Alfa Ja Omega, Vol. 8

9/115

Oikeuden lopullinen voitto

Jumala oli ilmaissut inhonsa kapi-nan periaatteita kohtaan. Koko taivas näki hänen oikeamielisyy-tensä sekä saatanan tuomiossa että ihmisen lunastuksessa. Lucifer oli selittänyt, että jos Jumalan laki oli muuttumaton eikä sen määräämää rangaistusta voitu peruuttaa, jokaisen rikkojan täytyi tulla ikuisesti suljetuksi pois Luojan suosiosta. Hän oli väittänyt, että syntinen sukukunta oli joutunut pelastuksen ulkopuolelle ja oli näin ollen oikeudenmukaisesti hänen saalistaan. Mutta Kristuksen kuolema oli sellainen ihmisen hy-väksi annettu todiste, jota ei voitu kumota. Lain määräämä rangaistus kohtasi häntä, joka oli Jumalan vertainen, ja ihminen oli vapaa ottamaan vastaan Kristuksen vanhurskauden sekä saattoi katuvalla ja nöyrällä elämällä voittaa saatanan vallan, samoin kuin Jumalan Poika oli sen voittanut. Siten Jumala on vanhurskas ja voi myös vanhurskauttaa kaikki, jotka uskovat Jeesukseen. AO8 19.1

Mutta Kristus ei tullut maan päälle kärsimään ja kuolemaan ai-noastaan ihmisen pelastuksen tähden. Hän tuli tekemään lain suureksi ja ihanaksi, ei ainoastaan sitä varten, että tämän maailman asukkaat voisivat antaa laille sille kuuluvan arvon, vaan myös osoit-taakseen koko maailmankaikkeu-delle, että Jumalan laki on muut-tumaton. Jos sen vaatimuksia olisi voitu syrjäyttää, Jumalan Pojan ei olisi tarvinnut antaa henkeään sen rikkomisen sovitukseksi. Kristuksen kuolema osoittaa, että laki on muuttumaton. Se uhri, johon ääretön rakkaus pakotti Isän ja Pojan syntisten pelastamiseksi, osoittaa koko maailmankaikkeudelle, että Jumalan lain ja hallituksen perustuksena on oikeus ja armo. Mikään vähempi kuin tämä lunastussuunnitelma ei olisi voinut sitä kyllin vakuuttavasti tehdä. AO8 19.2

Tuomion lopullisessa toimeen-panossa nähdään, ettei synnillä ole mitään olemassaolon perustetta. Kun koko maailman tuomari kysyy saatanalta: »Minkä tähden sinä olet tehnyt kapinan minua vastaan ja riistänyt minulta valtakuntani alamaisia? », synnin alkuunpanija ei voi millään puolustaa itseään. Jokainen suu tukitaan; kaikki kapinalliset vaikenevat. AO8 19.3

Todistaessaan Jumalan lain muuttumattomaksi Golgatan risti julistaa samalla koko mailman- kaikkeudelle, että synnin palkka on kuolema. Kuolevan Vapahtajan huudossa: »Se on täytetty» soivat saatanan kuolinkellot. Kauan kes-tänyt suuri taistelu ratkaistiin silloin ja pahan lopullinen hävittäminen varmistui. Jumalan Poika kulki haudan porttien kautta, »että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen » (Hebr. 2: 14). Itsekorotuksen halu oli johtanut Luciferin sanomaan: »Kor-keammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan —, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.» Mutta Jumala sanoo: »Minä panin [engl. käännöksessä: olen paneva] sinut tuhaksi maahan - , eikä sinua enää ole, hamaan ikiaikoihin asti» (Jes. 14: 13, 14; Hes. 28: 18, 19). »Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa » (Mal. 4:1). AO8 19.4

Koko maailmankaikkeus tulee olemaan synnin luonteen ja seu-rausten todistajana. Synnin pe-rinpohjainen hävittäminen, joka alussa olisi herättänyt pelkoa en-keleissä ja riistänyt Jumalalta kunniaa, on nyt todistava hänen rakkaudestaan ja vahvistava hänen kunniaansa maailmankaikkeuden kaikkien olentojen edessä, jotka mielellään tekevät hänen tahtonsa ja joiden sydämessä on hänen lakinsa. Ei koskaan enää tule ilmenemään pahuutta. Sanoohan Raamattu: »Ei nouse ahdistus kahta kertaa» (Naah. 1: 9). Jumalan lakia, jota saatana on moittinut orjuuden ikeeksi, kunnioitetaan vapauden lakina. Koetuksen kestänyt luomakunta ei koskaan enää käänny pois hänestä, jonka luonne on heille täydellisesti ilmaistu käsittämättömänä rak-kautena ja äärettömänä viisautena. AO8 20.1