaki n te aki nanonano ao te eti raoi, ao ti na ota raoi riki n aron aki konakin warekan koauan te tangira are akea tokina, ao te akoi n nanoanga ae riaon ana nanoanga te tina i bukin natina ae aki kani kairaki. MK 11.2